SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

פרשת חיי-שרה - חשיבותה של ארץ ישראל

  • הרב יואל בן נון

חשיבותה של ארץ ישראל

כפי שאמרו חז"ל, "יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים". התורה מקדישה מקום נרחב לתיאור דו-השיח שבין אברהם לבין עבדו, ומדו-שיח זה אנו עשויים ללמוד מסקנות חשובות.

בדבריו של עבד אברהם, בולטת ההתייחסות לארץ ישראל כ"הארץ הזאת", לעומת "הארץ אשר יצאת משם": "אולי לא תאבה האשה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם?". התיאור "הארץ הזאת" יכול להיאמר על ארצות שונות ועל מקומות שונים, שהרי כל הארצות הן חלק מהבריאה שברא ה' ועל כולן נאמר "בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ". העבד תמה: אם האישה לא תרצה לבוא לארץ ישראל - מדוע אי-אפשר להוציא את יצחק מ"הארץ הזאת"? והרי משפחה טובה אפשר להקים בכל מקום, ולאו דווקא בארץ כנען?!

ואכן, משבועתו של אברהם ניתן היה להבין לכאורה שהוצאת יצחק לחוץ לארץ היא אפשרות לגיטימית. "ואשביעך בה' אלוקי השמיים ואלוקי הארץ" - ה' הוא אלוקי העולם כולו, על כל הארצות שבו - "אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אישה לבני ליצחק". בארץ כנען יש בעיות רבות, ביניהן הכנענים וההשחתה המוסרית, ואפשר שלא תהיה ברירה אלא להחזיר את יצחק לארם נהריים.

אברהם מזדעזע כולו. "הישמר לך פן תשיב את בני שמה". לאברהם לא נותרה שום זיקה לחרן. אברהם אינו מכנה את ארם נהריים בכינוי "הארץ אשר יצאת משם", אלא "שמה". הוא שב על שבועתו ומבאר אותה: "ה' אלוקי השמיים (ולא 'אלוקי הארץ-העולם'!), אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת - הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך - וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה". ה' הוא אמנם אלוקי העולם והבריאה כולה, אך הוא נשבע שזו הארץ שבה אברהם יקים את משפחתו. רק ארץ כנען מכונה בשם "הארץ", בה"א הידיעה. זוהי ארץ השליחות, הארץ שבה תתגשם בחירת אברהם וזרעו. אם האישה לא תרצה לבוא - השבועה תתבטל, "רק את בני לא תשב שמה". אחרי שנבחרה ארץ כנען, הארצות האחרות אינן אלטרנטיבה. אין עוד 'חוץ לארץ'; אין אופציה של ירידה. יש רק "הארץ הזאת" לעומת "שמה".

מעניין לציין שאנו שומעים מאברהם אבינו שיעור זה על חשיבותה של ארץ ישראל דווקא בפרשת חיי-שרה. דבר ה' לאברהם החל ב"לך לך" הראשון, לארץ ישראל, והסתיים ב"לך לך" האחרון, להר המוריה. אחרי עקידת יצחק, הקב"ה כבר אינו מתגלה לאברהם. מו"ר הרב צבי-יהודה קוק זצ"ל היה אומר שפרשת חיי-שרה, אחרי תום דברי ה' לאברהם, מביאה את דברי אברהם אלינו. כאן מלמד אותנו אברהם על משמעותה של ארץ הבחירה: המגורים בארץ חשובים אפילו יותר מהאפשרות שיצחק יפסיד נישואין עם אישה הראויה לו. מכאן ואילך, משפחת האבות תקום ותיבנה רק מתוך השתרשות ואחיזה בנחלת האבות שבארץ ישראל.

זהו אחד מדברי התורה של הרב יואל בן-נון המצויים בסדרת התקליטורים "שירת התורה", המציעה דברי תורה רבים על כל פרשה. להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333