שיעור כללי | מסכת פסחים | איסור הנאה בערלה

  • הרב משה ליכטנשטיין
חלק א':
א.      ויקרא י"ט:כ"ג-כ"ה.
ב.      כ"ב: "והרי ערלה...שלכם יהא קמשמע לן". תוד"ה מנין, לכם. חי' ר' דוד ד"ה מנין שלא יהנה, עד "שאין דרך הנאתו של שמן אלא באכילה".
ג.        ב"ק ק"א. "איבעיא להו יש שבח סימנין...בדם תבוסה דרבנן". תוד"ה או דלמא, ולא יצבע. תור"פ ד"ה הנאה. שו"ת  הר"ן סי' ע', עד "יש לאסור בנידון שלפנינו"; שם, "שמא תאמר לא כי...שאמרו דבעיין לא איפשיטא".
ד.       פסחים כ"ב: תוס' הרשב"א ד"ה לכם. חי' ר' דוד ד"ה סד"א לכם. חי' הר"ן ד"ה סד"א לכם.
ה.      משנה למלך הל' יסוה"ת פ"ה ה"ח ד"ה והיכא, עד "הרי דס"ל דהנאה בלא אכילה ליכא מלקות". צל"ח פסחים כ"ב: ד"ה והרי אבר מן החי. שו"ת רע"א סי' ק"צ.
ו.        ר"ה כ"ח. "אמר רב יהודה בשופר של ע"ז...מיכתת שיעוריה". חולין ח. "אמר רב נחמן...לקורבנא" (תוד"ה מותר. ע"ז ס"ו: תוד"ה אביי "וטעמא דרבא...רבה על תיקונו"). חי' הריטב"א סוכה ל"א: ד"ה והאמר רבא לולב. ע"ז ס"ו: תוד"ה ישראל.
ז.        שלחן ערוך יורה דעה סי' קמ"ב סט"ו (פרי חדש או"ח סי' סי' תס"ז ס"ט "ואם תשיבנו דהכא ליכא הנאה....הוא הדין נמי לאחריני").
 
חלק ב':
ח.      ירושלמי פסחים פ"ב ה"א "ר' אבהו בשם ר' יוחנן...לרחקו לא כתיב".
ט.      רמב"ם הל' מעשר שני פ"י ה"א. ויקרא י"ט:כ"ג רש"י, רמב"ן וחזקוני.
י.        ערלה פ"א מ"ח ובפירוש המשניות לרמב"ם שם "ונאסרו בערלה קלפי רמון...פרי הראוי לאכילה". קידושין ל"ח. "תניא ר"ש בן יוחי...לערלה בשתים". תוד"ה והוא הדין (הראשון), עד "איסור עולם ואיסור הנאה".