עלון שבות גליון 70

  • רבני ותלמידי הישיבה

בשוב העלון / יחיעם עוזרי

אין ירושלים כשאר הערים הקרואות בשמות גרידא. ברם ירושלים עיר שמסמלת וטומנת בחורבותיה ובבנינה אוצר מדרשי חז"ל המבטאים את ייחודה וסבלה של ירושלים.

"עשרה חלקים של ייסורים באו לעולם תשעה – נטלה ירושלים, ואחד – כל העולם". (אבות דרבי נתן ד', א')

סבלה של ירושלים נובע מייחודה של עיר זו, אשר כולם רצו לזכות בה. רצון זה נובע מקדושתה יופיה ושאר מעלותיה מתוארים בפי חז"ל.

"שנו רבותינו: מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך יפה בעולם" (סוכה נ"א.)

"אין לך יופי כיופייה של ירושלים" (שם)

"עשרה קבין יופי ירדו לעולם תשעה – נטלה ירושלים, אחד – כל העולם" (קידושין מ"ט)

"ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו" (תהילים קכ"ב)

"עיר שעושה את כל ישראל חברים" (ירושלמי חגיגה פ"ג – מ"ו)

חז"ל מתייחסים לירושלים כאל מקום מיוחד בעל סגולה ללימוד התורה

"עשרה חלקים של חכמה בעולם תשעה – בירושלים אחד - בכל העולם"

עשרה חלקים של תורה בעולם תשעה – בירושלים, אחד – בכל העולם" (אבות דר' נתן מח')

"אמר ר' פנחס בשם ר' הושעיה: 480 בתי כנסיות היו בירושלים, בכל אחת ואחת היה לה בית ספר ובית תלמוד, בית ספר למקרא, ובית תלמוד למשנה" (ירושלמי מגילה פ"ג מ"א).

גם בעת חורבנה של ירושלים צפו לה חז"ל עתיד מזהיר וניבאו שתשוחרר ותבנה מחדש בעת גאולתם של ישראל. לכן באים חז"ל וקוראים לאומה לפעול למען ירושלים מפני שחורבנה של ירושלים נובע מאשמת העם.

"אמר ר' יהושע בן לוי: אמר להם הקב"ה לישראל אתם גרמתם להחריב את ביתי ולהגלות את בני, היו שואלים בשלומה של ירושלים ואני נותן לכם שלום" (פסיקתא דרב כהנא ג')

חז"ל קראו פעמים רבות לזכור את ירושלים תמיד ולהעמידה בראש מהוי העם

"כל המתאבל על ירושלים – זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה" (תענית ל"ה)

בעשור לשחרור ירושלים, אחרי שנות האבל המרובות, אנו תפילה לשוב ולראות את ירושלים במלוא תפארתה והדרה.

חדשות מבית הישיבה

"חבורה ושמחה דומים לכיפת אבנים את נוטל ממנה אחת וכולה מתרועעת" (ירושלמי מו"ק פ"ג מ"ז)

המומים ומזועזעים בהילקח מאיתנו חברנו יוסף ז"ל בדמי ימיו. מי יתן ולא נוסיף דאבה עוד.

תנחומים למשפחת שפר בהילקח בנם חנוך ז"ל, בנחמת ציון וירושלים תנוחמו.

* * *

מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (תהילים ל')

בע"ה זכינו לחנוך את היכל ישיבתנו ברוב עם והדרת מלך

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו" (שמות י"ח).

בעולם היו 2 סוגי בתי מקדש: המשכן והמקדש, בעת חורבתם נשאר לנו ציווי אלוקי 'וכן תעשו' רמז על מקדש אחר שיעשו לדורות, שיתייחס למקדש הראשון וימלא את מקומו בעת חורבתו, מאחר ואנו זכינו שיבנה בית מקדש מעט שעומד על תילו אנו תפילה שגם עליו יהיה בגדר 'ושכנתי בתוכם' כמאמר הגמ':

"אמר ר' חסדא: מאי דכתיב אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות ישראל (תהילים ט"ו) אוהב ה' שערים המצויים בהלכה יותר מבתי כנסיות היינו דאמר ר' חייא בר' אמי משמיה דעולא מיום שחרב בית המקדש אין להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד".

בסוף תודתנו נתונה לידיד הישיבה אשר כוננו בית זה המצוין לתורה ותעודה.

לבני מחזור ח'

אנו מאחלים למטקי"ם הטריים של צה"ל בהמשך דרכם הצלחה, מי להדרכה ומי שממשיך במסלול הקצינים.

לאלה אשר נמצאים במבצעים אימונים קלים ונעימים.

* * *

בית הישיבה מאחל מזל טוב

למשפחת הרב עמיטל להולדת הנכדה / הבת אסנת

למשפחת פלדמן להולדת בנם אשר

למשפחת וויספיש להולדת בתם שירה

לטוביה פרוכטר – לנישואיו

לאליקים קרומביין – לאירוסיו

יחיעם

עוד בעלון

הנחבא שבנסתר / עזריאל אבן חן

הנצח וההוד / הראי"ה קוק זצ"ל

ירושלים / הרב יהודה שביב

בעניין וידוי מעשה בזמן הזה / יואל עמיטל

ונתן בידה – לפי הרמב"ם ור"ח / מנחם כ"ץ

תירוץ לשאלה מהעלון הקודם / יצחק רוזנברגר

עיר שחוברה לה יחדיו / קלמן נאמן

הגלות באספקלריית חז"ל / משה סעיד

איסור אבר מן החי ונבלה / דני וולף