עלון שבות גליון 6

  • רבני ותלמידי הישיבה

ז' מנחם-אב תש"ל

עליכם השלום!

עם התגייסותו של המחזור החדש לטירונות – מתחדשת הוצאת העלון. במקורו נועד העלון לשמור על קשר רוחני בין אוחזי הנשק ללומדים בישיבה. עתה מוטל על העלון, לא רק לשמור על קשר קיים, אלא גם ליצור קשר כזה בין בני המחזור החדש לבין יושבי בית המדרש.

בתחילת תענית דורשת הגמרא: "כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל – אינו תלמיד חכם" (קשה כברזל – שמחדדין זה את זה כברזל). מקור למאמר זה מוצאת הגמרא בפסוק מפרשת עקב: "ארץ אשר אבניה בארזל" – אל תקרי אבניה אלא בוניה. תלמידי חכמים בונים ומקיימים את ארץ-ישראל בלמודם. מאמר חז"ל זה מחייבינו לשמור על מקור קיומה של הארץ גם בעת הדאגה לשמירה הטבעית, הפיזית, הוי אומר: הצבאית.

נקווה שעלון זה יסייע לאוחזי הסייפא לאחוז גם בספרא, ויסייע אף בשמירת הקשר הרוחני בין הלומדים בישיבה למתאמנים בצבא, על ידי העברת חדושים שנתחדשו בבית המדרש, ופסקי הלכות בבעיות המתעוררות בשרות הצבאי.

ובעמדנו "בין המצרים", תפלתנו לקב"ה שיקויים בנו הכתוב האמור על ידי זכריה הנביא:

"כה אמר ה' צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום החמישי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה", ונחם ה' עוד את ציון". "ואין הקב"ה מנחם את ירושלים אלא בשלום" (דב"ר ה' י"ד)

"עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן".

אלי בלומנצוייג

 

עוד בעלון

 

"ואמרת בלבבך – כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" / יואל בן נון

תחנון – מזמור ו' בתהילים / הרב יהודה שביב

"ונשמרת מכל דבר רע" / רם מלכיאל

עץ כקנה של צורת הפתח / הרב יהודה עמיטל

בעניין מצוה הבאה בעבירה / הרב אהרן ליכטנשטיין