עלון שבות גליון 90

  • רבני ותלמידי הישיבה

בצאת העלון

שני מאורעות מרכזיים בתולדות עם ישראל התרחשו לפי מסורת חז"ל בימים הנוראים והם- עקידת יצחק ומתו לוחות הברית השניים, ולשניהם משמעות עמוקה לדורות.

עקידת יצחק מסמלת מאמץ נפשי עליון שאין למעלה הימנו הנעשה על ידי היחיד שלא לשם השגת מטרה פרטית, אלא לשם אידיאל גדול ונשגב. עקידת יצחק פירושה נכונותו של האדם להקריב את היקר לו מכל על המזבח שלא על מנת לקבל פרס, אלא מתוך התפשטותו מאנכיותו ומהאהבה העצמית למען קידוש שם שמים:

"בשעה שהלכו לעקידה באו מים עד צואריהן תלה אברהם את עיניו לשמים ואמר: "רבש"ע, אם אני או יצחק בני טובע על ידי מי יתקדש ויתיחד שמך" (תנחומא, וירא כב)

אברהם אינו מנטה לשוב עם יצחק לביתו הואיל ואי-אפשר להמשיר בדרך ואין בו לא דאגה לעצמו ואף לא לבנו, אלא חרדה גדולה לקידוש השם - לאידיאל. מי ימלא את השליחות הגדולה? זוהי משמעותה הסימלית של העקידה:

"הפלא הנצחי של נסיון העקידה, והשפעתו על העולם בכלל, הוא מפני שהארת החיים באה שמה בכל מילואה. לא היה אצל האב שום רגש טבעי של המית אב שנכחד, להיפך. הכל היה פורח והכל חי. אבל בידיעה הברורה, שכל החי, וכל המתעלה, הכל נכון הוא ומוכרח הוא להבטל, ולהקשר קשר עליון, כרצונו ודברו של אל עליון קונה שמים וארץ, העקידה היא שביססה את יסוד כח מסירות הנפש הישראלית בעד קדושת די ותוה"ק, שהיא אור העולם ויסודו" (עולת ראיה, ח"א)

העקידה מסמלת את שיא המאמץ הנפשי, שיא היכולת הנפשית. כל מעשה הדורש ויתור למען הזולת, בל המצוות הדורשות ויתור על הרבה או על מקצת מה"אני" למען אידיאה רמה ונשגבה שבפסגתן "ואהבת לרעך כמור"- כל אילו מקורן בעקידה.

כל דור ודור ועקידתו לפי תפיסתו ולפי ההכרח ההיסטורי, עם ישראל ראה הרבה עקדות מופלאות של בנים יחידים על קידוש שם ישראל ולמען חיים חפשים שעה שכל העולם היה לנו לגרדום. ומסורת בידינו שעקידת יצחק היתה ביום הכיפורים בעת תפילת מנחה. והנה באותם שעות עקדו עצמם בדורנו צעירים קדושים בלחימה של מסירות נפש. הם עלו בלהבות ובזכות עקידתם- קרבנם, נשארנו אנו חיים וקיימים.

"ומאז עקידת יצחק והלאה הוקבע לטבע הקיים באומה הישראלית, להימשך אחרי רצון ההשגחה העליונה מעומק הלב, ולמסור נפשם ורוחם על קידוש שמו יתברך" (משך חכמה, פרשת וירא)

מתן לוחות הברית השניים מסמל לדורות את האמונה ביכולתו המוסרית של האדם "ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא". אדם למרות שסרח, אדם הוא. אינו בחינת בלי חרס שאין לו תקנה אלא בבחינת כלי מתכת שאפשר לו בהגעלה וליבון. אפשר לו במירוק העוונות על ידי תשובה ומעשים טובים. ומתן הלוחות השניים ביום הכיפורים הוא כעין מתן אשראי מוסרי לאדם. כי החטא דבר זמני הוא וביסודו ובנפשו של האדם טמון הצדק והיושר.

"התשובה היא תמיד שרויה בלב, אפילו בעת החטא עצמו התשובה גנוזה היא בשמים, והיא שולחת את קויה, שהם, שהם מתגלים אחר בר בעת שבא הנוחם הקורא לתשובה... נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט". (אורות התשובה)

מחדשות בית הישיבה

ברכות

לאיתן אנסבכר, ליוסי חובב וליוסי לזר לאירוסיהם.

מיטב האיחולים

למנחם וטלי נאור, יוסף ורחל עופר וליהודה ושרה שטאובר לנשואיהם.

תזכו להקים בית נאמן בישראל ויהי ביתכם ברכה לעם ולתורתו.

מזל טוב

למשפחת הרב מדן להולדת הבן יצחק.

למשפחת הרב רפופורט להולדת הבת בלה-עטרה.

למשפחת דינר להולדת הבן מאיר-מנחם.

למשפחת הדר להולדת הבת יפעת.

למשפחת לזרוס להולדת הבת ענבל.

למשפחת קרומביין להולדת הבת בת-ציון.

למשפחת שוורץ להולדת הבן עזריה-דב.

תזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים.

למחזור י"ד ברכות עם הכנסכם לישיבה ולמחזור י"א ברכות עם שובכם לישיבה, יהי רצון שתזכו לעלות במעלות התורה והיראה.

למשה רבינוביץ תודה וברכת ישר כח על עזרתך הברוכה בעריכת העלון בשנה החולפת.

יוסי אליאב

עוד בעלון

שהקב"ה ליבא בעי / הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט

פרידה / גבי אלינסון

שירת יעקב / יוסי חובב

מעלות / חגי מושקוביץ

"חמש טבילות ועשרה קידושין" / אריאל חלמיש

סיכום יסודות קנין כסף במישור דאורייתא / אריה פינסון

בענין תקנת משיכה לקוחות / חיים בלטר

פסוקי הפתיחה לספר דברים / מרדכי סבתו

נאמנות חיה / מנחם פדר

ללמוד וללמד במשנת הרמב"ם / צבי ולדמן

שואל ומשיב - בענין חיוב סוכה במשך טיול / הרב אהרן ליכטנשטיין