תוכן ופתיחה - חובות הבעל והאשה

  • רבני ותלמידי הישיבה
מאמרים שנכתבו ע"י תלמידים בישיבת "הר עציון" זמן חורף ה'תשד"ם
ערכו: אלי ליפשיץ, אלי בלום, יונתן אומן
 
תוכן
פתיחה / ראש הישיבה הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א
מערכת היחסים שבין הבעל לאשתו / אלי ליפשיץ
עולה עמו ואינה יורדת עמו / יאיר קאהן
חיובי הבעל
חיוב מזונות / הרצל הפטר
* עוד בענין מזונות / יונתן אומן
חיוב כסות ומדור / יעקב גוטליב
חיוב עונה / שמעון ליפשיץ
חיוב רפואה / אלי גרדין
חיוב פדיון / מאיר ליכטנשטיין
חיוב קבורה / שלמה זומר
חיובי האשה
מעשה ידי האשה / אלי בלום
המלאכות שאשה עושה לבעלה / משה רבינוביץ
* תגובה למאמר / אלי ליפשיץ
* תשובה לתגובה / משה רבינוביץ
מציאת האשה / מנשה וינר
בענין ירושת הבעל / אברהם אורן
מעמד ארוסה בשלביה השונים / ישי קולומבוס
זכויות האלמנה וחובותיה / יעקב חבה
מזונות הבנות / בועז חריף
פרנסת הבת ועישור נכסי / אביעד הכהן
כתובת בנים דכרין בזה"ז / משה ליכטנשטיין
* בענין שיטת הרמב"ן במעשה ידים / יונתן אומן
* תגובה להערה / אלי בלום
הערה: כל ההפניות לבבלי ולירושלמי שצויינו ללא פירוט המסכת הינן למסכת כתובות; ההפניות לרמב"ם שללא ציון ההלכות - להלכות אישות: וההפניות לטוש"ע הינן לאבן העזר.
 
פתיחה / הרב אהרן ליכטנשטיין
מרגלא בפומייהו רבני מתיבתא כי מסכת כתובות הינה "מפתח לש"ס". גיוון סוגיותיה, זיקת רבות מהן למרחבי סדרי נשים ונזיקין בכלליותם, הנימה הלמדנית הבוקעת ועולה מן המסכת השוקקת והתוססת - כל אלה זיכוה בתואר "מפתח", המציין יחוד כמותי ואיכותי גם יחד.
אמנם כן. אך גם פן שני למסכת, המשתקף יותר במחציתה השניה - הנלמדת, כברוב מסכתות, פחות - אך העומד אף הוא במרכז עולמה. בצד שויא אנפשה, רוב, חזקה, ספק ספיקא, קים ליה בדרבה מיניה, מערכת סוגיות מקומיות: בנין דכרין, מורדת, פרנסה, העוברת על דת, פירותיהן ופירות פירותיהן. מנקודת ראות מסויימת, סוגיות אלו יחסית מוגבלות ומצומצמות, היות והן מתמקדות בהיבט זה או אחר של דברים שבינו לבינה, ולעתים אף נדמה שהן פחות עסיסיות בהיותן מעורות במישורים טכניים, בהם אף גוברת המחוייבות לעסוק בשפיר ושליא של פסיקה. ברם, לאמיתו של דבר, אף כאן יש מקום לנהל מלחמתה של תורה - הליבון היסודי, הניתוח המעמיק, והבירור המקיף - במלא עוצמתה. שכן תחום זה, מכלול החיובים והזכויות במסגרת יחסי בעל ואשה, מהווה צומת בו נפגשים שני הסדרים המרכזיים (ביותר ממובן אחד) שבש"ס. בהגדרת שעבודי נשואין משתזרים שבילי נשים ונזיקין. וקביעת זיקת חיוב מסויים כאישי או כממוני הרי מהווה נימה העוברת כחוט השני דרך מספר פרקים במסכת כתובות. ואם כך. יש, כאמור, מקום להתמודד עם האתגרים בכלים למדניים מובהקים.
יש מקום ויש צורך. תחום זה אינו נושא מופשט ומנותק, אשר העיסוק בו הוא בבחינת דרוש וקבל שכר גרידא. יש לו משמעות מעשית והשקפתית רבה: ובעשרים השנים האחרונות, במיוחד, הוא הפך להיות מוקד לדיונים וויכוחים צבוריים נוקבים, אם בעולם הכללי ואם בעולם היהודי. במצב זה, נאמרים ונשמעים, גם במסגרת דיונים האמורים לכאורה לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא, הרבה דברים שטחיים, ולעתים אף מסולפים. לפעמים, אף בני תורה נגררים, ולו למטרת תגובה והתגוננות, לעלות על מגרש שתוחם על ידי מפיצי דברי בלע על ה' ועל משיחו, ולשחק לפי כללים המוכתבים על ידם. ומכאן, שדוקא בשעה כזו, גדל הצורך בליבון יסודי של הסוגיות, לאור דברי גדול' רבותינו הראשונים והפוסקים, על מנת למצוא, גם במרחב זה, המאור שבתורה. יש - ביחס לנושאים כאלה, ודאי - כמובן צורך ברגישות אנושית ומוסרית, הן כדי להבין את עמדת ההלכה והן כדי ליישמה, אטימות לא תושיענו, על בוז לא נרכב. אך במסגרת דיון הלכתי שרשי, ללא סיסמאות נדושות וללא להיט הרלבנטיות. "לאורו נסע ונלך".
ובכן, יישר כחם של שלשה מיניקי וחכימי בית מדרשנו, יונתן אומן, אליהו בלום ואליהו ליפשיץ, שהגו וליוו הכנת קובץ זה, האמור לתת מענה חלקי למספר ניכר של בעיות היסוד הכרוכות במערכת היחסים שבין בעל ואשתו, והשקיעו עמל רב בהכנתו. חילם לאורייתא, ויהי רצון שיזכו להמשיך ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים, להגדיל תורה ולהאדירה, לאורך ימים טובים.