קרבנות

  • הרב משה ליכטנשטיין
בית המדרש הוירטואלי

 

עיוני תפילה

קרבנות

ברוב בתי הכנסת בארץ-ישראל- מתחיל החזן להתפלל מ'הודו', אך בקהילות רבות בחו"ל- מקובל לומר גם קטעים נוספים קודם לכן, כשבמרכזם פרשת הקרבנות, וכפי שהעיר הרמ"א:

הג"ה: ואומרים פרשת התמיד ויש אומרים סדר המערכה ורבון העולמים אתה צויתנו וכו' (או"ח מח, א)

המקור לאמירת הקרבנות

בניגוד למרביתם של חלקי התפילה- המופיעים במפורש כבר בסוגיות התלמודיות, המקור היחיד שניתן לדלות ממנו התייחסות לעניין הקרבנות, מופיע בסוף מנחות-

כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם (קי:)

הסוגיא שם מרחיבה בחשיבות העיסוק בתורת הקרבנות- אך לא קושרת עיסוק זה דווקא למבנה התפלה.

גם מרן הב"י, בוחר לשבץ את דיני הקרבנות במסגרת התפלות והבקשות הרבות שרשאי אדם לומר מחוץ למסגרתה של התפלה הקבועה ואיננו מסמיך את אמירת הקרבנות למבנה התפילה-

טוב לומר פרשת העקדה ופרשת המן ועשרת הדברות ופרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם (או"ח א, ה)

לאחר מכן, שב המחבר ומזכיר את אמירת הקרבנות בסעיף העוסק בברכת התורה (מז), כנראה ע"ס מנהג שרווח בתקופתו- אמירת פסוקי התמיד מיד לאחר ברכות התורה- אך בכל-אופן, שוב- לא כחלק מהתפלה (שלא כמו הרמ"א כאמור, ששילבם כחלק מהתפילה).

הבדלי המנהג

פתחנו את דברינו, באזכור ההבדל שבין קהילות חו"ל וקהילות ישראל- ביחס לאמירת הקרבנות. תופעה זו הינה חלק מתופעה רחבה יותר , בה קהילות בני חו"ל שמרו אמונים למנהג אשכנז הותיק שנהג באירופה, בעוד הקהילות שקמו בארץ קלטו לתוכן השפעות נוספות- ממנהג עדות המזרח וממנהג הגר"א המתבטאת בדוגמאות רבות כמו הוספת פסוקי 'ברוך ה'' לפני תפלת העמידה של ערבית, אמירת יוצרות בשבתות ד' הפרשיות, ועוד כיו"ב (יחד-עם-זאת, מעניין לראות שבימינו רוב אומרי הקרבנות ברובם בארץ משתייכים לבני עדוה"מ, וזאת ככל הנראה מתוך שמירה על מנהגו המקורי של המחבר, ולא מפני שהם פוסקים כרמ"א).

ההגיון שבאי-אמירת הקרבנות כחלק מהתפילה, הוא בכך שכל-כולה של תפילת שחרית תוקנה כנגד תמיד של שחר, ועל כן אין בה צורך בפסוקי תחליף לקרבנות.

שיטת הרמ"א לעומתה, טוענת שאמירת פסוקי הקרבנות יוצרת העמקה ולא כפילות. לדידה, תפלת שחרית היא כנגד הקרבת התמיד- בשימושה כתחליף למפגש היומי שבין ישראל לשכינה. אמירת פסוקי התמיד לעומתה, נחשבת ממש להקרבתו של הקרבן (בפה ולא בידיים אמנם), המעשירה במימד חשוב את תחליף הקרבן הסטנדרטי.

הרב משה ליכטנשטיין