SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

שמים וארץ שחוברו להם יחדיו

  • הרב יהודה עמיטל

שמים וארץ שחוברו להם יחדיו*

"וַיֵּרָא אֵלָיו ה' בְּאֵלֹנֵי מַמְרֵא וְהוּא יֹשֵׁב פֶּתַח הָאֹהֶל כְּחֹם הַיּוֹם."
(בראשית י"ח, א)
שני העולמות, שמים וארץ, נפגשים ומתאחדים – ישיבה בפתח האוהל מלווה במראה נבואי, שילוב של חיי מעשה עם חזיונות עליונים ללא כל מעבר הגיוני ביניהם. שלושה מלאכים המתגלים לעינינו כשלושה אנשים "מן השוק".
 
“ויאמר א-דני" - בין אם זו לשון קודש, ובין אם לשון חול היא, "אלו ואלו דברי א-לוהים חיים". שני העולמות נושקים אהדדי, ומציאות זו נראית טבעית ביותר. אבות האומה מוכיחים לנו שהשמיים והארץ יכולים להתקרב זה לזה משל דרו יחדיו בכפיפה אחת.
 
אחת הנקודות המרכזיות העומדות ביסוד הכפירה והאלילות היא ההנחה שברואי ארץ אינם יכולים להשתלב בחיים העליונים, השמימיים. אם ייתכן מגע כלשהוא בין שני העולמות, הרי זה רק בין הארץ לבין גילוייה הנמוכים ביותר של הכוחות העליונים. זו משמעותה של ההשתחוות לאבק הרגליים.
 
אברהם מארח בביתו אנשים החשודים בעיניו כערביים המשתחווים לאבק רגליהם, המאמינים שלא ייתכן שילוב בין עליונים ותחתונים, ואברהם מוכיח להם שאין הדבר כך. אדם מסוגל לחיות חיים מעשיים - לשבת פתח האוהל, להכין שולחן ולערכו - ובד בבד לראות מראות נבואה.
 
דרך זו, שילוב של שמים וארץ בחיי היום-יום, טומן בחובו גם קושי. בשעה שאדם ממקד את כוחותיו הרוחניים בזמנים מסוימים – מסוגל הוא להגיע באותם זמנים למדרגות גבוהות. אך לאדם המפזר את כוחותיו על פני כל אורח חייו - קשה להגיע בנקודה אחת לשיא. תפילתו של המתפלל פעם אחת ביום שונה מזו של המתפלל שלוש פעמים ביום.
 
אברהם אבינו, הוכיח במעשה העקידה שלמרות שכל חייו הם מסכת גדולה של חיי רוח מתמשכים, אין הוא מאבד את עוצמתו ומגיע להתלהבות ומסירות עצומה.
 
לדעת הרמב"ם ב"מורה הנבוכים" (חלק ג' פרק נא), להשג זה של שילוב חיי הרוח והמעשה בצורה כה הדוקה, הגיעו ארבעה אנשים בלבד: אבות האומה ומשה רבינו. באותו פרק מתווה הרמב"ם את הדרך להגיע לנבואה, כיצד לקרב את ה"שמיים" לחיים הארציים. דרך זו מתחלקת לשלבים. השלב הגבוה ביותר:
 
"בהגיע איש מבני אדם להשגות האמתיות ושמחתו במה שהשיג, לעניין שיהיה בו מספר עם בני אדם ומתעסק בצרכי גופו, ושכלו בעת ההיא יהיה עם השם יתברך והוא לפניו תמיד בלבו, ואף על פי שגופו עם בני אדם"
 
על מדרגה זו אומר הרמב"ם:
 
"איני אומר שהוא מדרגת כל הנביאים, רק אומר שהיא מדרגת משה רבינו עליו השלום... וזאת גם כן מדרגת האבות"
 
על הסיבה שבעטיה הגיעו ארבעה אנשים אלו להגיע למדרגה גבוהה זו כותב הרמב"ם:
 
"מפני שתכלית כוונתם היתה בכל המעשים ההם להתקרב אל השם יתברך קרבה גדולה, כי תכלית כוונתם כל ימי חייהם להמציא אומה שתדע השם ותעבדהו, 'כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו'. הנה התבאר לך כי כוונת כל השתדלותם היתה לפרסם יחוד השם בעולם ולהיישיר בני אדם לאהבתו, ומפני זה זכו לזאת המדרגה..."
 
פרסום יחוד שמו יתברך בעולם לא ישיג את ייעודו על ידי יחידים שמגיעים לדרגות גבוהות בהשגות רוחניות א-לוהיות, אלא רק על ידי אומה שלמה, על כל שכבותיה ומסגרותיה, על סדריה המדיניים והפוליטיים, החברתיים והכלכליים. אומה המקיימת חיי עולם מורכבים ומגוונים ועם כל זאת חיה את חייה הא-לוהיים. רק כך ניתן לקרב בין שמים לארץ. המשתדלים להשיג מטרה זו זוכים לכך שגם חייהם החומריים מלווים בחיים א-לוהיים רוחניים, בהם משמשים בערבוביא גם אנשים וגם מלאכי א-לוהים.
 
*
***************************************************************
*
* * * * * * * * * *
כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון
*******************************************************
 
בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון
האתר בעברית:          http://etzion.org.il
האתר באנגלית:            http://www.vbm-torah.org
 
משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9937300 שלוחה 5
* * * * * * * * * *
 
***************************************************************
*
 
 
 

* דברים שנאמרו בישיבה בסעודה שלישית, ש"ק פרשת וירא, תשל"ב. כתב: הרב אליהו בלומנצוויג. ערך: אביעד הכהן.