הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - גיטין - תוכן העניינים, מבוא לא לקט של וורטים או אוסף של הברקות מקומיות לפנינו אלא מבנה מגובש ומעוצב המנחה את הלומד ביסודות המרכזיים של מסכת גיטין.
הרב אהרן ליכטנשטיין גירושין על ידי גט בשיעור זה נעסוק ביחס שבין נתינת ספר כריתות לאישה ושילוח האישה מביתו, וננסה לברר איזה מרכיב הוא עיקור הגירושין.
הרב אהרן ליכטנשטיין יסודות שטרות כפתיחה למסכת גיטין נעסוק בשיעור זה ביסודות דיני שטרות. נפתח את דיוננו בהתייחסות לדין בהלכות עדות, העומד ביסודם של דיני שטרות. הדין מבוסס על הפסוק "על פי שנים עדים" (דברים י"ז, ו), כפי שדרשו אותו חז"ל: "מפיהם, ולא מפי כתבם". דין זה מופיע בש"ס בהקשרים שונים, כפי שנראה להלן.
הרב אהרן ליכטנשטיין זמן בשטרי קידושין ובגיטין הסוגיה הראשונה שבה נעסוק במסכת גיטין היא סוגיית זמן בגט. הגמרא (יז.-יז:) מבארת שחכמים תיקנו לכתוב זמן בגט, ומביאה מחלוקת אמוראים בשאלה מהו טעם התקנה. בעניין זה נעסוק בשיעור הבא. בשיעור זה נעסוק במעמדו של הזמן בגט ובשטרות בכלל, ברובד עקרוני יותר. בשלב הראשון נדון בסוגיה במסכת יבמות (לא:), העוסקת בשאלה מדוע לא תיקנו זמן בשטרי קידושין. סוגיה זו הינה סוגיה יסודית בדיני שטרות בכלל, והעיסוק בה יהווה המשך ישיר לשיעור הקודם, בעניין יסודות שטרות. בהמשך השיעור נעסוק גם במעמדו של הזמן בגט, לפני תקנת חכמים ולאחריה.
הרב אהרן ליכטנשטיין תקנת זמן בגט הגמרא בסוגייתנו (יז.-יח.) עוסקת בתקנת חכמים לכתוב זמן בגט. מקורות – (א) גיטין יז. "איתמר מפני מה...", תוספות רי"ד על אתר; רי"ף ח:, רמב"ם וראב"ד הל' גירושין פ"א הכ"ו; תוספות יז. ד"ה ריש לקיש, יז: ד"ה עד, יח. ד"ה אבל; רא"ש סי' ד-ה, ז; רמב"ן יז: ד"ה הא דאמרינן; רשב"א יז: ד"ה ורבי יוחנן, יח. ד"ה כתובתיה; ר"ן ח. בדפי הרי"ף; 'בית שמואל' קכ"ז ס"ק ז. (ב) גט מוקדם ומאוחר – 'עיטור זמן ז., ר"ן מו.-מו: בדפי הרי"ף, שו"ת הרא"ש כלל מ"ה סעיף ו, ירושלמי גיטין פ"ב ה"ב; שביעית פ"י מ"א, בבא בתרא קנז:.
הרב אהרן ליכטנשטיין כולכם כתבו גט לאשתי הגמרא עוסקת באדם שאמר לעשרה אנשים לכתוב גט לאשתו. בהמשך מקורות – (א) גיטין יח: "איתמר כולכם כתבו גט לאשתי...", תוספות ד"ה אמרי לה; רמב"ן ד"ה מחתם לכתחילה, דילמא; רשב"א ד"ה ולחתום לכתחילה; רי"ף ט.; רמב"ם הל' גירושין פ"ט הכ"ז, הל' עדות פ"ה ה"ו; ש"ך חו"מ מ"ה ס"ק כג, ; שבועות מא:, רבנו חננאל על אתר, רי"ף כא., רמב"ן ד"ה ה"ג, רמב"ם הל' מלוה ולוה פט"ו ה"ב. (ב) גיטין י:, רי"ף ובעל המאור ג:, רמב"ם הל' גירושין פ"א הכ"ד, פ"ט הכ"ט; גיטין סז:. (ג) נמצא אחד קרוב או פסול – מכות ה:-ו. משנה וגמרא, רש"י ד"ה היכי; תוספות ד"ה לאסהודי, ד"ה שמואל וד"ה אמר רבא; טור הל' עדות סי' ל"ו, תוספות סנהדרין לא. ד"ה שבית שמאי; חדושי הגר"ח הל' עדות פ"ה ה"ו; יד רמ"ה בבא בתרא פ"י סי' ל"ד; רא"ש מכות פ"א סי' יג-יד.
