שיחה לסוכות - הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת

  • הרב יהודה עמיטל

הרחמן הוא יקים לנו
את סוכת דוד הנופלת*

 
במהלך חג הסוכות אנו נוהגים לומר בברכת המזון משפט זה, המבוסס על הפסוק בעמוס:
"בַּיּוֹם הַהוּא אָקִים אֶת סֻכַּת דָּוִיד הַנֹּפֶלֶת."
(עמוס ט', יא)
מדוע נבחר דווקא דימוי זה לתאר את כנסת ישראל? כלום אי אפשר היה לבחור בדימוי אחר, נאווה וגאה יותר, למשל מגדל, על פי הפסוק "צַוָּארֵךְ כְּמִגְדַּל הַשֵּׁן" (שיר השירים ז', ה)?! המהר"ל מסביר זאת כך:
"דע שנקרא מלכות בית דוד 'סוכה'. כי כל מלכות נקרא 'בית'... לפי שהדבר שהוא מציאות חזק בעולם נקרא בית, שהוא בנין קבוע. וכן המלכות נקרא בית, מפני החוזק והקביעות שיש למלכות...
הבית כאשר נופל, נתבטל ענינו הראשון שהיה לו. ואם חוזר לבנות, הוא בית חדש. ולא נקרא שהקים בית הנופל, שכבר נתבטל, רק כאילו בנה בית חדש מתחלה. אבל הסוכה, שאינו בית שהוא בנין גמור וקבוע, ובקלות הוא חוזר ומעמידו, לכך אם נפל שייך בו הקמה, והוא חוזר לענין הראשון בקלות. וכן מלכות בית דוד, שהוא עומד להקמה אחר נפילת המלכות, נקרא המלכות 'סוכת דוד הנופלת'. ואף בשעת נפילתה יש עליה שם 'סוכה', כיון שהסוכה עומדת להקים אותה, וקרוב מאוד הוא להקימו בקלות."
(מהר"ל נצח ישראל פרק לה)
נפילתו של בית היא נפילה מוחלטת וסופית, נפילה שאין אחריה תקומה. סוכה, לעומת זאת, אף שהיא נופלת בקלות, יש לה תקומה מחדש.
זהו המאפיין של עם ישראל ושל מלכות ישראל. בית הוא יציב, עמיד בסערות ובזלעפות הטבע, אך משנפל, שוב אי אפשר להקימו מחדש. סוכה אינה יציבה, כל רוח שאינה מצויה מפילה אותה. ואף מלכות ישראל כך היא: זוהי מלכות שברירית, נוחה לנפול, אין היא עמידה בפני סערות וזעזועים. אך תמיד היא שבה וקמה, שבה ועומדת על רגליה.
וכך דורש התנחומא (ריש נצבים) על הפסוק במיכה (ז', ח) "אַל תִּשְׂמְחִי אֹיַבְתִּי לִי, כִּי נָפַלְתִּי קָמְתִּי, כִּי אֵשֵׁב בַּחֹשֶׁךְ ה' אוֹר לִי":
"'אתם נצבים היום כלכם' וגו' (דברים כ"ט, ט) - זהו שאמר הכתוב 'הפוֹך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמֹד' (משלי י"ב, ז): כל זמן שהקב"ה מסתכל במעשיהם של רשעים ומתהפך בהם - אין להם תקומה...
אבל ישראל נופלין ועומדין, שנאמר 'אל תשמחי אֹיבתי לי, כי נפלתי קמתי' וגו' (מיכה ז', ח).
ואומר 'כי אני ה' לא שניתי ואתם בני יעקב לא כליתם' (מלאכי ג', ו), אמר רבי חנינא בר פפא: אמר הקב"ה: מעולם לא הכיתי אומה ושניתי בה, אבל אתם בני יעקב לא כליתם, שנאמר 'חצי אכלה בם' (דברים ל"ב, כג) - חצי כלין והם אינם כלין.
וכן אמרה כנסת ישראל 'דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ' (איכה ג', יב). למה הדבר דומה? לגבור שהעמיד את הקורה וזורק בהם את החצים, חצים כלים והקורה עומדת. אף כך ישראל, כל זמן שהיסורין באין עליהם, היסורין כלים והם במקומם עומדין..."
(מדרש תנחומא (בובר) ניצבים סימן א' ד"ה 'אתם ניצבים')
 
*
***************************************************************
*
* * * * * * * * * *
כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון ולרב יהודה עמיטל זצ"ל
עורך: אלישע אורון, תשע"ז
*******************************************************
 
בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון
האתר בעברית:          http://www.etzion.org.il/vbm
האתר באנגלית:            http://www.vbm-torah.org
 
משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9937300 שלוחה 5
* * * * * * * * * *
*
***************************************************************
*
 
 
 
 
 
* השיחה נאמרה בליל שמיני עצרת ה'תשס"ב והורחבה בסעודה שלישית של שבת קודש פרשת נח אותה שנה. השיחה סוכמה על ידי בעז קלוש, ונערכה ע"י אלישע אורון.