מאת
בשיעור זה נתבונן בדברי רבשקה אל אנשי החומות, ובתגובת חזקיהו.

מאת
קריאת שמע היא הצהרת האמונה היהודית הנאמרת פעמיים ביום; ולהבדיל, גם בעתות צרה כאשר האדם עומד בפני גזרת שמד או סכנה גדולה, כפי שנהג רבי עקיבא אשר יצאה נשמתו באחד. בשיעור זה נתמקד בתכנים של מצווה זו, ובהבדל שבין קריאת שמע של שחרית ושל ערבית לבין קריאת שמע שעל המיטה.

מאת
הקדמה קצרה על עניינה המהותי של מסכת עבודה זרה: היחס בין ישראל לעמים.

מאת
התקרבותו של יהוא ליזרעאל מעוררת מתיחות בקרב יורם, המנסה פעמיים לברר מיהו הקרב לעיר. גם כאשר יהוא מזוהה, הוא מצליח לשמור על גורם ההפתעה, וכאשר יורם יוצא אליו, מוכרע המרד עוד בטרם נכנס יהוא לעיר. סצנה זו בנויה בדגם הספרותי 'שניים ושלושה', דגם המבטא את מדיניותו של יהוא בחיסול בית אחאב.
מאת
בתוך הסצנה של המלכת יהוא מופיע המצג לסיפורנו. נסביר מדוע נתחב המצג דווקא כאן, נברר מה היה טיבה של המלחמה ברמות גלעד, ונסביר מה היה היתרון בביצוע המרד דווקא בזמן המלחמה. לבסוף נסביר את אזהרתו של יהוא "אל יצא פליט מן העיר".

מאת
למרות המחשבה הרווחת, חג הפסח וחג המצות הם שני חגים נפרדים, דבר הבולט במיוחד במקומות בהן חגים אלו מופיעים בנפרד. ממילא, גם השילוב של השנים, הבא לשיאו בליל הסדר, הוא בעל אופי כפול.

מאת
לכבוד סיום המסכת, נעסוק במשמעותה המיוחדת של השבועה בשם ה', אגב הערתו של רש"י בדף מט ע"א על האזכור הכפול של משנת ארבעה שומרים - במסכת בבא מציעא ובמסכת שבועות.
מאת
הסוברים שדין `מתוך שאינו יכול לישבע משלם` אינו נוהג בשבועות דרבנן (כרב נחמן) - כיצד יוכלו להסכים עם דינם של רב ושמואל במת לווה בחיי מַלווה? נבאר את הדבר מתוך עיון באופייה של שבועת הבא ליפרע מן היתומים.

עמודים