תכשירים קוסמטיים בפסח

  • הרב אביעד ברטוב

תכשירים קוסמטיים בפסח

האם תכשירים קוסמטיים צריכים הכשר מיוחד לפסח? התשובה אינה פשוטה, ותלויה בשאלה אם התכשיר מכיל כוהל, שעלול להיות עשוי מחמץ. חמץ בפסח אסור בהנאה, ולא רק באכילה, וסיכה נחשבת כהנאה.

אמנם, הגמרא בפסחים מה ע"ב מתירה להשתמש בפסח בקופת שאור שייחדוה לישיבה וטחו את פניה בטיט. למעשה, משמע מכך שמותר ליהנות מחמץ המיועד שלא לאכילה. חלק מחומרי החמץ המשמשים בתעשיית הקוסמטיקה אינם מיועדים לאכילה כלל, ולכן איסור חמץ אינו חל עליהם. ספר "חזון עובדיה" מצרף לסברא זו סברא נוספת להקל: כיוון שהתכשירים - הנחשבים לתערובת חמץ - נמצאים בביתנו עוד קודם החג, הרי שהחמץ שבהם מתבטל ב-60 לפני החג (אם כמות החמץ מועטת), ומותר ליהנות מהם בפסח.

לשתי סברות אלו יש להוסיף שתי סברות נוספות, המיוחדות לתכשירים קוסמטיים. רבנו יונה (ברכות סי' לה) קובע כי איסור שנשתנתה צורתו בעקבות תהליך כימי שעבר, נחשב ל'פנים חדשות' ומותר ליהנות ממנו. אמנם, יש אחרונים שלא פירשו כך את רבנו יונה, וממילא סברא זו אינה עומדת לשיטתם. כאשר התכשיר משמש למטרות רפואיות, ישנה סיבה נוספת להתיר: השו"ע (סי' תמ"ב) פוסק שמותר להשהות קילור על העין, כיוון שהקילור (משחת עיניים) אינו ראוי לאכילה. על פי זה, פסק ה"אגרות משה" (או"ח ח"א סי' ס"ב) שמותר להשתמש במשחות שיש בהן חשש לחמץ למטרות רפואיות.

למעשה, מהגרש"ז אוירבך משמע שאין להשתמש במוצרי קוסמטיקה שיש בהם חשש חמץ. הרב א. שרשבסקי, במאמר שפרסם בירחון 'תהודת כשרות 16', מביא דעות שנות להקל, כפי שהבאנו לעיל.