הרב אהרן ליכטנשטיין כתיבת הגט המשנה, והסוגיה שלאחריה (יט.-כ.), עוסקות בדיני כתיבת הגט הגמרא והראשונים דנים האם ניתן להשוות בין כתיבת גט לבין תחומי כתיבה אחרים בהלכה מקורות – (א) גיטין יט. משנה וגמרא, רש"י על אתר; ירושלמי גיטין פ"ב ה"ג; תוספות ד"ה דיו, דיו על גבי דיו, מהר"ם שי"ף על אתר; ר"ן שבת לז: בדפי הרי"ף; רמב"ם הל' שבת פי"א הט"ז, הל' גירושין פ"ג ה"ד; חידושי הגר"ח על הש"ס סי' קמ"ה; 'יראים' סי' שס"ו. (ב) דבר המתקיים – שבת קד: משנה וגמרא, תוספתא שם פי"ב ה"ו; מרדכי גיטין שמ; שו"ע אבן העזר קכ"ד ט, 'חלקת מחוקק' ו'בית שמואל' על אתר; תוספות גיטין כא: ד"ה על עלה, רמב"ם הל' שבת פי"א הט"ו, הל' גירושין פ"ד הל' א-ב. (משנה גיטין יט.).
הרב אהרן ליכטנשטיין גט של איסורי הנאה הגמרא בסוגייתנו קובעת שגט שנכתב על איסורי הנאה כשר מקורות – (א) גיטין כ. "שלחו מתם..." תוספות כ: ד"ה בכתובת קעקע; רמב"ם הל' גירושין פ"ד ה"ב; ר"ן י. ד"ה שלחו מתם; יומא עד., 'שאגת אריה' סי' פ"א; רמב"ם וראב"ד הל' שבת פי"ד הי"ב, חידושי הגר"ח על אתר. (ב) ירושלמי קידושין פ"א ה"א, שו"ת הרשב"א ח"א סי' תר"ג; 'אור זרוע' גיטין תשי"ז; ריטב"א סוכה לה. ד"ה ושל ערלה, רש"י פסחים ו: ד"ה דלאו ברשותיה; תוספות קידושין נו: ד"ה המקדש, נח. ד"ה אלמא, רא"ש שם סי' ל"א, 'בית שמואל' כ"ח ס"ק נב. (ג) 'קצות' ר' ס"ק ה, פסחים ו:, בבא קמא מד:, בבא מציעא י:-יא
הרב אהרן ליכטנשטיין דינים שונים בכתיבת הגט בשיעור זה נתייחס למספר סוגיות נוספות בדיני כתיבה בגט לצורת מעשה הכתיבה בגט, ולצורתו של הכתב הנדרש מקורות – (א) חק תוכות – גיטין כ. "תנו רבנן וכתב...", ספר התרומה סי' קט"ו; שבת קד:, רשב"א ד"ה מהא דאמרינן, ר"ן לז: בדפי הרי"ף. (ב) ירושלמי גיטין פ"ב ה"ג; תוספתא גיטין פ"ב ה"ו; רמב"ם הל' גירושין פ"ד ה"ז, הל' שבת פי"א הט"ז ו'מגיד משנה' על אתר; רמב"ם הל' גירושין פ"ד הל' י'-י"א, 'אור זרוע' ח"ב סי' תשט"ו, 'משכנות יעקב' אבן העזר סי' כ"א; ראבי"ה סי' שצ"א, רמ"א או"ח ש"ו, יא, 'מגן אברהם' על אתר. (ג) כתיבה תמה – תוספות גיטין כ: ד"ה לא צריכא, שולחן ערוך אורח חיים ל"ב, כה; ספר התרומה סי' קי"ג; רמב"ם הל' ספר תורה פ"י ה"א; ירושלמי מגילה פ"א ה"ט. (ד) תגים ושרטוט – רמב"ם הל' ספר תורה פ"ז הל' ח-ט; שבת קה. ורש"י על אתר; ספר התרומה סי' קי"ב, קי"ד; תוספות גיטין ו: ד"ה אמר רבי יצחק; שולחן ערוך אבן העזר קכ"ה, י.
