עלון שבות גליון 81

  • רבני ותלמידי הישיבה

אדר-ניסן תש"ם

בשוב העלון

נס נגלה כמו במצרים נקרא יום - שמאיר לכל, ונס נסתר כמו בחנוכה ולפורים נקרא לילה - שאינו ידוע לכל, כמו לילה שהוא חושך ואין מאיר לכל. (המגיד ממעזריטש)

אין נס פורים מאיר למרחוק מפני שנעשה בהסתר, בתוך מאורעותיו הטבעיים של ספור המגילה. אמנם, סיומו הוא רווח והצלה, אך עדיין סיפור הוא והנס - פירוש לו. אך אין זה צדו היחיד של הדבר. נס פורים אינו מאורע העומד לעצמו בהיסטוריה, אשר השלכותיו אך לדורו הן. מאורע זה הינו חלק ממאבק, אשר עודנו בתוקפו, מאבק שהחל ברפידים והולך ונמשך - מלחת עם ה' בעמלק. שנותיו של מאבק זה הינן כשנותיו של עם ישראל.

התמודדות זו, בין ייצוג ה' בעולם לבין הרע, מתמדת היא, אך לידי עימות ישיר של עם כנגד עם לא הגיעה אלא במקרים ספורים. אין עמלק יכול לנוח, כאשר חש הוא שעם ישראל הולך לקבל תורה. דבר מה מניעהו ללכת ולמחות, ללכת ולהלחם, וזו ההתמודדות הראשונה.

התמודדות נוספת, הינה התמודדות המן נגד עם מרדכי. ואף כאן היה זה לפני קבלת תורה, לפני קבלת תורה שניה. תקופה זו, של אנשי כנסת הגדולה, שינתה מצב בעם. לא עוד נביאים אשר מקשרים - מגשרים בין הבורא לעמו, אלא מסירה מוחלטת לבני אדם, הנהגה של תורה שבעל-פה. וכאן פעם נוספת מתעורר עמלק למחות, דבר מה זועק בקרבו, ורוצה הוא למחות, תרתי משמע.

התמודדות נוספת, שונה באופיה, היתה בימי שאול. כאן אין עמלק מוחה, כאן בא המאבק כצו מאת מלכו של עולם. ואף כאן, לקראת שינוי מצותי בעם ובעולם, קביעת מלוכה בישראל לדורי דורות. מלך ישראל המייצג את מלכות ה' בעולם חייב שכסאו יהיה שלם. אשר על כן מצווה שאול להלחם בעמלק.

לשאול ניתנה אפשרות להכחיד את עמלק, ולא בכדי ניתן תפקיד זה לשאול עצמו כדברי המדרש (פסיקתא רבתי,יג): "אין זרעו של עמלק נופל אלא ביד בנה של רחל". אך חטא שאול ובמקום לבער את הנגע כליל, השאיר בו חלקים אשר פשו וגדלו כנגע ממאיר, וגרמו שמלחמת שאול בעמלק תהיה פרט אחד מתוך המאבק כולו, ולא נצחון גמור. על כן מועבר הוא מן המלוכה, ומפנה מקומו לדוד אשר עומד בנסיון ומוסיף את חלקו במאבק אדירים זה (שמואל ב,א).

ואם היה (שאול) מקיים כאשר נצטוה היה אז מחיית עמלק מכל וכל על ידי שאול...ואז היה דוד המלך ע"ה משיח ושאול היה ראוי להיות משיח בן יוסף. (פרי צדיק, זכור)

השלב האחרון במאבק בין ישראל לעמלק יהיה בקבלת התורה השלישית של עם ישראל. "תורה שאדם למד בעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח", אומר המדרש (קהלת רבה יא,ח), ובזמן קבלת תורה זו ודאי קום יקומו המנים ועמלקים למיניהם ויזעקו על שם שמים שמתקדש, אך אז מובטח הנצחון וימלא כסאו של ה'.

כל זמן שזרעו של עמלק בעולם לא השם שלם ולא הכסא שלם; אבד זרעו של עמלק הרי השם שלם והכסא שלם. (תנחומא תצא,יא)

 

מחדשות בית הישיבה

אחולינו

ליואל קטן, יעקב ברין, זאב ריס, פלטיאל לזרוס, לארוסיהם.

מזל טוב

לשלמה שטאובר לנשואיו.

מיטב הברכות

למשפחת שרלו להולדת הבת תרצה שולמית.

 

* * *

 

 

אבלים אנו עם כל בית ישראל על הרצחו של

 

יהושע סלומה הי"ד

"כה אמר ה' הנני רב את ריבך ונקמתי את נקמתך" (ירמיה נא).

 

יחזקאל ח. שמשון א.

עוד בעלון

אגרת / הראי"ה קוק זצ"ל

חנוך למצוות / הרב בנימין תבורי

משגיא לגויים - ויאבדם / מרדכי סבתו

מצות בנין בית המקדש / אהרן משניות

סוחריך מנעוריך אש לעברו תעו / יובל שרלו

הלל בדילוג וגדריו / ברוך גיגי

מתחיל בגנות ומסיים בשבח / הרב יעקב מדן

קריאת המגילה קודם פורים, כשחל פורים ביום ראשון / הרב יהודה עמיטל