פרשת נשא שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת נשא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/naso1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/naso2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/naso3.gif

 

א. כלי יקר

פרק ו' פסוק י"א:

 

שאלות

1.  מהי השאלה עליה עונה פרשננו בראשית דבריו?

2.  מהי דעת ר' אלעזר הקפר ולמה פרשננו אינו מקבלה כפשוטה?

3.  על מה הוא נקרא חוטא לפי זה, לפי הפירוש הראשון?

4.  בקטע השני נותן פרשננו פירוש פסיכולוגי לעצם עניין הנזירות, התוכל להסביר?

5.  למה לא טוב להוסיף על הדברים שאסרה התורה?

6.  "הנזיר נקרא חוטא משני צדדים", התוכל להסביר?

7.  למה בכל זאת נקרא "קדוש"?

8.  איך קרה שנטמא ולמה?

9.  לא טוב לעבוד את ה' בצער, מה הרעיון בכך?

10.  איך הוא מסביר ומרחיב את הפסוק המצוטט מתהילים?

 

ב. רש"ר הירש

פרק ו' פסוקים כ"ג-כ"ד:

 

שאלות

1.  מהי מטרת:   "אמור להם" ולמה זה חשוב?

2.  ברכה הטעונה שמריה, מה הכוונה כאן?

3.  מה מוסיף ומחדש ר' נתן?

4.  מה פירושו של ר' יצחק?

5.  שמירה "שלא ישלטו אחרים עליך", מה המיוחד בה ובמה היא שונה מן הרגיל?

6.  מה פירוש "שמירה מן המזיקים"?

7.  פרשננו כולל בסוף את כל הפירושים בהגדרה כללית אחת, מהי?

 

ג. המהר"ל מפראג עם פירוש הרב ז. זלצר

פרק ו' פסוק כ"ה:

 

שאלות

1.  מה הקושי האפשרי בפסוק?

2.  איזה אפשרויות שונות קיימות בביאור המלה "ויחונך"?

3.  מהי הגדרת המהר"ל למושג "חן"?

4.  הוד, הדר, זיו, אור, התוכל לבאר מושגים אלה?

5.  מה אם כן הברכה כאן?

 

ד. מלאכת מחשבת

פרק ז' פסוקים פ"ד-פ"ט:

 

שאלות

1.  פרשננו מעלה כמה תהיות, התוכל להסבירן?

2.  מה "קיימו וקבלו היהודים" לדעתו?

3.  שני טעמים שונים מובאים כאן, מהו הנגלה ואיך הוא בא לידי ביטוי כאן?

4.  מהו הנסתר והיכן הוא מרומז?

5.  מהי "תכלית חנוכת המזבח" לפי זה?

6.  מהו "הקול" ומה הוא מבטא?