עלון שבות גליון 72

  • רבני ותלמידי הישיבה

סיון תשל"ח

בשוב העלון / יחיעם עוזרי

"חביב הוא השלום שנתנו הקב"ה לציון, שנאמר שאלו שלום ירושלים".

נתכנסנו לעשור הרביעי לעצמאותינו, לאחר שנים של עמל ומלחמות חש כל אחד מאיתנו כמה חביב הוא השלום. מאות שנים עברו על עמנו מתוך ציפייה לשלום המיוחל. מהמורות רבות עברו בדרכו אך כיסופיו לא פגו. ערגה ללא גבול אל הרמוניה נפלאה של בני תבל ושל הבריאה כולה. "וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ"

השלום הינו נחמתה של ירושלים, שנאמר: "וישב עמי בנווה שלום", ומהו אותו שלום שבו מתברכים ישראל בכל יום ויום "אלא מצא הקב"ה כלי מקבל כל הברכות אלא השלום" "שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך, יהיה שלום בחילך שלוה בארמונותיך למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך" "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".

"שלום ירושלים" מול סיסמאות מימין ומשמאל נזכירה לעצמנו כי שאיפתנו היא "שלום ירושלים". ומהו שלום ירושלים? "בימים ההם תיוושע יהודה וירושלים תשכון לבטח" כשירושלים שוכנת בטח זהו שלום ירושלים ואימתי ירושלים תשכון בטח? בעת שה' עוז לעמו יתן וכש"ה' יברך את עמו בשלום".

"בן שלושים לכוח" אכן התקדמנו והתעצמנו מאז שלושים שנה, כוחנו גדל ועוצמתנו גברה, וזאת תפילתנו גם להבא - למען שלום ירושלים ה' עוז לעמו יתן, עוז ותעצמומות נפש להמשיך במפעל האדיר, להתקדם ולא לסוג, להתעצם ולאזור חייל, אולם בזאת בלבד לא יושלם שלום ירושלים, מאחר והשלמות היא "למען ציון לא אחשה ולמען ירושלים לא אשקוט... וראו גויים צדקך וכל מלכים כבודך". "ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את ה' צב-אות בירושלים ולחלות פני ה'" זאת צריכה להיות שאיפתנו וממנה בל נסוג. קמעה קמעה יבואו ימים אלו. "אריב"ל מאי דכתיב בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר? אמר הקב"ה: לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של מטה, ביאתו של הקב"ה בירושלים של מעלה נשוב נחזה ב"ה בעת יחודשו ימינו כקדם, ותשרה שכינתו בתוכנו – שכינת מעלה ולא רק שכינת מקום. ביאתו של הקב"ה בירושלים של מטה חזו עיננו בשוב ה' את שיבת ציון בהינטע עם סגולה בארצו המובטחת. ואמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר "ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופרכם תשאו לעמי ישראל".

החובה המוטלת עלינו עתה היא להיעשות אגודה אחת כדי שמלכות שמים במקומה תהיה "תני רשב"י כל זמן שישראל עושים אגודה למטה כביכול מלכות שמים במקומה, שנאמר: "ויהי בישורון מלך" באימתי? "בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל"."

להיעשות אגודה אחת למטה, להתעלות מעל קטנוניות ומעל חשבונות אישיים, וכל מעינינו יהיו נתונים לחיים של שלום אחווה ורעות.

"אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם, וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם הוא סימן שלא נטהרה עדיין הנשמה מזוהמתה, וע"כ אינה יכולה להתייחד בעדן האהבה העליונה" (אורות עמ' קמ"ט)

חדשות מבית הישיבה

בני מחזור ח' עושים עתה את השלב המבצעי עלו והצליחו!

בני מחזור ט': לאלה העושים במסלול הקצונה – דרך צלחה בהמשך דרככם. ולאלה במבצעית – שפשוף קל ונעים.

בני מחזור י': אימון צמ"פ קל ונעים.

איחולי מזל טוב מוגשים:

משפחת ר' עוזי פרידליך – להולדת בתו מוריה חנה.

למשפחת חריף – להולדת בתם רעות

למשפחת הורביץ – להולדת בתם נטע

למשפחת קרומביין – להולדת בתם חוה.

לדב גולדשטיין – לנישואיו

למרדכי אסולין – לאירוסיו

ליהודה גלברד – לאירוסיו

למאיר פורח – לאירוסיו

לשלמה רוזנפלד – לאירוסיו

ליחיעם עוזרי – לאירוסיו

* * *

נביע את צערנו על דחיית העלון במשך שנה, עקב עיכובים טכניים, נקווה שמכאן ולהבא יופיע העלון לעיתים תכופות יותר, בהשתדלות כולנו.

יחיעם.

עוד בעלון

על הגאולה ועל התמורה / הרב יהודה עמיטל

בחיוב העליה לארץ ישראל ומצוות הישיבה בה / הרב שבתי רפפורט

בעניין מחילה בנזיקין / איתמר ורהפטיג

הנהגת עם ישראל / יוסי הורביץ

מעשים ומניעיהם – הרהורים / יוחאי רודיק

בירור הלכתי בדין פתיחת קופסאות שימורים ושקיות מזון בשבת / יצחק קוגלר

ברכת בורא נפשות / יוסי עופר

ועתה אשיבנו לך / מרדכי סבתו

בלכתך בדרך / הר' אליהו בלומנצוויג