הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין הטפת דם ברית
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין מצוות קידושין
הרב אהרן ליכטנשטיין אכילת אדם כמחייב בחלה השיעור עוסק בקשר המיוחד שבין מצוַת הפרשת החלה לבין אכילת האדם, כפי שעולה מהפסוקים הקשורים למצווה זו. השיעור נוגע במחייבים השונים של המצווה - העיסה והלחם, ובתנאים לחיוב בה.
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות פרו ורבו ומצוות שֶבֶת (א) מה היחס בין המצווה לשאת אשה ומצוות פרו ורבו? מאיזה גיל חל החיוב?
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין גידול שיער ארוך
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות פרו ורבו ומצוות שֶבֶת (ב) מה היחס בין המצווה לשאת אשה ומצוות פרו ורבו? מאיזה גיל חל החיוב? המשך
הרב אהרן ליכטנשטיין חצי שיעור
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין נטיעה לרבים בערלה המאמר עוסק במחייבים השונים לאיסור עורלה על רקע מחלוקת התנאים בדבר נטיעה לרבים, והפטור מערלה של נטיעה העולה מאליה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין הפרשה מן היפה בתרומות ומעשרות אחד מדיני הפרשת התרומות והמעשרות הוא החובה להפריש מן התבואה היפה והמובחרת. מהו מקורו של דין זה ומהו אופיו? מהו היחס בינו לבין חובת ההפרשה בעין יפה ולבין חובת הבאת הקרבן מן המובחר? תוך השיעור נידונים ההבדלים בין אופי התרומות לבין אופי המעשרות, ובין אופיים של המעשרות השונים.
הרב אהרן ליכטנשטיין פדיון מעשר שני ושביעית מהי ההערמה בפדיון מעשר שני? האם ניתן לדבר על רשות נפרדת הנקראת מעשר שני? כיצד מתבצע פדיון מעשר שני? האם קיים קשר כלשהו בין פדיון פירות שביעית לבין פדיון מעשר שני?
הרב אהרן ליכטנשטיין ביעור פירות שביעית
הרב אהרן ליכטנשטיין מכירת שדה לצמיתות האם הפסוק העוסק במכירת שדה לצמיתות מביע איסור או קביעת מציאות? מה הדין אם הן המוכר והן הקונה התנו שמכירת הקרקע תהיה לעולם?
הרב אהרן ליכטנשטיין איסור הנאה בכלאי הכרם מה מקור איסור ההנאה בכלאי הכרם? מה ההבדל בין כלאי זרעים לכלאי הכרם? מה היחס בין איסור הזריעה לבין איסור ההנאה? מיהו האוסר ומיהו הנאסר בכלאיים בכלל, ובכלאי הכרם בפרט?
הרב אהרן ליכטנשטיין יין נסך ביין מבושל השיעור סוקר את גדרי איסור יין הנסך, 'סתם יינם' ומגע גוי ביין שלנו. כמו כן עוסק השיעור בהיתר יין מבושל ובהגדרת הבישול לעניין זה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בין שמיטה ליובל
הרב אהרן ליכטנשטיין העברת נחלה ותפיסת מקום המוריש האם יש להבחין בין ירושה טבעית לירושה מלאכותית? האם ישנן הבחנות נוספות שיש לעשות, כמו בין ירושת בכור לשאר האחים, ירושה ישירה לירושה עקיפה וכדו'? מהו היחס שבין הירושה הממונית ובין מעמדו של המוריש כממלא מקומו של הנפטר? באילו תחומים נוספים קיים מושג הירושה הכולל בעלות ממונית כלשהי, אך גם מעמד אישי? האם כל ירושת נחלה מתבצעת הן במישור הממוני והן בתפיסת מקומו של המוריש, או שמא ישנו ערוץ נחלה נוסף, אשר בו אין כניסה לנעלי המוריש, אלא קבלה ממונית של נכסיו ותו לא?
הרב אהרן ליכטנשטיין מצות קידושין האם יש מצווה להינשא? האם יש חובה להינשא ע`י חופה וקידושין? האם ישנה הקבלה בשאלה זו לגירושין? איך משפיע הדיון בשאלת הברכה בקידושין על שאלות אלו? האם המצווה היא רק בפרייה וברייה ולא בקידושין עצמם? האם הקידושין הם רק המכשירים את מצוות פרו ורבו או שמא יש בהם מצווה בפני עצמם?
הרב אהרן ליכטנשטיין בעקבות אירועי עמונה יום הפינוי בעמונה היה יום שחור וקשה, וח`ו שיהיו לנו ימים נוספים כאלו. בימים כאלו מתבקשים מכולנו חשבון נפש, הפקת לקחים והסקת מסקנות. כיום, יותר מתמיד, אנו נדרשים לאחד לבבות, ויש להתחיל בלבבות הציבור שלנו. יש לפעול ולהתפלל לימים טובים יותר, שבהם נוכל להשיג שלום השוכן בתוכנו: שלום אמיתי, שלום של הבנה, שלום מתוך רצון ויכולת לקדם את הצרכים שלנו - תוך כדי ראיית המחלוקת וצרכי הצד השני. אירועי 'עמונה' היוו, ללא ספק, מעידה; נתפלל ונפעל שאותם אירועים לא יהפכו למפולת.
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוַת ואהבת לרעך כמוך מהי ההגדרה של רֵע בנוגע למצוַת האהבה? כיצד מתיישבת מצווה זו עם החובה לשנוא אדם מישראל החוטא בחטאים חמורים? מה משמעות המושג 'אחיך במצוות' ומתי הגדרה זו פוקעת? מה היקף הדין של 'חייך קודמין לחיי חברך'?
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוַת התוכחה האם מצוַת התוכחה היא מצווה שבין אדם למקום או מצווה שבין אדם לחבירו? משאלה יסודית זו נובעות כמה שאלות חשובות: האם חובת ההוכחה חלה על כל חטא, או רק כאשר החטא מופנה כלפי המוכיח? מתי חייב האדם להוכיח? על אילו עבירות צריך להוכיח? מתי רצוי ומתי לא רצוי להוכיח?
הרב אהרן ליכטנשטיין ריבית דרבנן בשיעור זה נעסוק בדיני ריבית דרבנן, ובמה הם נבדלים מריבית דאורייתא. כן נראה את החקירה המרכזית בשאלה האם איסורי ריבית דרבנן הם הרחבה של ריבית דאורייתא או גזירה עצמאית שמטרתה הרחקה מאיסור ריבית דאורייתא.
הרב אהרן ליכטנשטיין לא תקום ולא תטור מה ההגדרה של איסורי הנקימה והנטירה? האם אדם העובר על איסור נקימה עובר גם על איסור נטירה? האם מוקד האיסור הוא במחשבת הלב, או במעשים הנובעים מכך? האם הנקימה פסולה בכל מקרה, או שיש מצבים שבהם היא מותרת ואף רצויה?
הרב אהרן ליכטנשטיין גדרי איסורי עבודת קרקע בשמיטה מן התורה
הרב אהרן ליכטנשטיין איסור ריבית - פתרונות הלכתיים בשיעור זה נעסוק בהיתרים האפשריים לאיסור ריבית, על בסיס מה הם בנויים, ומהי הבעייתיות שיש בהם. במסגרת זו נפרט את יסוד דין היתר עיסקה על מקורותיו ובעיותיו, וכן את יישומו למעשה בימינו במסגרות הבנקאיות.
הרב אהרן ליכטנשטיין איסורי חרישה ונטיעה בשביעית

עמודים