הרב אהרן ליכטנשטיין נתינה חלקית של הגט הגמרא בדף כ: עוסקת במגוון של מקרי גירושין המכנה המשותף למקרים אלה שבכולם נתינת הגט לא הייתה מלאה מקורות – (א) גיטין כ: "בעא מיניה רבא מרב נחמן..." ורש"י על אתר; רמב"ם הל' גירושין פ"א ה"א, תוספות גיטין עח. ד"ה אינו גט; רשב"א ד"ה אמר ליה; גיטין עח: "גט בידה ומשיחה בידו..."; 'אור זרוע' גיטין סי' תשי"ז; קידושין יג. "דתניא אמר לה..."; שולחן ערוך חושן משפט ק"צ, ב, סמ"ע וט"ז על אתר. (ב) גיטין כ: "תנו רבנן הרי זה גיטך והנייר שלי...", רש"י, רשב"א וריטב"א על אתר; גיטין עה.; תוספות סוטה יח. ד"ה כתבה על שני דפים; 'אור זרוע' תשט"ו, תקל"ט; תוספות כא: ד"ה ספר.
הרב אהרן ליכטנשטיין בעלות על הגט בשיעור זה הגמרא דנה על בעלות הגט גם של האישה וגם של הבעל מקורות – (א) גיטין כ: "בעי רמי בר חמא היו מוחזקים...", ורש"י על אתר; רמב"ם הל' גירושין פ"ד הל' ד-ה, 'אור זרוע' סי' תשט"ז; חידושי הגר"ח על הש"ס סי' קמ"ח. (ב) רמב"ן גיטין כ. ד"ה דילמא; ספר הישר סי' קל"ט; רשב"א גיטין כ: ד"ה הא דבעי; טור אבן העזר סי' ק"כ.
הרב אהרן ליכטנשטיין נתינת גט בחצר וביד עבד הגמרא דנה האם ב נתינת גט בחצר או ביד עבד האם ניתן לגרש בדרך זו מקורות – (א) גיטין כא. "אמר רבא כתב לה גט...", רש"י ומאירי על אתר; תוספות ומיוחס לריטב"א ד"ה ואיבעית אימא; גיטין עז:, תוספות שם ד"ה ותיזיל, 'קצות' ר' ס"ק ה. (ב) עבד כפות וישן – גיטין עח., תוספות ד"ה והילכתא, רשב"א ד"ה והא דאמרינן, נתן גט, אמר רבא; רמב"ם הל' גירושין פ"ה הל' י"ז-י"ח; רא"ש פ"ח סי' ה; רש"י בבא מציעא ט: ד"ה מי קני כלים; בבא מציעא ט:, רמב"ם הל' גזילה ואבידה פ"ז הי"א
הרב אהרן ליכטנשטיין מחובר ומחוסר קציצה המשנה קובעת שאין לכתוב גט במחובר לקרקע. מקורות – (א) גיטין כא. משנה וגמרא, רש"י ד"ה אין כותבין; רמב"ם הל' גירושין פ"א ה"ו; ירושלמי גיטין פ"ה ה"ג; רמב"ן ד"ה יצא זה; רשב"א כא: ד"ה מתניתין, מיוחס לריטב"א ד"ה אין כותבים; רא"ש פ"ב סי' כא; ר"ן י. בדפי הרי"ף ד"ה יצא זה. (ב) חולין טז., מאירי טו: ד"ה וזהו ביאור המשנה; שולחן ערוך יורה דעה ו', ב, רעק"א על אתר; 'אור זרוע' סי' תשי"ח; חולין קכז:; רמב"ם הל' שבת פ"ח ה"ד, תוספות שבת קנ: ד"ה במחובר.
