מאת
התקרבותו של יהוא ליזרעאל מעוררת מתיחות בקרב יורם, המנסה פעמיים לברר מיהו הקרב לעיר. גם כאשר יהוא מזוהה, הוא מצליח לשמור על גורם ההפתעה, וכאשר יורם יוצא אליו, מוכרע המרד עוד בטרם נכנס יהוא לעיר. סצנה זו בנויה בדגם הספרותי 'שניים ושלושה', דגם המבטא את מדיניותו של יהוא בחיסול בית אחאב.
מאת
בתוך הסצנה של המלכת יהוא מופיע המצג לסיפורנו. נסביר מדוע נתחב המצג דווקא כאן, נברר מה היה טיבה של המלחמה ברמות גלעד, ונסביר מה היה היתרון בביצוע המרד דווקא בזמן המלחמה. לבסוף נסביר את אזהרתו של יהוא "אל יצא פליט מן העיר".

מאת
למרות המחשבה הרווחת, חג הפסח וחג המצות הם שני חגים נפרדים, דבר הבולט במיוחד במקומות בהן חגים אלו מופיעים בנפרד. ממילא, גם השילוב של השנים, הבא לשיאו בליל הסדר, הוא בעל אופי כפול.

מאת
לכבוד סיום המסכת, נעסוק במשמעותה המיוחדת של השבועה בשם ה', אגב הערתו של רש"י בדף מט ע"א על האזכור הכפול של משנת ארבעה שומרים - במסכת בבא מציעא ובמסכת שבועות.
מאת
הסוברים שדין `מתוך שאינו יכול לישבע משלם` אינו נוהג בשבועות דרבנן (כרב נחמן) - כיצד יוכלו להסכים עם דינם של רב ושמואל במת לווה בחיי מַלווה? נבאר את הדבר מתוך עיון באופייה של שבועת הבא ליפרע מן היתומים.
מאת
פסיקתו של רב נחמן בשניהם חשודים על השבועה ש`יחלוקו` - האם היא עשויה להתיישב עם דינו הכללי של רבי אבא שמתוך שאינו יכול לישבע משלם?
מאת
מדוע תיקנו חכמים שהנגזל נשבע ונוטל, שלא כפי העיקרון ההלכתי הרגיל שהמוציא מחברו - עליו הראיה?
מאת
מדוע התעוררה שאלת מיגו לאפטורי משבועת השומרים בעקבות דברי שמואל דווקא?

מאת
לשם מה קיימים הרשעים בעולם? המדרש עונה על כך תשובה מעניינת: יש קידוש השם הנגרם מעשיית טוב, ויש קידוש השם הנגרם מהסרת הרוע.

עמודים