עלון שבות גליון 84

  • רבני ותלמידי הישיבה

בשוב העלון

חג החנוכה מסמל למעשה שלשה דברים המהוים חלק בלתי נפרד מכל בן תורה.

נצחון החשמונאים על היונים היה נצחון של חלשים מול גיבורים, מעטים מול רבים. דהיינו נצחון שהיה מנוגד להגיון ונמנע בדרך הטבע, אך הושג בסופו של דבר בזכות ההחלטה הנחושה של בני חשמונאי והנכונות להאבק גם בתנאים הקשים ביותר, ומשום כך זכו לסייעתא דשמיא למעלה מדרך הקבע. (עיין מכתב מאליהו ח"ב עמ' 119, "סוד נס חנוכה"). כל אחד מגיע לפעמים למצב שבו הוא מרגיש חוסו אונים ואולי אף מעט יאוש בלימוד. אך בא נצחון החשמונאים ומלמדנו שדוקא במצב הקשה על האדם להתעלות ולעשות את המאמץ ההכרחי, ואם יתאמץ ככל יכולתו מובטח לו שהקב"ה יסייע בידו ויפתח לו דרכים חדשות בלימוד.

"ת"ר מצות חנוכה נר איש וביתו והמהדרין נר לכל אחד ואחד והמהדרין מן המהדרין ב"ש אומרים יום ראשון מדליק שמנה מכאן ואילך פוחת והולך וב"ה אומרים יום ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף ועולך..." (שבת כ"א:). מהו ההידור וההידור מן ההידור? אלא שכאן נרמזה מעלת התורה (וקיום מצוותיה). ככל שהאדם לומד יותר ומשנן וחוזר על תלמודו הרי שמתחדשים לו דברים נוספים בלימוד וגם הוא עצמו מחדש ומוסיף. וזה ענין ההידור בנרות,"כי נר מצוה ותורה אור" וככל שאדם מוסיף ולומד הרי שהוא מוסיף אור ללימודו ותלמודו. (עיין בני יששכר "...מאמר ג' נר מצוה" ס"ק י"ט).

הלכה נוספת שנאמרה בחנוכה זה הענין של "פרסומי ניסא". לא די שאדם ידליק את הנר בשבילו ובשביל אנשי ביתו, אלא עליו לדאוג לכך שרבים אחרים יראו את הנר הדולק וע"י כך יתפרסם הנס. ולכן גם ההלכות הרבות הקשורות בכך, להניח את הנר בפתח הבית, לא להניחו למעלה מעשרים ,אמה , להדליקו משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק ועוד. (עיין בגמ' בשבת). והוא הדין בלימוד תורה לא די שאדם ילמד תורה ויחדש חידושים לעצמו אלא עליו לשאוף להפיץ את תורתו החוצה למען זכות את הרבים וכדי להגדיל תורה ולהאדירה.

ונזכה שעל ידי קיום מצות החנוכה יקוימו בנו דברי רב ,הונא בגמ' בשבת (כ"ג:) "...הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים" ומסביר רש"י (שם), "דכתיב (משלי ו) כי נר מצוה ותורה אור, על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה".

 

מחדשות בית הישיבה

ברכותינו

למשפחת ד"ר ברייאר לאירוסי הבן מוטי.

לאבי בלוך, מנחם ליבטאג, אביגדור שלומוביץ, יוסי שפיגל, ויעקב שפירא לאירוסיהם.

מיטב האיחולים

לעופר ונעמי דינר, מיכאל ומרים הראל, אליהו ובתיה יניגר, פלטיאל ונאוה לזרוס, מנחם וגילה נהוראי, הלל ודבורה רחמני ובני ואורה שמאי לנישואיכם,

תזכו להקים בית נאמן בישראל ויהי ביתכם ברכה לעם ולתורתו.

מזל טוב

למשפחת ברק להולדת הבן יגאל

למשפחת ולדמן להולדת הבת יפעת

למשפחת מוזס להולדת הבת הדר

למשפחת מזרחי להולדת הבת אסתר

למשפחת עוזרי להולדת הבת יונית.

לבני מחזור י"א היוצאים לקורס קצינים ולאלו היוצאים לפעילות מבצעית עשו חיל והצליחו בכל אשר תפנו.

משה רבינוביץ ויוסי אליאב

עוד בעלון

טלטול דברים חיוניים ללא עירוב / הרב אברהם אבידן

מראית העין / ברוך גיגי

נשים - "אף הן היו באותו הנס" / שלמה רוזנפלד

למחלקת ר"מ וחכמים בדין "כל דבר שהוא בחזקת טומאה וכו'" / ליב מוסקוביץ

"בין החומות" / יוסי עופר

שימוש בטלפון שדה בצבא בשיחות ספק מבצעיות בשבת (הצעה מעשית)

הדלקת נר חנוכה לחיילים ולמטיילים / הרב אהרן ליכטנשטיין