פרשת ויקרא - מה הקשר בין ספרי `שמות` ו`ויקרא`?

  • הרב יואל בן נון

פרשת ויקרא - מה הקשר בין ספרי "שמות" ו"ויקרא"?

מהו הקשר בין תחילת ספר ויקרא לבין סופו של ספר שמות? בסוף פרשת פקודי אנו קוראים על נסיעת בני ישראל - "ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם", ואילו ספר ויקרא פותח בציווי למשה על עבודת הקרבנות. בניגוד לרצף הסיפורי שבין סוף ספר בראשית לבין תחילת ספר שמות, ובין סוף ספר במדבר לבין תחילת ספר דברים, נראה כאילו אין שום קשר בין סופו של ספר שמות לבין תחילת ספר ויקרא.

בחינה מדוקדקת של סוף פרשת פקודי תלמד כי ארבעת הפסוקים האחרונים של ספר שמות עוסקים בשני עניינים שונים:

1. הקדמה להתגלות ה' למשה: "ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד ה' מלא את המשכן. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא את המשכן".

2. סדר מסעי בני ישראל: "ובהעלות הענן מעל האוהל יסעו בני ישראל בכל מסעיהם. ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלותו. כי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם".

מסתבר, כי ספר ויקרא ממשיך את הפסוקים הראשונים של סוף ספר שמות. בסוף ספר שמות מתואר כי "לא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד ה' מלא את המשכן", וההמשך הישיר הוא תחילת ספר ויקרא: "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור". במקביל, נראה כי ההמשך לפסוקים האחרונים של ספר שמות הוא פרשת המסעות - פרק ט' של ספר במדבר. בסוף ספר שמות מתואר כי בני ישראל נסעו כשהענן עלה מעל האוהל, ותיאור זה פורט והורחב באמצע פרשת בהעלותך - "וביום הקים את המשכן כיסה הענן את המשכן לאוהל העדות... ולפי העלות הענן מעל האוהל ואחרי כן יסעו בני ישראל" - ובהמשך מתואר בפרוטרוט אופן נסיעת המחנה.

נראה, אם כן, כי בניגוד לדעה המקובלת, חמשת חומשי התורה אינם יוצרים רצף סיפורי אחד. ספר שמות מתאר את יציאת בני ישראל ממצרים, את קבלת התורה ואת הקמת המשכן, ומשם מתפצלת התורה לשני סיפורים מקבילים: ספר ויקרא מתאר את תוכן הציווי למשה - תורת הכוהנים, כהמשך להקמת המשכן; וספר במדבר מתאר את קורות בני ישראל במדבר, כהמשך ישיר לסיפורי ספר שמות. לאחר מכן שני הספרים שוב מתאחדים, וספר דברים הוא סיכום כללי והכנה לכניסה לארץ. סיומו של ספר שמות מבטא את ההתפצלות הזו, לשני סיפורים מקבילים, באמצעות חמישה פסוקים השייכים לשני הסיפורים: חציו הראשון של סיום הספר מתקשר לתחילת ספר ויקרא, וחציו השני - לספר במדבר.

זהו אחד מדברי התורה של הרב יואל בן-נון המצויים בסדרת התקליטורים "שירת התורה", המציעה דברי תורה רבים על כל פרשה. להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333