תענית דף יז

  • הרב ירון בן צבי
תענית דף יז –  איסור שתיית יין לכהנים
הגמרא בסוגייתנו דנה באיסור הקיים על הכוהנים לשתות יין בזמן עבודתם ובזמן הזה; הבסיס לדיון הוא המשנה אשר דנה בדיני תענית לאנשי משמר.
המחלוקת בסוגייתנו היא על דבר השאלה האם כהן בזמן הזה רשאי לשתות יין, חכמים סוברים שכהן שאינו מכיר משמרתו, אסור לשתות יין שמא הוא במשמרת האמורה לעבוד בשבוע זה. רבי אומר שתקנתו קלקלתו ומותר לשתות יין.
 רש"י (ד"ה קבועין) מפרש שהמחלוקת קיימת רק בנוגע לכהן שיודע שבתי אבותיו קבועין, כלומר שהם הוקבעו לעבודה ואינם חללים. הרמב"ם (הלכות ביאת מקדש פרק א הלכה ז) לא מזכיר הגבלה זו. האמור בסוגייתנו: " אמר אביי: כמאן שתו האידנא כהני חמרא? כרבי" יכול לבסס את דברי הרמב"ם שהחזיק בשיטה שונה.
דברים אלו של אביי באים כמסקנה לדבריו של רבי קודם לכן:
רבי אומר, אומר אני: אסור לשתות יין לעולם, אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו.
רש "י (ד"ה רבי אומר) מסביר שכוונת דבריו היא שהקלקלה שבית המקדש לא נבנה שנים רבות היא שמתקנתו, שאין לחוש שמא יבנה הבית במשמרתו ולכן מותר בשתיית יין. הרמב"ם (שם) מסביר כ הקלקול אותו תיאר רבי הוא שהכהן אינו יודע לאיזה משמרת הוא שייך*, ועל כן מותר לו לשתות יין.
"שאינו יכול לעבוד עד שיקבע בבית אב שלו ובמשמרתו".
הראב"ד משיג על הרמב"ם - מדוע חוסר הידיעה של המשמרת ובית האב מתיר את הכהן לשתות יין, והרי כשיבנה בית המקדש יהיה נביא שיודיע לכל אחד מהי משמרתו ומהו בית האב שלו?
מסתבר לומר שהמחלוקת של הרמב"ם והראב"ד היא בהבנת איסור שתיית יין לכהן בזמן הזה. נראה לומר שהראב"ד מבין כפי שמבין רש"י, שהאיסור הוא שמא יבנה בית המקדש ושכרותו תמנע ממנו לעבוד בו. מנגד, הרמב"ם חולק, הוא מבין שחכמים אסרו על כל כהני המשמרת לשתות יין, אף לכהן שאינו אמור לעבוד; אולם מי שאינו יודע את זמן עבודתו אינו ראוי כלל לעבודה ולכן האיסור שקבעו חכמים לא חל עליו.
לסיום נציין את דברי רבינו חננאל. רבינו חננאל מסביר שדברי אביי - שהכהנים שותים יין הם כדעת יחיד, אך למעשה עליהם להימנע משתיית יין, כשיטת חכמים. על דבריו ניתן להוסיף את האמור במסכת כתובות (דף סה ע"א) שאביי, שהיה כהן, אומר על עצמו שהוא לא היה שותה יין. יחד עם זאת, מדברי בעלי התוספות יתכן לדחות את הראיה, משום שלדבריהם אביי לא היה שותה יין משום שהיה עני ולא משום דין איסור שתיית יין לכהן.
_______
* ולכן אסור לו, לדעת חכמים לשתות יין כל השנה.