פרשת בהעלותך - על ראשוניות וכוחות נעורים

  • הרב יהודה עמיטל

פרשת בהעלותך - על ראשוניות וכוחות נעורים

"למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים - חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה: חייך, שלך גדולה משלהם - שאתה מדליק ומטיב את הנרות!" (תנחומא במדבר ה)

כבר תמה הרמב"ן על דברי תנחומא אלו: על שום מה חלשה דעתו של אהרן, הנכנס לפני ולפנים ביום הכיפורים ועוסק ביתר עבודות הקרבנות הכשרות דווקא בו? בנוסף לכך, מדוע התנחם אהרן כאשר נאמר לו שהוא וזרעו יהיו אחראים על הדלקת המנורה?

נדמה שהדבר שאליו נתאווה אהרן הוא הראשוניות שבחנוכת המזבח, שהיוותה את חנוכת משכן ה'. הכוחות הגדולים העשויים להתגלות בזכות צעד ראשוני - עצומים ונפלאים הם. אמנם בעקבות הצעד הראשון יגיעו צעדים נוספים באותו כיוון, אולם אותם צעדים בנויים על העבר ומוסיפים נדבך נוסף בלבד, ולפיכך גדולה חשיבותו של הצעד הראשון, המציב את יסודות הבניין עצמם.

אם נתעמק בעניין, נגלה שהכוח לבצע את הצעד הראשון ולהניח את היסוד לבניין כולו, נשאב כולו מהעתיד - מתוך החזון העומד להתגשם מצעד זה ואילך. לכן, מעשים ראשוניים כגון אלו, השואבים כוחם מהציפייה לעתיד, בכוחם לגלות כוחות פנימיים גדולים. לאותה ראשוניות התאווה אהרן.

לדברי המדרש, כנגד אותה חלישות דעת נאמר לו שאף הוא יזכה למעשה ראשוני - למנורה. בניגוד לעבודות האחרות, המהוות תוספת על קודמותיהן, ההדלקה אפשרית רק לאחר שכיבו את ההדלקה הקודמת. במילים אחרות, כל מעשה הדלקה הוא מעשה נפרד, שאינו שואב כוחות או עוצמות מן ההדלקות שקדמו לו. מעשה ההדלקה מציין התחדשות מתמדת, בלא התבססות על העבר, ולכן קבלת עבודה זו מהווה ניחום ראוי לתאוותו של אהרן לראשוניות.

אם ישנה תקופה בחיי האדם המציינת את הראשוניות ואת ההליכה בכוח העתיד, הרי היא ימי הנעורים. לפיכך, מובן מדוע דווקא בתקופה זו, "חסד נעורייך", ניתנה תורה לישראל, והתגלו כוחותיה של כנסת ישראל במשיכה ובכיסופים אחרי הקב"ה - "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה". אמנם, לדברי הזוהר קדמה לתקופת יוצאי מצרים תקופה אחרת בה היתה צריכה התורה להינתן - תקופת דור המבול. גם בתקופת דור המבול התגלו כוחות נעורים עצומים, שכללו הישגים כבירים בשטחי חיים מרובים. אולם בה בעת, הייתה זו תקופה של "חטאת נעורים" - הכוחות העצומים הטמונים בראשית הופנו לאפיקים שליליים וגרמו להרס ולאבדון.

דור המדבר גילה את כוחות נעוריו לחסד ועל ידו ניתנה תורה, ומאז ועד עתה מוטלת גם עלינו האחריות למצוא בתוכנו את כוחות הנעורים הראשוניים ולנצל אותם לטובה.


סיכם: ר' שאול ברט