פרשת חוקת - מצוות שיצר הרע משיב עליהן

  • הרב עודד מיטלמן

פרשת השבוע פותחת בדיני פרה אדומה. מדרש מפורסם אודות מצווה זו קובע שהיא אחת מהדברים שהיצר הרע משיב עליהם, כנראה בגלל אי-הבנתה. אך הבה נעיין בלשונו של המדרש בבמדבר רבה:

"רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר: ארבעה דברים יצר הרע משיב עליהן, דכתיב בהן 'חֻקה' - אשת אח, וכלאים, ושעיר המשתלח ופרה אדומה. אשת אח - דכתיב "ערות אשת אחיך" וגו', ובלא בנים - "יבמה יבא עליה", וכתיב בערוַת אשת אח - "ושמרתם את כל חקתי". וכלאים - "לא תלבש שעטנז", וסדין בציצית מותר, וכתיב ביה חוקה - "את חקותי תשמרו". שעיר המשתלח - דכתיב "והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו", והוא עצמו מכפר על האחרים, וכתיב ביה "והיתה זאת לכם לחֻקת עולם". פרה מנין? דתנן: כל העוסקין בפרה מתחילה ועד סוף - מטמאין בגדים, והיא גופה - מטהרת בגדים, וכתיב בה חֻקה - "זאת חקת התורה"".

רבי יהושע מסכנין מצביע על כמה מצוות שיצר הרע משיב עליהן. היצר הרע אינו משיב על הפרה האדומה רק כי היא אינה מובנת; הוא מקשה עליה כיוון שיש בה סתירה מיניה וביה: כיצד הפרה גם מטהרת וגם מטמאת?! כיצד אשת אח היא גם איסור וגם מצווה?!

למעשה, כל המקרים שיצר הרע משיב עליהם מורכבים ממצווה לצד שלילה. ייבום, ציצית, שילוח השעיר וטהרת פרה - הם כולם מצוות, אך בצד כולם עומד 'החלק הרע' שלהן. נמצא, אם כן, ששאלת היצר הרע אינה מצומצמת - מדוע קבע הקב"ה דין זה ולא אחר. שאלתו היא חמורה הרבה יותר: אם יש חלק שלילי במעשה מסויים - כיצד ייתכן שהוא גם מצווה?!

לדעת היצר הרע, מעשה אחד אינו יכול לסבול משמעויות שונות. מעשה טוב הוא כולו תמיד טוב, ומעשה רע הוא תמיד כולו רע! אמנם, באמצעות מצווה אלו מגלה לנו רבונו של עולם חידוש גדול. המדד למעשה הטוב אינו הכותרת שאותו הוא נושא, אלא ההקשר שבו הוא מתפקד. לדוגמא: המשקר עושה מעשה לא-טוב, אך אם הוא מציל בכך מישהו - הרי שהוא עושה מעשה טוב. אם כך - נשאל - מי הוא זה שקובע מהו הטוב? תשובתו של הקב"ה היא חד משמעית: אני.

כך במצוַת פרה אדומה ובחברותיה מוצא לו היצר הרע בקעה להתגדר בה: וכי זוהי מצווה ראויה, שהמתעסק בה נטמא? הרי מצווה היא מעשה של טוב מוחלט, והיא צריכה להיות יפה מכל צד? על כך עונה הקב"ה: המדד אינו היופי של המצוות. המדד הוא קיום רצוני - "חוקה חקקתי".