הרב אהרן ליכטנשטיין עדי מסירה או חתימה כרתי יש מחלוקת בין רבי אלעזר ורבי מאיר האם "עדי מסירה כרתי" או "עדי חתימה כרתי מקורות – (א) גיטין כב:, תוספות ד"ה אבל; גיטין פו. משנה וגמרא, ראב"ד מו: בדפי הרי"ף; תוספות כתובות כ.-כ: ד"ה ורבי יוחנן; תוספות הר"ש כתובות כא. ד"ה ודווקא; רש"י ותוספות גיטין ג: ד"ה וגובה. (ב) מוכח מתוכו – תוספות כב. ד"ה מאן חכמים; תוספות כ. ד"ה הא בעינן; תוספות כד: ד"ה בעדי מסירה; כתובות צד. . (ג) הצורך בעדי מסירה – רי"ף גיטין מז:-מח., ספר הזכות, מלחמות ור"ן על אתר; רמב"ם הל' גירושין פ"א הל' י"ג-ט"ז; תוספות ד. ד"ה דקיימא לן; בבא מציעא יג., ראב"ן סי' מ"ד.
הרב אהרן ליכטנשטיין עדי מסירה או חתימה – המשך "אין כותבין במחובר לקרקע. כתבו במחובר, תלשו וחתמו ונתנו לה – כשר. רבי יהודה פוסל עד שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש" מקורות – (א) גיטין ג:-ד. "והא אמר רב נחמן...", תוספות ד"ה מודה, וכי; רמב"ן ומיוחס לריטב"א ד"ה אי רבי אלעזר; רשב"א ד"ה ואי בעית; מהר"ם שי"ף על אתר, גר"א קל"א ח; גיטין כא: בעניין מחוסר קציצה; רמב"ם הל' גירושין פ"ג ה"ח. (ב) גיטין י: "כל השטרות העולים...", רי"ף מח., רמב"ם הל' גירושין פ"ג ה"ח; רש"י סנהדרין כח: ד"ה במזויף מתוכו; יד רמ"ה בבא בתרא פ"י סי' צו.
הרב אהרן ליכטנשטיין כתיבת גט על ידי חרש שוטה וקטן "הכל כשרין לכתוב את הגט, אפילו חרש שוטה וקטן" מקורות – (א) גיטין כב: משנה וגמרא, רש"י על אתר; תוספות ד"ה והא; רי"ף יא.-יא: וספר הזכות על אתר; רמב"ם הל' גירושין פ"ג הי"ח; רמב"ן ד"ה והוא, רשב"א ד"ה ורב יהודה. (ב) גדול עומד על גביו – חולין ב. משנה, וגמרא יב:; יבמות קד: משנה וגמרא, תוספות ד"ה והא, תוספתא יבמות פי"א ה"ט; רשב"א חולין יב: ד"ה מאן תנא; שו"ת הרשב"א ח"א סי' כו; חידושי הגר"ח הל' יבום וחליצה פ"ד הט"ז. (ג) כתיבת גט על ידי גוי – רמב"ם הל' גירושין פ"ג הט"ו, חידושי הגר"ח הל' תפילין פ"א הט"ו; תוספות עבודה זרה כז. ד"ה וכי היכן.
