עלון שבות גליון 83

  • רבני ותלמידי הישיבה

בשוב העלון

"כל הנביאים כולם ציוו על התשובה ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הן נגאלים שנאמר והיה כי יבואו עליך כל הדברים וגו' ושבת עד ה' אלוקיך וגו'" (הרמב"ם הלכות תשובה פ"ז)

מקור דברי הרמב"ם יומא פו: "א"ר יונתן גדולה תשובה שמביאה את הגאולה שנאמר ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב מה טעם ובא לציון גואל משום דשבי פשע ביעקב" התשובה היא לא רק תנאי ואמצעי שעל ידה מגיעים לגאולה אלא היא עצמה בגדר גאולה עצמה. וכאשר אדם עושה תשובה הוא ממילא גם גואל את עצמו, והרי הוא כיוצא מעבדות לחרות ופונה למציאות חדשה "התשובה היא חידוש החיים, אי אפשר לתשובה שלא תשנה את ערך החיים כלם" (אורות התשובה פי"ב).

"בעל תורה אין לו תקנת תשובה כי אם בתורה ועל ידי התורה. ואם בעל תורה יאמר הריני מתענה ועל ידי זה אשוב אין בדבריו ממש" (אורות התשובה פט"ז) וכדברי הנביא הושע "קחו עמכם דברים ושובו אל ה' אמרו כל תשא עון וקח טוב ונשלמה פרים שפתינו" ושנינו בספרי "יערף כמטר לקחי אין לקחי אלא דברי תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם. ואומר קחו עמכם דברים ושובו אל ה', ואין דברים אלא דברי תורה שנאמר את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם' " (פרשת האזינו). הרי הנביא אומר שעל-ידי לימוד תורה ישובו בתשובה. ולכאורה הלא דרכי התשובה אחרים הם "ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו, וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי..." (הרמב"ם הלכות תשובה פ"ח) הרי מבואר שאלו הם דרכי התשובה ולא לימוד התורה שהיא מצוה בפני עצמה. אולם הרי יסוד התשובה הוא לירוק מעל עצמו עול העבדות "דע כי כל בני האדם עבדי תאות עולם והמלך האמיתי שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו, כל מי שהוא חפשי מן התאות" (אבן עזרא במדבר ו) ומהי אותה היציאה מעבדות "חרות על הלוחות, אל תקרא חָרות אלא חֵרות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתלמוד תורה (:פרקי אבות פ"ו) ודברי הספרי והרמב"ם חד היא כי אמנם יסוד התשובה הוא לצאת מעבדות לחירות והחירות נקנית על ידי לימוד תורה שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה".

דרך התשובה "בתורה ועל ידי התורה" וגדולה תשובה שמקרבת את הגאולה הרי שגם יסוד הגאולה נעוץ בהרחבת לימוד התורה "יסוד הגאולה הוא להשתחרר מן המאמרים, ומן הצמצומים, להכנס למרחבי החכמה והדעת, ולשקוד על דלתות בית ה' בלמודים הקדושים, המבארים את גדולתו ורוממותו יתברך. אשר הם מרחיבים את ההבנה הנפלאה בעמק דעת ה' בכשרון הגון וחרוץ (ממעיני הישועה פל"ו).

מחדשות בית הישיבה

ברכותינו

לאליהו יניגר, מנחם נהוראי, אילן קלר, הלל רחמני

ודוד ויינרב לאירוסיהם.

מיטב האיחולים

ליעקב ברין, שמואל דוד, זאב ויס, יחיאל ויצמן, דוד עצמון, דניאל פואה וליוסי רון לנישואיהם. תזכו להקים בית נאמן בישראל ויהי ביתכם ברכה לעם ולתורתו.

מזל טוב

למשפחת הרב בלומצוויג להולדת הבת רות

למשפחת אליאב להולדת הבן צבי נחמן

למשפחת בירנבוים להולדת הבת אפרת

למשפחת גרוס להולדת הבן עבדיאל יוסף

למשפחת רוזנפלד להולדת הבן אריאל

יזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים.

למחזור י"ג ברכות עם בנימתכם לישיבה. יהי רצון שתזכו לעלות במעלות התורה והיראה.

משה ויוסי

עוד בעלון

שופרות / חגי מושקוביץ

"תתחדש כנשר יסוריכי" / יובל שרלו

יאוש בגזילה ושינוי רשות / חיים בלטר

מצות לולב במקדש / משה ליכטנשטיין

"מעשר דגנך תרושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך" / הרב ברוך קץ

וחיי עולם נטע בתוכנו / מוטי הס

מקום הנחת תפילין של ראש / נתן במברגר