פרשת חיי-שרה - תולדות אברהם

  • הרב מנחם ליבטאג

פרשת חיי שרה

אישה מ"תולדות תרח"

"ייחוס" היה מאז ומעולם גורם בעל חשיבות בבחירת כלה, אך עדיין קשה להבין מדוע אברהם מתעקש לבחור אישה ליצחק דווקא מבנות משפחת נחור. בשיעורנו השבוע, אשר יעסוק ב"תולדות תרח", ננסה לענות על שאלה זו.

בשיעור הפתיחה לספר בראשית (השיעור לפרשת נח) הסברנו כיצד יוצרים "ספרי התולדות" את המסגרת הכללית של ספר בראשית: כל יחידה בספר פותחת בכותרת "אלה תולדות...", ובין רשימות התולדות משולבים סיפורים שונים אודות הדמויות המרכזיות בהן. סיפורים אלו באים להראות את השגחת ה' על העולם ולתאר את תהליכי הבחירה שהובילו לבחירת עם ישראל.

פרקים א-י"א מתארים את כישלונו של המין האנושי במילוי הייעוד שנקבע לו על ידי ה' מחטא האדם בגן עדן ועד חטאי דור המבול ודור הפלגה.

בדור הפלגה חילק ה' את בני האדם לשבעים עמים שונים, ולאחר מכן בחר באברהם אבינו על מנת לייסד עם שינחה את כלל האנושות לאמונה. תהליך הבחירה, שהחל בבחירת אברהם - המתוארת בפרק י"א - ממשיך בפרקים הבאים תוך שחלק מצאצאיו של אברהם נבחרים להמשיך את דרכו וחלקם נדחים, עד לבחירה ביעקב, אשר כל בניו עתידים להמשיך את עם ישראל.

הטבלה הבאה מסכמת את ספר בראשית על פי החלוקה לספרי התולדות (השמות הרשומים באות מודגשת הם השמות המופיעים אחרי הכותרת "אלה תולדות..."):

פרקים א-י"א

פרקים י"א-נ 

שמים וארץ [ב; ד]

 

אדם [ה; א]

שם [י"א; י]  

(עשרה דורות עד)

(עשרה דורות עד) 

נח [ו; ט]

תרח [י"א; כז] 

(שם, חם ויפת)

(אברהם, הרן ונחור) 

בני נח [י; א]

יצחק [כ"ו; א]
ישמעאל נדחה [כ"ה; יב]

 

יעקב [ל"ז; א-ב]
עשו נדחה [ל"ו; א]

שבעים אומות העולם

שבעים נפש = עם ישראל
יורדים למצרים

הטבלה מראה כי תהליך הבחירה באברהם מתחיל ב"תולדות שם". מעניינת העובדה שכל אחד מחלקי הספר מסתיים בקבוצה של שבעים (נדון בכך אי"ה בשיעור נפרד).

היכן תולדות אברהם?

עיינו שוב בטבלה. לכאורה ניתן היה לצפות שאחרי "תולדות תרח" יבואו "תולדות אברהם" - ככלות הכול הלוא יש "תולדות יצחק" ו"תולדות יעקב" ואפילו "תולדות ישמעאל" ו"תולדות עשו". אולם הכותרת "תולדות אברהם" אינה קיימת בספר בראשית.

הסיפורים אודות אברהם מופיעים במסגרת "תולדות תרח", הכוללות את תולדות שלושת בניו - אברם, הרן ונחור.

שימו לב להקבלה בין נח לתרח:

* כל אחד מהם מופיע בסופה של 'שרשרת' בת עשרה דורות המתחילה בתקופה חשובה (אדם/שם).

* כשלושת בניו של שם מקבלים גם שלושת בניו של נחור ברכה (או קללה) מיוחדת:

אברהם, בדומה לשם, מתברך, ומשימתו היא לקרוא בשם ה'.

הרן > לוט > עמון ומואב נדחים, בדומה לכנען שקולל.

נחור > בתואל > רבקה משתלבת במשפחה הנבחרת, בדומה ליפת, שנתברך "לשכון באוהלי שם".

המשמעות המלאה של הקבלה זו דורשת דיון נפרד, אולם היא מלמדת ללא ספק על כך של"תולדות תרח" יש חשיבות מיוחדת.

החטיבה של "תולדות תרח", המתחילה בסיפור "עלייתו" של תרח (שלא הושלמה) לארץ כנען ומסתיימת בסוף פרשת חיי שרה ברשימת "תולדות עשו", אינה כוללת רק את הסיפורים אודות אברהם אבינו כי אם את תולדותיהם של כל בני תרח:

1) תיאור פרדתו של לוט מאברהם [י"ג; א-יח].

2) תיאור הצלת לוט על ידי אברהם במלחמת ארבעת המלכים [י"ד; א-כד].

3) הצלת לוט מהפיכת סדום [י"ט; א-כד].

4) הולדת שני בני לוט - עמון ומואב [י"ט; ל-לח].

5) רשימת שנים עשר בני נחור (שמונה מאשתו וארבעה מפילגשו - קשה להתעלם מההקבלה ליעקב!) [כ"ב; כ-כד].

בפרשת חיי שרה נסגר מעגל בסיפור תולדות תרח כאשר נושא יצחק לאישה את רבקה, שאף היא מצאצאיו של תרח.

במובן מסוים קיים בכל צאצאיו של תרח הפוטנציאל ל"בחירה", ולכן כאשר יצחק רוצה לשאת אישה היא חייבת להיות ממשפחת תרח. (מעניין שאברהם ונחור עצמם התחתנו "בתוך המשפחה": הם נשאו את שתי בנותיו של הרן [על פי רש"י י"א; כט].)

מה הוא הדבר המיוחד בתרח אשר מזכה אותו ב"ספר תולדות" משלו? ייתכן שזוהי החלטתו של תרח לעלות לארץ כנען עוד לפני ציווי ה' לאברהם. אפשר גם שתרח נתייחד בכך שכל צאצאיו היו מועמדים לבחירה: לוט נדחה בעקבות החלטתו לעזוב את אברהם ולחיות בסדום ונחור נדחה כאשר החליט לא להצטרף לתרח ולאברהם במסעם לארץ כנען. אולם דחיית חלקים אלו של משפחת תרח אינה דחייה מוחלטת: נשות משפחת אברהם באות ממשפחת נחור, ובמלכות ישראל יש ייצוג לצאצאיו של הרן (דוד < רות המואביה < לוט < הרן)!