עלון שבות גליון 44

  • רבני ותלמידי הישיבה

מכתב לקו

"ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה (בראשית מו)

"ומדרש אגדה – להורות לפניו – לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה" (רש"י שם)

דומה שהצורך להרחיב בתי מדרש עד גושן ובשן איננה עובדת עבר בלבד אלא אף צורך השעה. בכך טמונה סיבת השינוי בצורת העלון – באופן חד פעמי. הישיבה הניידת והפרושה על פני מרחבים עצומים הכריחה אותנו להוציא גיליון חנוכה (ראשון) וליצור בו אפשרות ללימוד עצמי לכל אחד כאשר הוא. הבאנו את סוגית "מאי חנוכה" ומדברי רבותינו הראשונים עליה. צרפנו דינים הנוגעים הלכה למעשה ומאמרים – שיעורים השייכים להליכות המחשבה. מקווים אנו שמשהו מהרגשת למודי הישיבה ינתן בעזרת חוברת זו. חדשנו את המדור "בלכתך בדרך" בעזרתו של יואל עמיטל שביקר בישיבה בש"ק וישלח.

למוד פורה וחג אורים שמח

מראשי הישיבה, ר"מיה ותלמידיה

פסק הלכה מאת הרב אהרן ליכטנשטיין

לאור שיעורי של הרב אהרן ליכטנשטיין במוצש"ק פרשת וישב, יוצא להלכה שחיילים – בין שנמצאים במוצבים ובין שנמצאים בטנקים – חייבים להדליק נר חנוכה בברכה על אף שמדליקים בשבילם בבית, בגלל שאין להם דין אכסנאי. ואפילו לפי אותם הסוברים שיש לחיילים דין אכסנאי, בכל זאת לשיטת הרמ"א מותרים להדליק נר חנוכה על אף שמדליקים בשבילם בבית. בתנאי שלא יתכוון לצאת בהדלקה שבבית, או שבבית לא יתכוונו להוציאו בהדלקתם.

בלכתך בדרך

בתשובות שואל ומשיב (ההדת"ל, ח"א סי' שמ"ט) מסתפק בגזל שמן והדליק בו אם יוצא חובת מצות נר חנוכה לפי מ"ש התוס' בשבת ((נח. ד"ה אעפ"י) שהדבר נאסר בהנאה חשוב עי"ז שנוי מעשה, וא"כ ה"נ בשעה שמתחיל להדליק, נאסר השמן בהנאה, וחשוב עי"ז שנוי מעשה, האם יצא ידי חובת המצוה.

א. מה דעתך?

ב. לכאורה נראה שאין מקום כלל לשאלה זו, מדוע?

עוד בעלון

לבקש בקשה שלא תהיינה נסיעות מיותרות בשבת / הרב יהודה עמיטל

יהדות ויוונות / הרב אהרן ליכטנשטיין

שעור ב'נר מצוה' למהר"ל (א) / הרב יהודה עמיטל