עלון שבות גליון 67

  • רבני ותלמידי הישיבה

בשוב העלון

"איכה ישבה בדד" – ג' נתנבאו בלשון איכה, משה ישעיה וירמיהו. משה אמר "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם", ישעיהו אמר "איכה הייתה לזונה" ירמיהו אמר "איכה ישבה בדד". א"ר לוי – "משל למטרונה שהיו לה ג' שושבינין אחד ראה אותה בשלותה, אחד בפחזותה, ואחד וניוולה. כך משה ראה את ישראל בכבודה ושלוותה ואמר איכה..." (מדרש איכה א')

משה רואה את ישראל במצב מעולה תוך כבודם ושלותם ומעלה על נס קושי הנהגתם בשל ריבויים וריבוי הדעות המבורך שבקרבם, מעיקרה תכונה יוצרת ובונה, אך למרות זאת נקרא פסוק זה בניגון מגילת איכה, ומנחיל דווקא בנקודה זו הרגשת קדרות ושפל. תכונת ריבוי בדעות בישראל הינה דו-פרצופית באשר ביסודה בנין ופיתוח, מעלה ויסוד גדול ליצירה, אך בחובה סכנת פירוד ומחלוקת. היצירות הרוחניות הגדולות בכל הדורות הנם תוצאה של ליבון רוב דעות ומגוון מחשבות, התנגשויות חיוביות בין אסכולות שונות, וגישות נבדלות. אך כמובן שאין להתעלם מסכנת הפירוד העלולה להיגרר דווקא מתכונה נעלה זו. קריאת הפסוק בנגינת איכה מהוה אולי אזהרה – דווקא כאן כשמרימים על נס מעלת ריבוי הדעות – מפני מחלוקת ופירודים.

חרבן ביהמ"ק, חורבנו הפיזי והחורבנות המתמשכים ממנו והלאה הנם תוצאה של שימוש כושל ומחטיא באותם יסודות מבורכים ומיוחדים בעם. וע"כ – למרות המצבים השונים בהם ראו משה וירמיהו את העם בקראם "איכה" כוונת הדברים דומה ומשמעותם העמוקה מצב, או לפחות אזהרה ממצב ירוד זהה.

חובה בנקודה זו למקד מירב מחשבתנו בימים אלו של בין המצרים ואף הימים שלאחר תשעה באב, בעוד רשמו עלינו. הוויתם של ימים אלו ותוכנם חייבים בצד הצער והאבל, לשאת אופי של תשובה, ופשפוש בנפש. חיפוש אמיתי ומעמיק תוך הכרת תכונות היסוד השליליות, אך גם החיוביות המנוצלות לרעה. ישנה הקבלה רעיונית בין ימים אלו לתקופת אלול וימי התשובה. ביסודו של חרבן, יסודו של זעזוע קריאה להתעוררות ובנין. אין סתירה מוחלטת, אין סתירה ללא בנין. והבניין חייב להיעשות תוך תשובה ובדק בית יסודי.

והנה חרבן ביהמ"ק אף שהיה במידת הדין, תוכנו הפנימי היה באהבה וברחמים. וממשיל זאת "השם משמואל" לאב המשקה בנו סם לרפואתו למרות צעקותיו ובכיו מייסרו אביו שכן בכך טובתו. כ"כ עניין החורבן, העונש הקשה והמר בא ע"מ לזעזע ולעורר לב ישראל, ביסודו חסד והטבת הקב"ה עם בניו. ורמז לכך במגילת איכה כאשר שם הוי-ה מוזכר בכינוי הרחמים ברוב תיאורי הצער.

חובה אכן לא להשיב קריאה להתעוררות זו ריקם, לקום ולפשפש, לחזור ולהעמיק ע"מ הקם הבניין, אחות הקרע והסתירה. ובהתאמצות ותשובה מוגברת מובטח לנו כי:

"כל הצומות האלו עתידים להבטל לימות המשיח. ולא עוד אלא שהם עתידים להיות יו"ט וימי ששון ושמחה שנאמר כה אמר ה' צבאות, צום הרביעי וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו". (רמב"ם. הלכות תעניות)

ומעט מהחדש בבית הישיבה:

יציאת העלונים נתעכבה מאד בשל קשיים טכניים רבים. מקווה שלקראת גיוס המחזור החדש תחל תנופה בנושא.

חלקו הראשון של קורס הקצינים בו לוקחים חלק מספר נכבד מבני מחזור ז', הסתיים בימים אלו.

לבני המחזור החדש הנמצאים בטירונות בימים אלו ברכת הישיבה להצלחה והיקלטות מהירה במסלול.

 

ולכלכם בכל אתר ואתר, עשו חיל ושמרו על קשר למרות ה"קצרים" הטכניים מצידנו.

אורי מ.

עוד בעלון

נחמו נחמו עמי! / הראי"ה קוק זצ"ל

לדרכו של בן ישיבתנו / הרב אהרן ליכטנשטיין

שקר וגזל, ייהרג ואל יעבור?! / הרב יהודה שביב

בחירת ישראל – תלותה במעשיהם / יואל פרדמן

להתפלל / אלי פורת

בלכתך בדרך / יואל עמיטל