הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: חלות מחשבת פיגול בעבודות שונות המשנה בדף יג. מתייחסת לעבודות השונות שבהן חלה מחשבת שלא לשמה. בהמשך המסכת, בפרק השלישי, יש במשניות עמדות מקבילות בנוגע למחשבת פיגול.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: זר המוקד המרכזי של סוגיות הפרק הראשון הוא ענייני מחשבה. הסוגיות עוסקות בהרחבה בדין שלא לשמה, ויש גם דיון מצומצם יותר במחשבת פיגול.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: שחיטה, מליקה ופסול מחשבה הגמ' בדף יד: קובעת ששחיטה לאו עבודה היא. הקשרה של קביעה זו הוא הכשר זר בשחיטה, אבל בהקשרים אחרים לשחיטה יש מעמד של עבודה.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: הולכה ארבע עבודות מהוות את חוט השידרה של תהליך ההקרבה. מדובר בשחיטה, קבלה, הולכה וזריקה.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: מפתחות
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין שיירי מצווה מה משמעותו של המושג שיירי מצווה? איפה נתקלים בו בעולם ההלכה? למה מוצאים הבדל בין סמיכה ותנופה בקרבנות לשיירי הדם בהקשר של שיירי מצווה? מה דין ברכה על שיירי מצווה? מה פשר הברכה על שיירי המצווה? כיצד מגדיר הרמח`ל בספרו מסילת ישירים את המושג שיירי מצווה?
הרב אהרן ליכטנשטיין קדושת כהונה וקדושת לויה האם קדושת הכהונה תלויה כולה בעבודת הכהנים במקדש, או שמא עבודת הכהנים במקדש יוצרת קדושה עצמאית, או האם היא לא תלויה כלל בעבודת המקדש? האם יש בזמן הזה קדושת כהונה? האם קדושת הלויים נובעת מהעובדה שהם משרתים בקודש, או שמא זו קדושה עצמאית? האם ניתן לומר שהלויים עשויים לזכות בקדושה עצמאית, אך רק מכוחם של הכהנים?
הרב אהרן ליכטנשטיין המצוות שבין אדם לחבירו האם יש משמעות מהותית להבחנה בין מצוות שבין אדם לחבירו לבין מצוות שבין אדם למקום, או שסיווג זה הוא טכני בלבד?
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: תוכן העניינים, פתיחה ומבוא
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: מושגי יסוד (א) אנו עומדים לעסוק במסכת טהרות. לפני שניכנס למסכת עצמה, נשתדל לסקור את עולם הטומאה והטהרה באופן כללי. נפתח בשאלה בסיסית שנוגעת לעצם מעמדם של דיני טומאה וטהרה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: מושגי יסוד (ב) סקרנו באופן כללי את הדברים שמקבלים טומאה - המיטמאים. סקירה מפורטת של הַמְּטַמאים נמצאת בהקדמת הרמב"ם לסדר טהרות, ובמשניות בריש מסכת כלים. בשיעור הזה נשתדל לעסוק בנושא השלישי - דרכי יצירת הטומאה והעברתה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: טומאת נבלת עוף טהור הדין של נבלת עוף טהור, נלמד מתוך צירוף של שתי פרשיות בתורה - בפרשת אחרי מות ובפרשת אמור.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: מחשבה והכשר הדינים של מחשבה והכשר קשורים זה לזה במידה מסויימת, אך אנו נתייחס אליהם בצורה נפרדת. הפרטים האלו של מחשבה והכשר, מוזכרים כבר בראשית המשנה : "שלשה עשר דבר בנבלת העוף הטהור - צריכה מחשבה, ואינה צריכה הכשר, ומטמאה טומאת אוכלין בכביצה... " (טהרות פ"א מ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: טומאת נבלה וטיהור ממנה בסוף משנה א', מובאת מחלוקת תנאים משולשת ביחס לטיהור מידי נבלת עוף טהור על ידי שחיטה ומליקה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: שיעור קבלת טומאת אוכלין
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: מניין בטומאה נתחיל בעניין יסודי בטומאת אוכלין, שבשורש הדברים הוא שייך לכל המרחב של דיני טהרות - המעבר בין דרגות שונות בטומאה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: רביעי בקודש הזכרנו בשיעור שעבר, שלפי רש"י חכמים תיקנו את המעמד של 'רביעי בקודש'. רש"י אומר גם בחולין לה. וגם בחגיגה כד., שזו אחת מהמעלות של הקודש שהן מדרבנן. לשיטה הזו ניתן להגיע בשתי דרכים.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: חיבור וצירוף ביחס לפירוט של צירופי פחות מכשיעור, נותנת המשנה גם דוגמה של ראשון ושני, וגם דוגמה של שני ושלישי. יתכן שהפירוט איננו סתמי ומדובר ביסודות שונים שעליהם נבנה הצירוף.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: עניינים שונים בטומאת ידיים א. משקין הבאים מחמת ידיים לטמא כלים
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: שיעורין משנה ד' עוסקת בהקשר של שיעורין, בחפצים ששיעורם השתנה - צמקו או תפחו.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: ספק טומאה ברשות הרבים בגמ' בע"ז לז: מובא שספק טומאה ברשות הרבים טהור, וזו הלכה שנלמדת מסוטה. כדי ללמוד שספק טומאה ברשות היחיד טמא, ודאי דרושה הלכה מיוחדת וילפותא מפורשת מסוטה, וכך מסכימים הראשונים.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: ספק טומאה ברשות היחיד עסקנו בדין של ספק טומאה ברשות הרבים, וראינו שברובד הפשוט מקובל שספק טומאה ברשות הרבים טהור, וברשות היחיד טמא.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: הגדרת רשויות במהלך העיסוק בדינים העקרוניים של ספק טומאה, נתקלנו בצורך להגדיר את הקטגוריות ההלכתיות של רשות היחיד ורשות הרבים לעניין טומאה.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: אין בו דעת להישאל (א) המערכת הכללית של ספקות בטומאה ובטהרה, מתמקדת בלימוד מסוטה. מסוטה לומדים את חילוק הרשויות, וממנה לומדים גם את ההבדל שבין יש בו דעת להישאל לבין אין בו דעת להישאל.
הרב אהרן ליכטנשטיין טהרות: אין בו דעת להישאל (ב) א. דין תלייה בטומאה

עמודים