עלון שבות גליון 76

  • רבני ותלמידי הישיבה

אב תשל"ט

בשוב העלון

ימי בין המצרים נימה יש בהם מדברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה: "דברי הפורענות שהנביא אומר … אם לא עמדו דבריו, אין בזה הכחשה לנבואתו". נבואה רעה כמו המשך הגלות והסתר פנים אין איש שאינו רוצה ומקווה שיסופו ויעברו, ואף אנו מצפים לקרוא שורות אלה אחר בוא משיח צדקנו.

* * *

כשם שחורבננו, בבית שני, בא מפני שנאת חנם, כך בנייננו, בתשובת המשקל, בא מפני אהבת חנם.(הראי"ה קוק- ל-ג' באלול)

כתות נפרדות בעם ישראל, מחלוקות ומריבות פנימיות, מאפיינות הן את תקופת חורבן בית שני, את המצור על ירושלים בו רבו חללי הריב והמדון מחללי האויב.

כל המסוגל לקרא את צו הבורא מתוך נבכי ההיסטוריה, חייב להבין, לשמוע וללמוד את המשימה הקיימת בדורנו, אשר לא נתברך באחדות של כל עם ישראל. שומה עלינו לפעול למען אחדות האומה, ולו בתוככי כל אחד מאיתנו פנימה, בלבד.

אהבת ישראל והעבודה של הסניגוריה על הכלל ועל הפרטים איננה רק עבודה הרגשית לבדה, כי אם מקצוע גדול בתורה. (אורות ישראל)

אחת מתרומותיה של הגלות לעם ישראל ולהתפתחותו היא יצירת כיתות וסיעות אשר כל אחת יש בה מן החיוב, ועל הכלל להפיק מכל סיעה את התועלת הטמונה בה. "גם מתוך הסיעות הסותרות זו את זו ייבנה על ידי עצת ה' גואל ישראל בניין עדי עד, שממנו תיוסד גאולתנו השלמה", אומר הרב קוק. אך עלינו לעמוד על הגבול הדק העובר בין התמודדות ועימות בין זרמים, התורם להיוסד גאולתנו, לבין ריב אשר יוצר אך חורבן, פירוד ומחלוקת שלא לשם שמים. "כשכל ישראל יתנו יד זה לזה, תקום שרשרת שתגיע עד לכסא הכבוד" אומר הרבי מקוצק.

אחדותו של עם ישראל על כל פרטיו, רעם כטובים, מבוטאת בקטורת- שממרכיביה החלבנה, בריחת הרע; ובד' מינים- שמהם הערבה, אשר אין בה לא טעם ולא ריח; ובידוע שללא החלבנה והערבה- אין המצוה שלמה.

כך ישראל. אין העם שלם ללא הערבות והחלבנה שבו.עם ישראל כולל את כל הפרטים, צדיקים כרשעים, כשכולם- כל הסיעות שבו, מאוחדים סביב תורת ישראל.

אין ישראל נגאלין עד שיהיו כולן אגודה אחת. (תנחומא ניצבים)

מחדשות בית הישיבה

מזל טוב

למשה מאיר, יאיר גריידי ועזרא קהלני לנישואיהם.

יהי ביתם בית נאמן לעם ולתורתו.

ברכותינו

למשפחת הרב שבתאי רפפורט להולדת בתם הדסה אלישבע

ולמשפחת קיזלשטין להולדת בנם נתנאל גדליהו.

לבני מחזור יא והנלוים אליהם, אשר הצטרפו זה עתה לשורות הצבא, עשו חיל והצליחו בכל אשר תפנו.

יחזקאל ח. שמשון א.

עוד בעלון

על הר ציון ששמם / הגרי"ד סולוביצ'יק

בישול בשבת במקור חום לא קונבנציונלי / הרב ישראל רוזן

אמונתך בלילות / הרב יהודה שביב

בדין קבלת שבת / עזרא אשרי

איכא אשא לבדי / ר' יעקב מדן

בדין ד' תעניות בזמן הזה / יונתן לוי

שמשון בחייו ובמותו / יוסף עופר

בלכתך בדרך / יצחק קוגלר