SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

ריה`ל כמשורר

  • הרב איתיאל גולד

ריה"ל כמשורר

כידוע, ריה"ל לא היה רק הוגה דעות, אלא גם (ואולי בעיקר) משורר דגול. האם ניתן למצוא קשרים בין ריה"ל הוגה הדעות, כפי שהוא בא לידי ביטוי בספר הכוזרי, לבין ריה"ל המשורר?

מעיון בספר הכוזרי ובשירי ריה"ל נראה שאכן ישנו קשר הדוק בין שני המישורים בחייו של ריה"ל.

את הקשר הזה ניתן למצוא קודם כל בתפיסת האמונה של ריה"ל. כיאה למשורר, ריה"ל אינו דוגל באמונה המבוססת על מחקר שכלי, אלא באמונה המבוססת על הכרה פנימית המצויה בנפשו של האדם. לדעת ריה"ל, השכל לא יכול להוביל לוודאות וממילא לא יכול לרומם את האדם. כדי להתרומם, האדם צריך לעבוד את ה' מתוך אמונה תמימה בו ובהתגלותו לעם ישראל. האמונה מבוססת על ההתגלות החווייתית, ולא על מחקר שכלי. אין ספק כי עקרונות אלו קשורים לריה"ל המשורר, העוסק ביצירה מתוך הרבדים הפנימיים של הנפש ולא ממקור שכלי. במקום אחד בספר הכוזרי, ריה"ל אף מזכיר במפורש את הקשר שבין המאמין לבין המשורר, בדבריו נגד אמונה מתוך מחקר שכלי:

"בעלי חכמה זו (= החכמה שדרכה מנסים להגיע לאמונה) דומים לאנשים הלומדים מקצבי השיר ומתאמנים במשקליו. אנשים כאלה משמיעים קול המולה רבה ודברים הקשים להישמע. לא כן אדם שהשיר טבוע בו מטבעו: הוא קונה לו אמנות זו בלא כל טורח... ואלו האנשים ההם מגיעים לכל היותר למדרגה בה יוכלו ללמד פרק במקצב השיר... כן גם האנשים שהחיים לפי התורה וההתקרבות אל האלוה טבעיים להם, מתלקחים בנפשותם ניצוצות על ידי דברי החסידים והיו לאש בלבותם. ואילו איש אשר אין אלה טבועים בו זקוק לחכמת הדברים" (ה', טז).

ריה"ל משווה כאן בין אדם שיש לו כישרון טבעי לחיבור שירים לבין אדם שלומד בצורה מחקרית על השירה. האדם שיש לו כישרון טבעי אינו יכול להסביר כיצד הוא כותב את השירים כיוון שהדבר נובע מפנימיותו. לעומת זאת, אדם החוקר את השירה יכול להסביר שירים ולנתחם בצורה נהדרת, אך הוא עצמו בקושי מסוגל לחבר שיר אחד.

הנמשל מובן: לעם ישראל יש כישרון טבעי לאמונה, ולכן הוא אינו צריך כלל להסביר אותה בצורה שכלית - היא נובעת מפנימיותו. הפילוסופים, שאין להם אמונה טבעית, מביטים על האמונה מבחוץ ומנסים לחקור אותה וכך להגיע אליה. דבריהם אמנם נשמעים יפים, אך הם לא יכולים להפיק מעצמם חיים אמיתיים של אמונה.

במשל זה אנו פוגשים את האחדות של ריה"ל המשורר וההוגה במלוא תפארתה - כשרון השירה הוא הוא בעומק, הכישרון לחיות חיי אמונה פנימיים ולשיר את שיר ה'.

קשרים נוספים בין ריה"ל ההוגה למשורר, אפשר למצוא ע"י הקבלות ספציפיות בין קטעים בספר הכוזרי לבין שירים משירי ריה"ל, ועל כך נרחיב, אי"ה, בפעם הבאה.