הרב אהרן ליכטנשטיין שליח להבאת הגט - המשך בשיעור הקודם ראינו את המשנה המפרטת מיהם הכשרים לכתוב את הגט. המשנה הבאה מלמדת מי הם הכשרים להיות שליחים להבאת הגט: "הכל כשרין להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן וסומא ועובד כוכבים" (גיטין כג.). מקורות – (א) גיטין כג. משנה וגמרא, רש"י על אתר; קידושין מב.; רמב"ם וראב"ד הל' גירושין פ"ו ה"ט, חידושי הגר"ח על אתר; רמב"ם הל' שלוחין ושותפין פ"ב ה"ב; תוספות רא"ש קידושין מא. ד"ה ושלחה. (ב) שליחות בקטן – גיטין סד:, רש"י ד"ה זוכה אף לאחרים, תוספות ד"ה שאני; רש"י בבא מציעא עא: ד"ה קטן, 'קצות' קפ"ח ס"ק ב, ג; רא"ש קידושין פ"א סי' טו; בבא מציעא י:. (ג) מינוי גוי להבאת הגט – 'אור זרוע' סי' תשכ"ה, ירושלמי קידושין פ"א ה"א; חולין יג., רמב"ם הל' שחיטה פ"ד הי"א, תוספות חולין ג: ד"ה קסבר; 'עטרת זהב' יו"ד א, ח, ש"ך שם ס"ק כז, 'בית הלוי' ח"א סי' טו; בה"ג הל' גיטין ד"ו עח, ב, רא"ש פ"ב סי' כז
הרב אהרן ליכטנשטיין שליח להבאת הגט בשיעור הקודם עסקנו בסוגים שונים של אנשים הפסולים לשליחות הולכת הגט
הרב אהרן ליכטנשטיין לשמה כל גט שנכתב שלא לשום אשה – פסול מקורות – (א) גיטין כד. משנה וגמרא; ספר התרומה סי' קצ"ב, הל' ספר תורה לרא"ש סי' ג; חידושי הגר"ח הל' תפילין פ"א הט"ו. (ב) לשמה בגט ובסוטה – סוטה כ:, גיטין כ., תוספות ותוספות רא"ש ד"ה אי; תוספות סוטה כ. ד"ה אבל; תוספות זבחים ב: ד"ה סתם; רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ד ה"י, חידושי הגרי"ז שם; רמב"ן גיטין כד: ד"ה יתר מכאן; ר"ן עירובין יג: ד"ה הכא; רמב"ן גיטין סו: ד"ה ואמר רב חסדא. (ג) גיטין פז., רמב"ם הל' גירושין פ"ד הי"ט, תוספות גיטין כא: ד"ה בכתיבה; קידושין ט:.
הרב אהרן ליכטנשטיין ברירה כיוון שאין ברירה הגט פסול מקורות – (א) גיטין כד: משנה, גמרא כה.-כה:, רש"י, תוספות, תוספות רא"ש ורמב"ן על אתר; רמב"ן חולין יד: ד"ה ושותה מיד. (ב) מנחות קד:, שו"ת הרשב"א ח"ב סי' פ"ב; מיוחס לריטב"א גיטין כו. ד"ה ולענין; בבא קמא סט., ספר הישר סי' שי"א; 'דרוש וחידוש' עירובין לו
הרב אהרן ליכטנשטיין גט שאבד המשנה עוסקת בדינו של גט שאבד מידי הבעל או שלוחו מקורות – (א) גיטין כז. משנה וגמרא; רש"י, רא"ש, רמב"ן, רשב"א ומאירי על אתר; רי"ף וספר הזכות יג:; רמב"ם הל' גירושין פ"ג הל' ט-י, 'מגיד משנה' על אתר; שולחן ערוך אבן העזר קל"ב, ד, 'בית שמואל' ס"ק י. (ב) יבמות קטו:, בעל המאור ומלחמות שם מג: בדפי הרי"ף; גר"א אבן העזר י"ז ס"ק עב; בבא מציעא כח., רמב"ם וראב"ד הל' גזילה ואבידה פי"ג ה"ג. "המביא גט ואבד הימנו, מצאו לאלתר – כשר, ואם לאו – פסול. מצאו בחפיסה או בדלוסקמא, אם מכירו – כשר"
הרב אהרן ליכטנשטיין שליח עושה שליח המשנה קובעת ששליח להבאת הגט יכול למנות במקומו שליח אחר מקורות – (א) גיטין כט. משנה וגמרא, תוספות ד"ה רשב"ג, מאירי ד"ה והאומר לשלוחו; רי"ף יד.-יד: ראב"ד וספר הזכות שם. (ב) שליח עושה שליח בכל התורה – קידושין מא-מג; שו"ת הריב"ש סי' רכ"ח; בבא מציעא צו.; גיטין סו. "מי שהיה מושלך...", תוספות ד"ה כל, רמב"ן ד"ה הא דתנן; רמב"ם הל' תרומות פ"ד ה"ט; מרדכי ת"כ, מרדכי קידושין תק"ה. (ג) גיטין כט: משנה וגמרא, תוספות רי"ד, רשב"א ומאירי על אתר.
