עלון שבות גליון 71

  • רבני ותלמידי הישיבה

אב תשל"ז

בשוב העלון / יחיעם עוזרי

ביהמ"ק, הינו מרכז הויתו של עם-ישראל ומרכז הרוחני בעולם.

"כשם ששמן מאיר, כך ביהמ"ק מאיר לכל העולם" (שמות רבה לו)

"כמגדל דוד צוארך" זה ביהמ"ק שנמשל לצואר כשנטל הצואר אין חיים, כך אין לישראל חיים מזמן שחרב ביהמ"ק. (שיר השירים רבה ד')

חסרון ביהמ"ק, מבטא את חוסר השלימות בעולם ובעם-ישראל, החסרון צריך להיות מורגש וטבוע בתוכנו, כאדם שחסר אבר חשוב מאבריו.

"אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני" (תהילים קל"ז)

תחושת חסרון ביהמ"ק, צריכה לבא,לידי ביטוי בכל עת ולעמוד במרכז מחשבותינו. מאחר וחורבן ביהמ"ק בא לעם בגלל עוונותיו, צריכים אנו להרגיש בחסרונו ולהביא לשפור במצבו הרוחני של עם ישראל. ואם השיפור אינו בא, מעלה עלינו הכתוב כאילו הרסנו ח"ו.

"כל דור שאינו נבנה (ביהמ"ק) בימיו מעלה עליו הכתוב כאילו הוא החריבו". (ירושלמי יומא א' א')

לכן, על האדם להתאבל ולקונן על חורבן ביהמ"ק, כדי להרגיש בחסרונו ומי שאינו מרגיש בחסרונו, גם בבנינו לא ירגיש.

"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה וכל שאינו מתאבל על ירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה" (תענית ל"ה)

בהלכה, מוצאים אנו את החובה לזכור את חסרון ביהמ"ק, ודוקא במקומות מרכזיים.

"אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי"

מאי על ראש שמחתי? זה אפר מקלה שבראש חתנים היכן מנח ליה? במקום תפילין.

וכן "הסד ביתו בסיד מניח אמה על אמה שאינו סד כנגד הפתח" (הל' אבלות)

ולבסוף נסיים ב - "יהי רצון שיבנה בית- המקדש במהרה בימינו.. ושם נעבדך ביראה" (אבות פ"ה)

"אמר' הקב"ה עלי לשלם את הבערה שהבערתי אני הצתי אש בציון, שנאמר: "ויצת אש בציון ותאכל יסדותיה" ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר: "אני אהיה לה נאום ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה". (ב"ק ס)

 

* * *

מחדשות הישיבה

לקציני מחזור ז' הצלחה במשימתכם, שפשוף קל ונעים.

לבני מחזור ח' לכל הנמצאים בקורס קצינים ובמבצעית שרות קל ואימונים פוריים.

מזל טוב

למשפחת הרב ליכטנשטיין בהכנס הבן מאיר לעול המצוות.

לאברהם חריף - לנשואיו

לאליהו הורוביץ - לנשואיו

לאליקים קרומביין - לנשואיו ליצחק כהן - לנשואיו

לגרשון שטיין, חיים בן נעים, ומאיר גרינפלד - לאירוסיהם.

יחיעם

עוד בעלון

נחמו נחמו עמי / הרב י.מ. חרל"פ

על אהבת התורה וגאולת נפש הדור / הרב יוסף דב סולוביצ'יק שליט"א

בענין הבאת בכורים קודם עצרת / הרב אהרן ליכטנשטיין

מאבל לנחמה / הרב יהודה שביב

בדין טענת אי שתקית / יואב חלפון

בדין שבעה נקיים בנידה ובזבה / אליקים קרומביין

בטחון / אברהם קופרמן

בלכתך בדרך / יואל עמיטל