פתיחת קרטוני משקה בשבת

  • הרב אביעד ברטוב

פתיחת קרטוני משקה בשבת

בשנים האחרונות, תעשיית קרטוני המשקה השתכללה מאוד. שוב אין מדובר בקרטון הישן והטוב שחותכים אותו בקצהו כדי לפותחו, ובכל קרטון ראוי לשמו מותקן כיום פקק לסגירה מחדש.

אחת מסוגיות המפתח בענייני פתיחת אריזות מבוססת על המשנה בשבת קמו ע"א: "שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי". בעקבות משנה זו, נפסק להלכה שאסור לפתוח קרטונים או אריזות בצורה יפה, כך שייווצר כלי שאפשר להשתמש בו שוב. בקרטונים הסגורים בפקק, פתיחת הפקק הראשונית מנקבת בקרטון נקב עגול, יפה ומדוייק, ולכן אמר לי הרב שלמה לוי שאסור לפתוח את הפקק לראשונה בשבת. באופן דומה, מביא ה"שמירת שבת כהלכתה" שיש האוסרים לפתוח שקיות חלב בשבת, כיוון שפתיחתן כרוכה בעשיית נקב יפה.

ומה יעשה אדם שיש לו קרטון-משקה או שקית חלב סגורה בשבת? התשובה לשאלה זו מבוססת על הגמרא שם, המתירה "להפקיע חותלות של תמרים" - כלומר, לחתוך כלי העשוי מכפות תמרים, שמכניסים לתוכו תמרים לא-בשלים כדי שיתבשלו. ה"בית יוסף" (שי"ד, ח) הביא את הסברו של ה"כלבו", שמותר להפקיע את החותלות כשם שמותר לפצח קליפות אגוזים ושקדים כדי לאוכלם. מכאן הסיקו האחרונים שאריזות נחשבות ל'קליפות', ומותר לקרוע שקיות ואריזות כדי להוציא אוכל המצוי בהם כשם שמותר לפצח קליפות.

לדעת התלמוד הירושלמי (שבת פ"ז ה"ב), היתר שבירת החבית כדי להוציא ממנה אוכל מבוסס על היתר הפקעת החותלות. מכאן, שלדעתו היתר ההפקעה חל על כל כלי, ומותר אפילו לשבור חביות כדי להגיע לאוכל שבתוכן. וכך אכן כתב הר"ן: החבית נחשבת למעין 'קליפה' לאוכל שבתוכה, ולכן מותר לשבור אותה כדי להגיע לאוכל. לעומתם, ה"מגן אברהם" טען שמותר להפקיע רק אריזות שאינן כלים גמורים, אך אסור להפקיע כלים ממש. כאשר האריזה היא חשובה כשלעצמה ומהווה כלי - אי אפשר להתייחס אליה כאל 'קליפה', ולכן אסור להפקיע אותה.

להלכה, ה"משנה ברורה" פסק כשיטת ה"מגן אברהם", שמותר להפקיע רק אריזות שאינן כלי גמור, כדוגמת שקיות ניילון או נייר. לכן, אדם ששכח לפתוח את קרטוני המשקה או את שקיות החלב שבביתו - מותר לו לקרוע אותם ולשפוך את תוכנם לכלי אחר. הגרש"ז אוירבך התיר גם לעשות בשקית החלב נקב קטן, בגודל שאין רגילים לעשותו בחול, כך שיהיה ניכר שהפתח נעשה על דרך השחתה, בלי להתכוון לעשות פתח יפה. לדעתו, מסתבר שניתן גם לפתוח קרטוני משקה בדרך שאין רגילים לפתוח אותם בחול: לפתוח את הקרטון בצידו (כאילו אין לו פקק), כך שיהיה ברור שהאדם אינו מתכוון לעשות נקב יפה, אלא רק קורע את הקרטון כדי להגיע למשקה שבתוכו.