פתיחת קופסאות שימורים בשבת

  • הרב אביעד ברטוב

פתיחת קופסאות שימורים בשבת

אחרוני דורנו הרחיבו רבות בנושא פתיחת בקבוקים וקופסאות בשבת, והבחינו בין סוגים שונים של בקבוקים, קופסאות וקרטוני משקה. הפעם נתמקד בפתיחת קופסאות שימורים בשבת, ובשבועות הבאים נעסוק בפתיחת בקבוקים וקרטוני משקה.

הגמרא בשבת (קמו ע"א) כותבת שמותר לשבור חבית כדי להוציא את האוכל המצוי בה, ואין בכך איסור "סותר". מגמרא זו הסיק רש"י שאיסורי בניין וסתירה אינם חלים על כלים מיטלטלים, אלא רק על כלים המחוברים לקרקע. ואמנם, כך פסק הגר"א להלכה - שאין בניין וסתירה בכלים.

בעלי התוס' חלקו על רש"י, והסבירו שהיתר הגמרא לשבור את החבית נאמר דווקא ב"מוסתקי" - בחבית גרועה, העשויה משברי כלים. לכן, לדעתם, איסורי הבניין והסתירה חלים על כלים רגילים, אפילו אינם מחוברים לקרקע. איסורים אלו אינם חלים רק על כלים גרועים - כלים חד פעמיים, שבניינם אינו נחשב לבנייה וסתירתם אינה נחשבת לסתירה. ה"שולחן ערוך" פסק להלכה כדעת התוס'.

הראשון שדן בפתיחת קופסאות שימורים היה ה"חזון איש" (או"ח נ"א, יא), שאסר את פתיחתן בשבת. ה"חזון איש" הסביר שקופסת השימורים אינה נחשבת ל'כלי' לפני פתיחתה, שכן היא אטומה מכל צדדיה ואי אפשר להשתמש בה. לכן, הפותח קופסת שימורים אינו עובר על איסור "סותר" (כי הקופסא אינה כלי), אך הוא עובר על איסור "בונה" - הוא הופך את הקופסא האטומה לכלי שאפשר לחזור ולהשתמש בו. ואכן ה"שמירת שבת כהלכתה" (ט', ב-ג) פוסק שאסור לפתוח בשבת קופסאות שנהוג לחזור ולהשתמש בהן.

אמנם, כיום (בניגוד לזמנו של ה"חזון איש"), נוהגים לזרוק את קופסאות השימורים אחרי השימוש בתוכנן. לכן, הגרש"ז אוירבך (שש"כ ט', הע' י) פסק שמותר לפתוח קופסאות שימורים ושקיות מזון בשבת, כיוון שהן כלים גרועים, שאין בהם איסורי בניין וסתירה: זורקים אותן אחרי פתיחתן, ואין משתמשים בהן באופן רב-פעמי. גם דעה זו הובאה בספר "שמירת שבת כהלכתה". אמנם, כדי לחשוש לדברי ה"חזון איש", שקופסת השימורים אינה נחשבת לכלי לפני פתיחתה, כדאי לנקב את הקופסא לפני פתיחתה, וכך היא אינה נחשבת לכלי גם אחרי פתיחתה.

אמנם, ראוי לציין שמהמשנה בעדויות (ב', ה) משמע שגם כלים אטומים נחשבים לכלים, ופתיחתם אינה נחשבת ל"בנייה", בניגוד לדעת ה"חזון איש". המשנה שם כותבת ש"אלפסין חרניות" נחשבים לכלי ומקבלים טומאה, והראב"ד והרמב"ם הסבירו שאלו הם מעין קופסאות שימורים העשויות חרס. אם כנים דברינו, שקופסאות השימורים נחשבות ל'כלי' עוד לפני פתיחתן - הרי שניקוב הקופסא לפני פתיחתה עלול להוות עבירה על איסור "סותר". סתירה זו אמנם נעשית בדרך של קלקול, שאינו אסור מדאורייתא, אך בגדרים מסויימים, מקלקל נאסר ע"י חכמים מדרבנן.