הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין הוראה של רוב הדיינים רבי יונתן מחדש בדבריו שני חידושים: א. קיימת מציאות שבה יושבים בבית הדין מאה דיינים. ב. כדי לחייב ב'פר העלם דבר של ציבור', יש צורך בהסכמה של כל הדיינים להוראה המוטעית.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: קרבנות הבאים לאחר מיתה לקרבנות הבאים לאחר מיתה יש להתייחס בשתי רמות.
הרב אהרן ליכטנשטיין התולה בבית הדין לאחר שחזרו בהם המשנה בדף ג: עוסקת במקרה שבו בית הדין הורו הוראה בטעות וחזרו בהם מהוראתם. התנאים נחלקו בדינו של יחיד שעשה מעשה על פי אותה הוראה מוטעית, כיוון שלא שמע שבית הדין חזרו בהם.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: כפרת עולה הגמ' בדף ו. דנה בכפרת עולה בהקשר של היכולת לכפר על עשה במקרה שהעבירה נעשתה לאחר ההפרשה.
הרב אהרן ליכטנשטיין דבר שהצדוקים מודים בו הדיון בשאלה מה מוגדר כגוף שלם בתורה נמצא בהמשך הסוגיה (בדף ד:), ונעסוק בו בשיעור הבא. בשלב זה רק נתייחס בקצרה למקור של דין המשנה.
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות לאו ליהנות ניתנו
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: לב בית דין מתנה עליהן הגמ' בדף ו: מעלה תוך כדי דיון בסוגיית עשה דלאחר הפרשה את הדין של שעירי עצרת.
הרב אהרן ליכטנשטיין הוראה העוקרת את הגוף בהמשך הסוגיה חוזרת הגמרא לעסוק בעיקר הדין של המשנה, ההבדל בין עקירת הגוף כולו לעקירת חלקים מן הגוף. השאלה המרכזית העומדת לדיון היא: היכן עובר הקו בין "גוף שלם" לבין פרטי הלכות.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: קרבן שנשחט לשם קרבן חבירו תודה ששחטה לשם תודת חבירו.
הרב אהרן ליכטנשטיין הוראות לקויות המשנה עוסקת בשלושה מקרים שבהם היה פגם בהוראה של בית הדין: א. אחד מהדיינים ערער על החלטת בית הדין. ב. המופלא של בית הדין לא היה נוכח בדיון. ג. חלק מהדיינים היו פסולים. בשיעור זה נדון במקרים אלה במסגרת המקומית של הלכות הוריות, ובמסגרת הרחבה יותר של הלכות סנהדרין.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: פסח שלא בזמנו בברייתא שלפנינו מפורטים ארבעה דינים. הדינים של פסח בזמנו פשוטים, והם מופיעים כבר במשנה.
הרב אהרן ליכטנשטיין חיוב בית הדין וחיוב הקהל בשיעור זה נעסוק באחת משאלות המפתח ביחס ל'פר העלם דבר של ציבור'. מיהו המתחייב בהבאת הקרבן – בית הדין או הציבור?
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: מותר הפסח בגמ' מובאת הברייתא הבאה תוך כדי דיון במותר הפסח ובשלמי פסח.
הרב אהרן ליכטנשטיין כבוד הבריות השיעור עוסק במושג כבוד הבריות, המוזכר בגמרא בהקשרים שונים: השבת אבדה, היטמאות כהן, שעטנז ועוד. אילו איסורים יכול עיקרון כבוד הבריות לדחות?
הרב אהרן ליכטנשטיין עניינים שונים בסוגיית חיוב בית הדין וחיוב הקהל בשיעור זה נעסוק במספר נושאים המוזכרים במהלך הסוגיה אך אינם קשורים לנושא המרכזי שלה. נתייחס בשיעור זה לשלושה נושאים: א. ידיעת החטא. ב. מתעסק. ג. טבול יום.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: מחשבין מעבודה לעבודה נקודת המוצא של הסוגייה היא שבפיגול ודאי מחשבין מעבודה לעבודה.
הרב אהרן ליכטנשטיין חטאת הציבור שמתו בעליה לענייננו, כאשר הביאו את החטאות בימי עזרא האנשים שעבדו עבודה זרה בימי צדקיהו כבר מתו. כיצד ניתן להביא קרבן חטאת עבור אנשים שמתו, והרי חטאת שמתו בעליה דינה מיתה?
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: היקש אשם לחטאת יסודות ההיקש: במשנה בדף ב. מובאת שיטתו של ר' אליעזר ביחס לאשם.
הרב אהרן ליכטנשטיין שלוש חטאות מיוחדות בשיעור הקודם עסקנו באופייה של חטאת הציבור, ובהסברים השונים לכך שאין בה דין מיתה. במהלך הסוגיה התייחסה הגמרא למספר קרבנות מיוחדים: פר החטאת שהקריבו הלוויים במדבר, החטאות שהקריבו השבים מהגולה בימי עזרא, ושעירי ראשי חודשים. בשיעור זה נעסוק בדברי הגמרא ביחס לקרבנות אלה.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: דין ימין, ושיטות התנאים במשנה ההכשר הכפול של עבודת המנחה, הן בימין והן בשמאל, צריך להיבחן על רקע עצם הדין של ימין בעבודה.
הרב אהרן ליכטנשטיין פר כהן משיח הפרק הראשון במסכת הוריות עסק ב'פר העלם דבר של ציבור'. הפרק השני, שאותו אנו מתחילים, עוסק בפר של הכהן המשיח.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: פסח בי"ד שחרית במשנה מופיעה מחלוקת תנאים בקשר לפסח בי"ד שחרית.
הרב אהרן ליכטנשטיין שעיר עבודה זרה גדרי החיוב בשעיר עבודה זרה דומים מאד לגדרי החיוב ב'פר העלם דבר'. ואכן, בדרך כלל הגמרא מתייחסת לשני הקרבנות האלה בחדא מחתא, ואינה מבחינה ביניהם. עם זאת, בסוגייתנו מעלה הגמרא מספר הווה-אמינות להבחין בין 'פר העלם דבר' לבין שעיר עבודה זרה. כל ההווה-אמינות האלה נדחות למסקנה, אך על כל פנים ניתן אולי ללמוד מהן על הבדל יסודי בין שני הקרבנות, כפי שנראה בשיעור זה.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: בעלי חיים נדחים הנושא של דיחוי בבעלי חיים הוא נושא ממוקד מאד בהגדרתו, אבל כדי לדון בו יש לדון בהרחבה בעניין דיחוי באופן כללי.
הרב אהרן ליכטנשטיין עברות שלא חייבים עליהן קרבן המשניות האחרונות של הפרק עוסקות בחיוב הקרבן של בית הדין, הכהן המשיח והנשיא על כמה עברות מיוחדות. בשיעור זה נעסוק בשלושה נושאים הנזכרים בסוגיות אלו: א. עשה ולא תעשה שבמקדש. ב. עשה ולא תעשה שבנידה. ג. שבועת העדות.

עמודים