הרב אהרן ליכטנשטיין ביטול שליחות הגט המשנה עוסקת בבעל ששלח גט לאשתו, אך ביטל את הגט לפני שהגיע לידי האישה מקורות – (א) גיטין לב-לד משנה וגמרא; תוספות ד"ה ורב נחמן, צריכי; רמב"ן ד"ה נהי דבטליה, הא דתנן, ודאמרינן; רשב"א ד"ה גמרא, הא דאמרינן; חידושים מכתב יד ד"ה והאמר מר; רמב"ם הל' גירושין פ"ו הכ"א; רמב"ם הל' גירושין פ"ב הט"ו, 'קצות' קפ"ח ס"ק ב. (ב) גילוי דעת – גיטין לד., תוספות רי"ד על אתר; תוספות קידושין מט: ד"ה דברים שבלב; רמב"ם הל' זכייה ומתנה פ"ו ה"א. (ג) קידושין נט.-נט:; תוספות ד"ה לא קידשה, תוספות רא"ש ד"ה שנתנה רשות; שו"ת הרשב"א ח"ד סי' פד. (ד) ביטול בפני בית דין – שו"ת הריב"ש סי' רל"ב; ר"ן לה: בדפי הרי"ף; 'בית שמואל' קל"ג ס"ק א; חידושי הגר"ח הל' גירושין פ"ו ה"ט. "השולח גט לאשתו והגיע בשליח, או ששלח אחריו שליח ואמר לו: 'גט שנתתי לך בטל' – הרי זה בטל..." (משנה גיטין לב.).
הרב אהרן ליכטנשטיין זכייה בגירושין הגמרא דנה בלשונות השונים שאמר הבעל ובמשמעותו של כל אחד מהם מקורות – (א) גיטין סב: משנה וגמרא, רמב"ן ד"ה הא דאמרינן; רש"י בבא מציעא יב. ד"ה גבי; תוספות כתובות יא. ד"ה מטבילין; רמב"ן בבא מציעא עב: ד"ה הא דאמרינן, רשב"א שם ד"ה רבינא אמר; 'קצות' ק"ה ס"ק א; ר"ן גיטין יט: בדפי הרי"ף. (ב) גיטין יא: משנה; ירושלמי גיטין פ"א ה"ה, פ"ו ה"א; יבמות קיח:; 'אור זרוע' סי' תש"ו, 'תרומת הדשן' סי' רל"ז. (ג) חלות ויכולת חזרה – ר"ן בבא בתרא קכו. ד"ה אמר רב הונא; רי"ף גיטין ה., רא"ש פ"א סי' יג; רמב"ם הל' עבדים פ"ו ה"א. המשנה הראשונה בפרק השישי עוסקת במקרים שונים של גירושין על ידי שליח הולכה או שליח קבלה: "האומר: 'התקבל גט זה לאשתי' או 'הולך גט זה לאשתי', אם רצה לחזור – חוזר. האשה שאמרה: 'התקבל לי גיטי', אם רצה לחזור – לא יחזור. לפיכך אם אמר לו הבעל: 'אי אפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה', אם רצה לחזור – יחזור" (גיטין סב:).
הרב אהרן ליכטנשטיין נאמנות שליח לגירושין "האשה שאמרה: 'התקבל לי גיטי' – צריכה שני כיתי עדים, שנים שאומרים 'בפנינו אמרה', ושנים שאומרים 'בפנינו קבל וקרע'" מקורות – (א) גיטין סג: משנה וגמרא, רש"י ותוספות רי"ד על אתר; תוספות ד"ה שליש; רמב"ן ד"ה רב הונא; רשב"א ד"ה ורב חסדא; מיוחס לריטב"א ד"ה רב הונא; חידושים מכתב יד ד"ה מתניתין, אמר רב יהודה; שו"ת הרי"ף סי' ל"ד. (ב) סנהדרין לא.-לא:, תוספות ד"ה אין עליו עדים, מהרש"א שם; ש"ך חושן משפט נ"ו ס"ק א; תוספות בבא בתרא ל. ד"ה לאו; רמב"ן ט. ד"ה אם יש עליו

עמודים