שבת דף נח – יציאת בהמה עם חותם

SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he
  • הרב ירון בן צבי
הגמרא בסוגייתנו מוכיחה שהברייתא בעניין חותמות עוסקת בחותמות מתכת, מכך שהברייתא קובעת שהחותמות המדוברים אינם מקבלים טומאה. אילו היה מדובר על חותם של טיט – גם כלים העשויים מחומר דומה (כלי אדמה) לא היו מקבלים טומאה. אם כן, מכך שהגמרא ציינה בפירוש שהחותמות אינם מקבלים טומאה מוכח שמדובר על חותם מתכת, שאילו היה מדובר על כלי רגיל מחומר דומה – היה מקבל טומאה.
אמנם, יש מקום להקשות על דברי הגמרא, שהשתמשה בדיוק הנ"ל כדי להוכיח שהברייתא מתייחסת לחותמות מתכת. לכאורה ניתן היה להוכיח זאת גם מכך שבסוף הברייתא נאמר שבהמה אינה יכולה לצאת עם חותם בגלל החשש שמא הוא יפול והבעלים ירים אותו. אם כן, ברור שלא מדובר על חותם של טיט, שהרי לחותם טיט אין ערך רב, ואין חשש שהבעלים ירים אותו כדי לשמור עליו.
אולם בפוסקים לא מצינו חילוק בין חותם של טיט לחותם של מתכת. מדוע?
יתכן שהחותם נחשב כמשאוי ולא כתכשיט – על אף שהוא נעשה לצורך זיהוי הבהמה, אין הוא נחוץ לשמירה של גופה, ולכן הוא אינו נחשב כתכשיט. אם נקבל זאת, נראה שאיסור יציאת בהמה בחותם הוא מדאורייתא, ולא בגלל גזירת חכמים, על אף שדרכה לצאת כך בימות החול.