פרשת מסעי - ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם

  • הרב יואל בן נון

"ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם"

בפרשת מסעי מופיע ציווי מיוחד על משה, לכתוב את מסעי בני ישראל. כתיבה מיוחדת זו מצטרפת לרשימות נוספות שנצטווה משה לכתוב, בפרשת מלחמת עמלק ("כתוב זאת זיכרון בספר") ובספר מלחמות ה' (המוזכר בפרשת חוקת). רשימות אלו מסייעות לדעה ש"תורה מגילות מגילות ניתנה" (גיטין ס), ומשה רבנו צירף את כל המגילות לתורה שלפנינו.

ראוי לציין שבספר מלחמות ה' מוזכרים מקומות שאינם נזכרים בספר המסעות שבפרשתנו: נחליאל, במות והגיא. לכן, מסתבר שספר המסעות מפרט רק את מסעי העם כולו, ואילו ספר מלחמות ה' מפרט את מסעות המלחמה בארץ מואב, שלא השתתף בהם כל העם. מסתבר מאוד שבספר מלחמות ה' נזכרו גם מלחמות נוספות - כדוגמת קריעת הים, שירת הים וסיפור מלחמת עמלק.

 

* * *

 

גבולות הארץ שבפרשת מסעי אינם אלא גבולות ארץ כנען, שאינה כוללת את עבר הירדן המזרחי. גבולות ארץ כנען, הנזכרת לראשונה בברית המילה, שונים מגבולות הארץ המפורטים בברית בין הבתרים - מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. ארץ כנען היא ארץ האבות המקודשת, הגרעינית, ואילו "הארץ" במובנה הרחב כוללת גם את עבר הירדן המזרחי ואת "כל מקום אשר תדרוך כף רגלכם בו" במרחב שבין נהר מצרים, המדבר ונהר פרת. ואמנם, הבחנה זו מופיעה במפורש בפרשתנו (ל"ה, יד): "שלוש ערים תתנו בארץ כנען ושלוש ערים בעבר הירדן" - כלומר, עבר הירדן הוא חלק מן "הארץ", אך לא חלק מארץ כנען.

בספר ויקרא ובספר במדבר מדגישה התורה את ארץ כנען. כך בפרשת בהר - "לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוקים", כך בפרשת התיירים-המרגלים - "שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל", וכך בפרשתנו, המפרטת את גבולות ארץ כנען. לכן, כפי האמור בספר במדבר, משה רבנו לא נכנס לארץ כנען כיוון שלא עבר את הירדן. לעומת זאת, בספר דברים (פרקים א' וי"א) הגבולות הם גבולות הארץ, ועבר הירדן הוא חלק בלתי-נפרד ממנה. בספר זה, משה רבנו נכנס לָארץ ואף זכה לכבוש ולהנחיל את החלק המזרחי שלה, זה שמעבר לירדן. במובן זה, ספר דברים לא נאמר לקראת הכניסה לארץ, אלא הוא ספר התורה והארץ - ברית התורה שבארץ, מערבות מואב עד הר גריזים והר עיבל. על פרשייה זו הרחבנו בספרנו "פרקי האבות", בפרקו הראשון ("הארץ וארץ כנען בתורה").

סדרת התקליטורים "שירת התורה", מאת הרב יואל בן-נון, מכילה דברי תורה רבים על כל פרשה בספר בראשית. להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333.