פרשת זכור - המלחמה בעמלק

  • הרב יואל בן נון

שבת זכור - המלחמה בעמלק

בהפטרת שבת זכור אנו קוראים על מלחמת שאול בעמלק, ועל חטאו שבשלו נלקחה ממנו המלוכה וניתנה לדוד. אם נעיין בספר שמואל א', נגלה סתירות רבות בין מלחמת שאול בעמלק (שמ"א ט"ו) לבין מלחמות דוד בעמלק (שמ"א כ"ז-ל'). מפרק ט"ו נראה שמלחמת שאול הייתה מלחמה טוטלית וכי זכר עמלק כמעט ונמחה. חטאו של שאול, לפי פרק זה, נעוץ באי-הריגת אגג מלך עמלק ובלקיחת השלל. לעומת זאת, מפרקים כ"ז ול' נראה שמלחמת שאול בעמלק הייתה מלחמה מצומצמת בהיקפה ובאופייה, ורק דוד - בפרקי סוף הספר - ניהל מערכה מקיפה נגד שבטי עמלק. עוד עולה מפרקים אלו שאין שום איסור לקחת את שלל עמלק, ודוד אף קובע מסמרות לדורות בעניין אופן חלוקת השלל כאשר הוא מחלק את שלל עמלק בין הלוחמים.

למעשה, נראה שמלחמת שאול בעמלק אכן לא הייתה מלחמה כוללת. כפי שברור מספר שמואל, שבטי עמלק שוסי המדבר היו מסתננים לישראל, פושטים על ערי ישראל ולוקחים את יושביהם בשבי, ורק דוד הצליח לנצחם ולהפסיק את התקפותיהם ופשיטותיהם. מלחמת שאול בעמלק התנהלה רק בעיר עמלק, בירת שבטי עמלק, בתקווה שהמבצע המוגבל-יחסית נגד מרכז השלטון העמלקי יצליח לפתור את בעיית עמלק. לכן ברור שכל ההיגיון של מלחמה זו היה מנוגד בתכלית לציווי "תמחה את זכר עמלק" ולהוראה הנבואית של שמואל - "פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל... עתה לך והכיתה את עמלק והחרמתם את כל אשר לו".

זאת ועוד, שאול הותיר את אגג מלך עמלק ולא הרגו, ובכך העיד שמלחמתו בעמלק לא הייתה מלחמת חורמה. אי אפשר לנהל מלחמת חורמה טוטלית נגד עם האחראי לטבח ולשכול, ולהותיר בחיים דווקא את מלך העם, הסמל השלטוני והלאומי שלו. אם לא די בכך, שאול התיר לעם להתעסק בשלל עוד לפני שהכריע את עמלק. ברור לחלוטין שלאחר שאנשי המלחמה הורשו לעטות על השלל - המלחמה למעשה הסתיימה. שאול כלל אינו מנסה להשיג הכרעה חד-משמעית נגד עמלק, אלא מנהל נגדו מערכה מוגבלת-מראש, תוך הותרת מלך עמלק חי והתעסקות בשלל עוד בטרם הסתיים הקרב.

בעקבות כשלונו של שאול, שבטי עמלק המשיכו לפשוט על ערי ישראל. פשיטות אלו הסתיימו רק כאשר דוד, בבורחו מפני שאול, החל להגן על ערי הספר והצליח להפסיק את ההתנכלויות העמלקיות. זה היה חטאו של שאול, ובשל חטא חמור זה ניטלה ממנו המלוכה וניתנה לרעהו הטוב ממנו.

סדרת התקליטורים "שירת התורה", מאת הרב יואל בן-נון, מכילה דברי תורה רבים על כל פרשה בספר בראשית. להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333.