SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

תפקיד המתברך בברכת כוהנים

  • הרב משה טרגין

תפקיד המתברך בברכת כוהנים

בפרשת נשא מצווה התורה את הכוהנים (במדבר ו', כב-כז) לברך את ישראל: "כה תברכו את בני ישראל, אמור להם". הגמרא במסכת סוטה (לח ע"א) אומרת כי כוהן שאינו עולה לדוכן לברך את העם עובר בשלושה לאווים. מאידך, נראה שתפקיד הישראלים מסתכם בקבלת הברכה. בשיעור זה ננסה לברר אם יש לישראל תפקיד פעיל יותר בברכה, ושמא אף הוא מקיים מצווה בקבלת הברכה מן הכוהן.

פשוטה של פתיחת הפרשה - "אמור להם" (כג) - הוא שכאן באה הלשון שבה חייבים הכוהנים להשתמש בברכתם. ברם, הברייתא בסוטה שם מסבירה את הפסוק באופן שונה: " 'כה תברכו' - פנים אל פנים. אתה אומר פנים כנגד פנים, או אינו פנים כנגד עורף? תלמוד לומר: 'אמור להם' - כאדם האומר לחבירו". כלומר: המתברכים חייבים לעמוד מול הכוהנים בשעת הברכה. דומה שהלכה זו מטילה על ישראל תפקיד פעיל בקבלת הברכה.

תהיות באשר לרעיון זה עולות מדעת רבי זירא (שם ע"ב) כי בברכת הכוהנים מתברכים גם האנשים העסוקים בעבודה בשדות ואינם יכולים לעמוד מול הכוהנים ולהתברך. פטור זה מלמד שהדרישה לעמוד מול הכוהנים בשעת הברכה אינה הכרחית לחלותה. רמת הדרישה לעמידה פנים אל פנים יכולה ללמד על דרגת ההשתתפות של המתברך בברכה.

הירושלמי במגילה (פ"ד ה"ח) מציין הלכה נוספת שממנה משתמע כי תפקיד המתברך פעיל יותר. הוא מנמק את האיסור להסתכל על הכוהנים בשעת הברכה בחשש שהסתכלות זו תפגע בכוונה. מדברי הירושלמי עולה כי המתברכים משתתפים בקבלת הברכה בכך שהם מכוונים ומתעמקים בפירוש המילים.

מעניין שהגמרא במסכת חגיגה (טו ע"ב) מנמקת את האיסור להסתכל בכוהנים בשעת הברכה בכך שההסתכלות בשכינה, השורה עליהם בשעה זו, פוגעת בראייה. תוספות דנים בהבדל בין נימוקו של הירושלמי לאיסור לבין זה שבבבלי. הרמב"ם מתאר, על פי הירושלמי, כיצד אמורים ישראל להתנהג בזמן ברכת הכוהנים: עליהם לכוון בברכה ולעמוד מול הכוהנים מבלי להסתכל עליהם. אמנם הרמב"ם מסביר את הירושלמי באופן שונה: לדעתו ההסתכלות על הכוהנים תפגע בכוונת המברכים (הכוהנים), ולא בכוונת המתברכים. אולם במובן מסוים מלמד פסק הרמב"ם כי הציבור צריך להתכוון בשעת הברכה על החלק הפעיל שיש למתברכים בברכה.

אינדיקציה שלישית לתפקיד הפעיל של ישראל בברכה מצויה בגמרא בסוטה דף לט ע"ב, המביאה שורה של פסוקים שאותם אומרים המתפללים לאחר ברכת כוהנים ומנמקת מנהג זה בשאלה רטורית: "כלום יש לך עבד שמברכין אותו ואין מסביר פנים?". גם מנהג אמירת הפסוקים מעיד על תפקיד מסוים שיש למתברך בקבלת הברכה ובהודאה לנותנה.

דוגמה אחרונה לתפקיד המתברכים היא הדין - הנלמד אף הוא (סוטה לח ע"א) מן הפתיחה "אמור להם" - שהכוהן אינו רשאי לברך עד שיתבקש במפורש לעשות זאת (בהכרזה "כוהנים"). קודם אמירת הברכה צריכים הכוהנים לדאוג שהחזן, נציגם של ישראל, יבקש מהם לברך את העם, באופן שברכתם תיראה כהיענות לדרישת העם.

מכל המקורות הללו עולה כי תפקיד ישראל בברכה אינו מתמצה בקבלה פסיבית שלה: עליהם לעמוד מול הכוהן, להקשיב לו, לבקש ממנו את הברכה ולענות אחריה בפסוקים.

פירוש ההפלאה לגמרא בכתובות (כד) הוא הביטוי הקיצוני לתפקיד ישראל בברכה. הגמרא שם אומרת כי אסור למי שאינו כוהן לעלות לדוכן לברכה יחד עם הכוהנים. מאידך, הגמרא במסכת שבת (קיח ע"ב) מביאה את דברי רבי יוסי: "מימי לא עברתי על דברי חברי: יודע אני בעצמי שאיני כהן, אם אומרים לי חברי 'עלה לדוכן' - אני עולה!". ההפלאה מתרץ כי אין איסור על ישראל להשתתף בברכת כוהנים. האיסור שמזכירה הגמרא בכתובות נובע, לדעתו, מהתעלמותו של העולה לדוכן עם הכוהנים מן המצווה להתברך מפיהם (כסיוע לדבריו הוא מביא את דברי בעל ספר חרדים, המונה את קבלת הברכה מהכוהנים כמצווה) - שהרי אין אדם יכול לברך ולהתברך בו-זמנית. ועל כן אם אין כוהנים כלל בבית הכנסת ולא תיאמר כלל ברכת כוהנים, מותר ישראל לעלות לדוכן ולברך בעצמו. לדעת בעל ההפלאה, רבי יוסי עלה לדוכן לברך את העם רק כשלא היו כוהנים בבית הכנסת, שכן בהיותו פטור מן החובה להתברך, רשאי היה לעלות לדוכן ולהציע ברכה משל עצמו.

דומה שעל סמך המקורות הנ"ל נוכל לומר שהישראל אינו כלי לקבלת ברכת הכוהנים, וכי תפקידו בברכה עשוי להיות מורכב יותר מכפי שחשבנו בתחילה.