SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

פרשת תרומה - ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

  • הרב יצחק ברט

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

פרשת תרומה היא הפרשה שבה פותחת התורה בתיאור המשכן וכליו. באופן מפתיע, הפרשייה הראשונה שבפרשה, המצווה לראשונה על עשיית המשכן, אינה ממוקדת בעשיית המשכן אלא בהרמת התרומה לבניינו. "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי", ורק בסיום הפרשייה - אחרי פירוט ארוך של סוגי התרומות שיש להרים - נאמר "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך...".

שאלה זו מצטרפת לשאלה כללית יותר שניתן לשאול על פרשיות המשכן: מדוע מפרטת התורה באריכות כה רבה את אופן בניית המשכן? אפילו אם יש צורך בציור מראה המשכן ומקומו של כל כלי - מה צורך בתיאור מפורט של אופן הבנייה של כל כלי? זאת ועוד; המשכן הוא רק מבנה זמני, ולדורות הוא מוחלף בבית המקדש הקבוע. מדוע, אפוא, מקדישה התורה פרשיות מרובות כל-כך כדי לתאר את מראהו, מרכיביו ואופן בנייתו?

כידוע, נחלקו הפוסקים בשאלה מהו מרכז המשכן ומוקדו: לדעת הרמב"ם המקדש הוא "בית לה' מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות" (הל' בית הבחירה א', א), ואילו לדעת הרמב"ן - "עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון" (שמות כ"ה, א). ברור שמחלוקת זו מבטאת חילוקי דעות בשאלת אופיו של המשכן: האם אופיו ממוקד בהשראת שכינה 'מלמעלה למטה', כדעת הרמב"ן; או שמא מטרתו העיקרית היא העבודה האנושית, 'מלמטה למעלה', כדעת הרמב"ם.

שניוּת זו באופיו של המשכן היא למעשה שניוּת של השראת השכינה בעם ישראל, והיא מתבטאת בנקודות רבות נוספות, ביניהן מחלוקת המדרשים - מתי שכנה השכינה על הארץ. מדרש אחד קובע שהדבר אירע במתן התורה, שאז "ביטל [הקב"ה] גזירה ראשונה ואמר: התחתונים יעלו לעליונים והעליונים ירדו לתחתונים, ואני המתחיל"; ואילו מדרש אחר מציין שהדבר אירע דווקא בשעה שהסתיימה בניית המשכן. הווי אומר: השכינה שרתה בארץ כתוצאה של מתן התורה ע"י הקב"ה 'מלמעלה למטה', אך גם ע"י בניית המשכן ע"י בני ישראל 'מלמטה למעלה'.

כדי לבטא שניוּת זו, התמקדה התורה בציווי על תרומת המשכן דווקא, והאריכה בתיאור מפורט של בניית המשכן. מעבר לחשיבותו של המשכן לאחר בנייתו, כמקום השראת שכינה ועבודת ה', קיימת חשיבות מרובה לעצם תהליך הבנייה של המשכן. כשם ששניוּת אופיו של המשכן מתבטאת בארון ובמזבח, כך היא גם מתבטאת בתהליך הבנייה שלו, שהרי בני ישראל תרמו ובנו את המשכן ע"פ ציווי מדוקדק של הקב"ה. באמצעות הדגשת תהליך הבנייה מדגישה התורה את השניוּת שבין העבודה האנושית לבין השראת השכינה האלוקית. כך מודגשת מטרתו העיקרית של המשכן, שהיא גם מטרתו העיקרית של האדם עלי אדמות: "בשעה שברא הקב"ה את העולם, נתאווה שיהא לו דירה בתחתונים כמו שיש בעליונים... סילק שכינתו לרקיע... עמד משה והורידה לארץ, שנאמר: 'וירד ה' על הר סיני'... אימתי? כשהוקם המשכן".