פרשת פקודי - בין הר סיני לאוהל מועד

  • הרב יואל בן נון

בין הר סיני לאוהל מועד

בראשית הפרשה, מדגישה התורה שמשה הגיש דין וחשבון מדוייק על כמויות הזהב, הכסף והנחושת שעברו דרכו. ברור שעובדה זו באה ללמדנו כי אם משה רבנו - שנאמר עליו "בכל ביתי נאמן" - צריך להגיש דין וחשבון עם סיום המשימה, איש אינו יכול להעיז לטעון שהוא פטור מהגשת דין וחשבון כזה. וכך אנו מוצאים במדרש: "אף על פי שהיה משה גזבר לעצמו, הוא קורא לאחרים ומחשב על ידיהם... ולמה עשה עמהם חשבון, הקב"ה יתברך שמו מאמינו, שנאמר 'לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא', ולמה אמר להם משה בואו ונעסוק במשכן ונחשב לפניכם? אלא ששמע משה ליצני ישראל מדברים מאחריו... כששמע משה כך, אמר להם משה: חייכם, נגמר המשכן - אתן לכם חשבון". (שמות רבה נ"א)

*   *   *

קיימת הקבלה מדוייקת בין הפרשייה החותמת את ספר שמות, ביחס למשכן, לבין סוף פרשת משפטים, ביחס להר סיני:

פרשת משפטיםפרשת פקודי
ויכס הענן את ההרויכס הענן את אוהל מועד
וישכון כבוד ה' על הר סיניוכבוד ה' מלא את המשכן
ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההרולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי שכן עליו הענן
ומראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראלכי ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם
ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענןויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד לאמור (ויקרא א', א)

ראוי לשים לב לכך שההשוואה מדגישה את העובדה שתחילת ספר ויקרא היא המשך אחד של סוף ספר שמות, ללא הפסק כלל. ואמנם, בתחילת ספר ויקרא אין פתיחה מעין "ויקרא ה' אל משה", אלא "ויקרא אל משה" - כאילו נושא המשפט ידוע ומוכר מהמשפט הקודם, בסופו של ספר שמות.

מכל מקום, הרמב"ן נסמך על השוואה זו ומסביר שהמשכן הוא המשך של מעמד הר סיני. כאשר מלכים או שליטים נפגשים במפגש פסגה גורלי, דאגתם העיקרית היא לכונן מסגרת של מפגשים עתידיים. החשש הגדול הוא שמא המפגש יהפוך לחד-פעמי, ולא יהיה לו המשך. לכן, פעמים רבות עוסקים במפגשי פסגה דווקא בשאלה המשנית-לכאורה - כיצד הופכים את הפגישות לקבועות. לפי הרמב"ן, זו הייתה מטרתם העיקרית של ארבעים היום וארבעים הלילה ששהה משה בהר סיני - לימוד פרטי בניין המשכן. סמך לדברי הרמב"ן ניתן להביא מהדברים שהתורה כותבת על המשכן: "כאשר הראית בהר", "אשר אתה מראה בהר" וכו'. ההקבלה בין שתי הפרשיות מלמדת שמשה עלה להר סיני כדי ללמוד את פרטי עשיית המשכן - פרטי הקשר הקבוע שיתייסד בין הקב"ה לעם ישראל.

סדרת התקליטורים "שירת התורה", מאת הרב יואל בן-נון, מכילה דברי תורה רבים על כל פרשה בספר בראשית. להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333.