SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

תקופת מעבר

  • הרב עמיחי שהם

תקופת מעבר

השיעור מבוסס על מאמרו של הרב יעקב מדן, "ייחודו ומגמתו של ספר שמואל כחטיבה עצמאית במסגרת ספרי הנביאים", מגדים א'. כאורך הכותרת כך אורך המאמר, ועל כן איני משקף את טענת הרב במלואה.

מדוע ייחדו חז"ל את ספר שמואל כספר מיוחד? להלן ארבע סיבות טובות לכך שתקופת שמואל אינה ראויה לספר מיוחד:

1. מחבר - הגמרא (ב"ב יד ע"א) אומרת ששמואל כתב את ספר שופטים ואת ספר שמואל עד לסיפור מותו, ואת המשך ספר שמואל כתבו נתן וגד. מדוע, אם כן, חולקו דברי שמואל באמצעם, במקום לקבוע קובץ אחד של כתבי שמואל (מספר שופטים עד אמצע שמואל)?

2. בחינה היסטורית - יש מכנה משותף משמעותי בין סוף ספר שופטים לבין ספר שמואל - שלטון הפלשתים, במידה זו או אחרת, על ארץ ישראל.

3. מבנה השלטון - עלי היה שופט - "והוא שפט את ישראל ארבעים שנה" (ד', יח), וגם שמואל ממשיך את דרכו - "וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו" (ז', טו). רק שאול ודוד מנהיגים את ישראל כמלכים. לכן, עדיף היה לחלק את שלושת הספרים לשניים בלבד: ספר שופטים (עד מות שמואל) וספר מלכים (ממלכות שאול). מדוע, אפוא, קובצו שני שופטים ושני מלכים לספר אחד?

4. ציר הזמן - ספר שופטים מתאר תקופה של כ330- שנים, וספר מלכים מתאר תקופה של 432 שנים. לעומתם, ספר שמואל מתאר רק תקופה של 53 שנים.

אז מה כל כך מיוחד בתקופה קצרה זו, שגרם לייחד לה ספר מיוחד? הרב מדן מסביר כי נושא התנ"ך כולו הוא השראת השכינה בעולם, והחלוקה לשופטים-שמואל-מלכים משקפת שלוש תקופות שונות בתולדות השראת השכינה על עם ישראל. שלושת הספרים מתארים את עלילות ישראל מכיבוש הארץ ועד הגלות, והחלוקה הפנימית משקפת את ההקבלה בין מצב השכינה לבין מצבם המדיני והשלטוני של העם:

בספר שופטים, השכינה שורה במשכן בשילה - משכן ארעי, ולא מקום קבוע. אף האחיזה בארץ היא רופפת, וישראל אינם משלימים את כיבושה, וגם השלטון רופף ואינו יציב - שופטים.

ספר מלכים פותח בבניית המקדש ע"י שלמה. המלכת שלמה מבשרת את תחילת שושלת בית דוד - ירושת המלוכה מעידה על יציבות שלטונית, ועם ישראל יושב בארצו כלאום יחיד.

ספר שמואל הוא ספר מעבר: הספר פותח בחורבן משכן שילה ובגלות ארון הברית - ירידה לצורך עלייה, גלות המכינה את הקמת המקדש. לאורך כל הספר אין משכן, ועל כן בתקופה זו הותרו הבמות. במקביל, הספר פותח בשני שופטים (עלי ושמואל) שנכשלו בהעמדת יורשים, ולכן בא העם בדרישה לייסד את המלוכה בישראל - להקים לו שלטון רציף ויציב. הספר מתאר את נסיון המלוכה הכושל של שאול, וממשיך בתיאור הבחירה בדוד. כך, למעשה, מסביר הספר באופן ארוך ומנומק מדוע נבחר דוד להקמת שושלת המלוכה הנצחית של ישראל.