ראש השנה למלכים

  • הרב ירון בן צבי

</p> <p>בית המדרש הוירטואלי</p> <p>


 


דף יומיומי

ראש השנה דף ב – ראש השנה למלכים

במשנה שבסוגייתנו אנו מונים את ראשי השנים – הימים בהם מתחילה שנה חדשה לעניינים מסוימים, ואת הדינים לימים אלו; אחד מן התאריכים הוא אחד בניסן המוגדר במשנה כראש השנה למלכים. בפשטות, משמעות היום הוא שבתאריך זה מתחילה שנה חדשה למניין שנותיו של המלך ומציינים תאריך זה בשטרות.

רש"י מבין שדיון הגמרא 'למלכים למאי הלכתא? אמר רב חסדא: לשטרות, דתנן: שטרי חוב המוקדמין פסולין והמאוחרין כשרין' – מבהיר את קביעת יום אחד בניסן כראש השנה למלכים, בכדי שלא יטעו בכל עניין השטרות; כלומר, שיהיה סדר וידעו איזה שטר קדם להלוואה ואיזה שטר מאוחר לה, ולא יכתבו שטרות מוקדמים. לדבריו, כל האמור הוא רק תקנת חכמים; הקושי בדבריו הוא שלא ברור מדוע בהמשך הסוגיה נדרשו חכמים לחפש אחר מקראות ללמוד את ההלכה של ראש השנה למלכים.

מענה לקושי זה ניתן למצוא בדברי רבי זרחיה הלוי. ר' זרחיה מבין ששאלת הגמרא שונה, לדבריו לא מדובר בנתינת טעם בלבד אלא בהשלכה מעשית מהותית: לקביעת ראש השנה למלכים יש חשיבות הלכה למעשה – הגמרא מבררת מה אנו למדים ממשנה זו להלכה, ולכן, אם יכתב בשטר תיארוך המתחיל מהיום בו מלך כל שהוא עלה למלכות ולא מאחד בניסן, יהיה השטר מוקדם ופסול.

מדברי רבי זרחיה הלוי, ניתן להבין כי אין קשר ישיר בין הדין המדובר ולדיני שטרות; לא מדובר בתקנה של חכמים אלא בדברי קבלה ואולי אף בדין מהתורה, כפי שלמדים בהמשך מהמקראות.

הרב ירון בן צבי