SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

עלון שבות גליון 98

  • רבני ותלמידי הישיבה

בצאת העלון

"ומפני שייחד אותנו הבורא במצוותיו וכחוקותיו, והתבארה מעלתנו על זולתנו בכללותיו ובמשפטיו, קנאונו הגוייס כולם על דתנו קנאה גדולה. ויחלצו מלכיהם בשבילה לערער עלינו שטנה ואיבה, ורצונם להלחם ב-ה' ולעשות מריבה עמו - ואלקים הוא, ומי ירב לו. ואין לך זמן מאז שנתנה לנו תורה זו עד זמנינו זה שכל מלך עובד עבודה זרה גובר או מכריח, או מתגבר, או אנס שאין תחילת כונתו ודעתו לסתור תורתנו ולהפוך באונס, בנצחון ובחרב" (רמב"ם, אגרת תימן)

למימי אברהם אבינו, עת נכרתה הברית בין הקב"ה לאברהם והובדלנו ונבחרנו מכל העמים להיות "ממלכת כהנים וגוי קדוש", ועד עצם היום הזה, באים הגויים בכל דור דור ומנסים להשמידנו ולכלותנו מעל פני האדמה, ולמחוק את מלכות ה' מהעולם. מסכת המלחמות והקרבות של עם ישראל לדורותיו רבה וכואבת עד למאד; רבות במספר המלחמות הקשות אותם נאלצנו לעבור במשך שנות דור, וכואבת בכמות הנופלים הקדושים שנהרגו על קידוש ה' במלחמות אלו. אך למרות כל הסבל והשכול הרב זכינו בעז"ה לצאת כמנצחים ומחוזקים ממלחמות עקובות דם אלו, והננו האומה היחידה שנמשך כל אלפי שנות ההיסטוריה לא נמחקה מעל פני האדמה, והמשיכה לשאת בגאון ובתפארת את שם ה' כעולם. ובדורנו אף זכינו להקים מדינה עצמאית משלנו.

"כשם שהמצוות המעשיות בכללן בכל מלואיהן הלכו עמנו בגולה ושמרו לנו בה את לח חיינו ואת חותם רוחנו, ע"פ עצמותנו הפנימית, הביאו אותנו לאלה ימי התחלת תקופת ההארה לחיים של חפץ תחיית האומה בארצנו, כך יביאו אותנו המצוות התלויות בארץ לידי רוממות החיים שע"פ צורתם השלמה הן נקבעו". (אורות התחיה)

לכן חובה עלינו להודות לבורא עולם בכל יום ויום על כך "שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם", לקיים מצוותיו ולצפות לגאולה השלמה, שגם אם מלווה היא ביסורים ומכאובים, הרי מובטחים אנו שגאולתנו העתידה תבוא לנו קימעא קימעא.

"וכעת בימינו שזה שנים האחרונים רבים מאחינו בני ישראל שנהרו לארץ ישראל מכל פינות הגולה לאל ים ורכבות ודאי אות וסימן הוא לאתחלתא דגאולה, וכן המלחמות שנעשה כימינו משנת תרע"ד שפרצה מלחמות העולם לא שבתה עד כה דתמיד היתה בוערה פעם כה ופעם כה, ומה גם כעת דחזרה הלהבה בעולם עוד במידה גדולה ויתירה מאז, וכבר אמר במגילה מלחמה אתחלתא דגאולה, ובמדרש רבה פרשת לך-לך אמרו אם ראית שהמלכויות מתגרות זו בזו צפה לרגלי של משיח, מנלן; מאברהם שהיה מלחמה בין המלכים ולאברהם נעשה גאולה". (אם הבנים שמחה)

חדשות מהחזית ומהעורף

תלמידי שנה ד' גויסו לשלושה חודשים, ופוזרו בגדודים השונים בלבנון.

תלמידי שנה ב' שוחררו בחלקם, ובישיבה מצפים שעד סוף השבוע ישוחררו כולם.

תלמידי הישיבה שאינם טנקיסטים גויסו אף הם, וחלקם נלקחו לסייע בהקמת חטיבת חי"ר חדשה שתורכב מתלמידי ישיבות ההסדר והנח"ל.

הרב ביק נסע לארצות-הברית, והרב בלומנצוויג עובר בשנה להורות וללמד בישיבת ההסדר ב"ימית".

מזל טוב למשפחת עופר להולדת הבן נתנאל.

בספירת מלאי שנערכה בישיבה בכ"א תמוז התברר שמספר תלמידי הישיבה כעת (בצירוף הכולל) עומד על 64 תלמידים.

הרב מדן שהה בשבוע החולף במחיצת גדוד 295, שם העביר להם שיעורים מדי יום בגמרא ומחשבה, ועזר להם להחליף בוגים בטנקים. השבוע יצא הרב תבורי לשבוע ללבנון.

ברכת החלמה מהירה ורפואה שלמה שלוחה מרבני הישיבה ותלמידיהן לדב אורון, צורי הר-טוב, שמעון לוין, משה לוינבוק ויעקב קינר.

כולנו מצפים לשחרורכם הקרוב ולחזרתכם לישיבה בשלום.

יוסי

עוד בעלון

מלחמות ה' / מרן הרב דוד כהן זצ"ל

"רפואה שלימה" / יהודה שוורץ

אין אדם עושה סחורה בפרתו של חבירו / איתמר ורהפטיג

אשר יעשה אותם האדם וחי בהם / הרב אליקים קרומביין

משפטי תנאי בתורה / יוסף עופר

דינים לבני נח / גולדשטיין דב

מה בין דניאל איש חמודות לאליעזר עבד אברהם / דב כהן

"ויהי בנסוע הארון" / חיים ברנר

"ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד" / אור החיים הקדוש

תלמידי הישיבה בעבדא יחד עם "עלון שבות"