SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

00: קונטרס ברכת הפת

  • הרב שלמה לוי

תוכן העניינים

מכתב מראשי הישיבה:

בס"ד, י"ב במנחם-אב תשמ"ט

אנו שמחים להגיש בפני ציבור לומדי תורה את פרי ביכוריו של אחד מגדולי גידולי בית מדרשנו.

הרב ר' שלמה לוי שליט"א

כבר איתמחי גברא בדרך לימודו לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא תוך עיון מעמיק ויסודי בסוגיות הש"ס ודברי רבותינו הראשונים. נחית לעומק דבריהם בבירור השיטות בסברות ישרות עד דנחית לעומקא דדינא.

אנו בטוחים שבעזר ה' חיבורו זה יתקבל ברצון ויהיה לתועלת ללנים בעמק ההלכה.

ועל זה בעה"ח לכבוד התורה ולומדיה,

הרב יהודה עמיטל הרב אהרן ליכטנשטיין
ראש הישיבה ראש הישיבה    

עם הקובץ

הקדמה

פרק ראשון: הגדרת לחם לעניין ברכת המוציא וברכת המזון

מרכיבי הפת
מרכיבי הפת בימינו
טרוקנין
שיטת הרא"ש והטור
שיטת הפמ"ג
פסק השו"ע
טריתא

פרק שני: פת הבאה בכיסנין

ההגדרה
שיטת הרמב"ם
שיטת החולקים על הרמב"ם
שיטת הרמ"א
פסק ההלכה בהגדרת פת הבאה בכיסנין
פת הבאה בכיסנין בסוף הסעודה
היחס שבין פת הבאה בכיסנין לשאר סוגי הפת
שלושה סוגי פת
דין הקובע סעודה על פת הבאה בכיסנין
פסק ההלכה
שיעור קביעת סעודה
צירוף שאר אוכלים לשיעור סעודה
שיעור הפת הבאה בכיסנין הנדרש לדעת המ"א
סוגי הפת לעניין קביעת סעודה
הקובע על טריתא

פרק שלישי: סוגי הפת בימינו

סוגי פת המשמשים כפת או כמאכלים בסעודה:
חלה או לחמניות מתוקות
סיכום הדין בחלה מתוקה
פיצה
בורקס
מלוואח
בייגלה
מצות בשאר ימות השנה
מציות, לחמית וכד'

פרק רביעי: פת מטוגנת או מבושלת

סופגניות
הצורך בקביעות סעודה לפי ר"ת
הסבר המחלוקת
פסק ההלכה במחלוקת ר"ת והר"ש
סיכום הדין במטוגנים ובמבושלים
אטריות פתיתים ושאר מוצרי בצק
פסק ההלכה באטריות
עוגות ועוגיות
עוגות שמרים
עוגות שוקולד
סיכום ההלכה לגבי עוגת שוקולד
עוגת גבינה
סוף דבר

פרק חמישי: הגדרת יין לעניין ברכה

פרק שישי: ברכת הפופקורן

סיכום להלכה
מאכלים העשויים מסוֹיָה