SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

 

תוכנית קש"ת - קול שידורי תורה, שליד בית המדרש הוירטואלי, היא תוכנית שתמלא את זמנך הפנוי בתוכן! לאחר ההרשמה לקש"ת, יישלח אליך בכל יום שיעור בן 30-40 דקות, שיגיע אל המחשב שלך באופן אוטומטי לחלוטין. תוכל להאזין לשיעור מייד - אך תוכל גם להעביר אותו בקלות לכל מכשיר שמנגן קבצי MP3, ולהקשיב לו בזמן נהיגה, בהליכה, בחדר כושר או בכל זמן פנוי אחר!

פרשת שבוע

מרצים: מגוון רבנים
מספר שיעורים: +300
סידרה
הרב יאיר קאהן

משך חכמה על הפרשה

מרצה: הרב שלמה ברין
מספר שיעורים: 55
סידרה
הרב שלמה ברין

מדרש ופשט

מרצה: הרב עזרא ביק
מספר שיעורים: 5
סידרה
הרב עזרא ביק
 

ספר שמות

מרצה: הרב יעקב מדן
מספר שיעורים: 12
סידרה
הרב יעקב מדן

ספר יונה

מרצה: הרב יונתן גרוסמן
מספר שיעורים: 4
סידרה
הרב יונתן גרוסמן

ספר תהילים כספר

מרצה: ד"ר בני גזונדהייט
מספר שיעורים: 22
סידרה
בני גזונדהייט
 

מגילת רות

מרצה: מגוון רבנים
מספר שיעורים: 14
סידרה
הרב יונתן גרוסמן

מגילת שיר השירים

מרצה: הרב יעקב מדן
מספר שיעורים: 6
סידרה
הרב יעקב מדן

מגילת קהלת

מרצה: הרב יעקב מדן
מספר שיעורים: 14
סידרה
הרב יעקב מדן
 

מגילת איכה

מרצה: הרב יעקב מדן
מספר שיעורים: 8
סידרה
הרב יעקב מדן

מגילת אסתר

מרצה: הרב יעקב מדן
מספר שיעורים: 24
סידרה
הרב יעקב מדן

פרקי אליהו

מרצה: הרב אמנון בזק
מספר שיעורים: 10
סידרה
הרב אמנון בזק
 

ירושלים בתנ"ך

מרצה: הרב יצחק לוי
מספר שיעורים: 12
סידרה
הרב יצחק לוי
 
 
 
 

האיש והאגדה

מרצה: הרב יוסף-צבי רימון
מספר שיעורים: 13
סידרה
הרב יוסף-צבי רימון

אגדות חלק

מרצה: הרב עזרא ביק
מספר שיעורים: 6
סידרה
הרב עזרא ביק

אגדה

מרצה: הרב תמיר גרנות
מספר שיעורים: 7
סידרה
הרב תמיר גרנות

הלכה ורפואה

מרצה: ד"ר נדב וילנר
מספר שיעורים: 12
סידרה
נדב וילנר

חברה מודרנית

מרצה: הרב ברוך גיגי
מספר שיעורים: 10
סידרה
הרב ברוך גיגי

הלכות צבא

מרצה: הרב אביהוד שורץ
מספר שיעורים: 25
סידרה
הרב אביהוד שורץ

יורה דעה

מרצה: הרב אביהוד שורץ
מספר שיעורים: 14
סידרה
הרב אביהוד שורץ

דיני מנהגים

מרצה: הרב ברוך וינטרויב
מספר שיעורים: 12
סידרה
הרב ברוך וינטרויב

מנהגי רבותינו

מרצה: הרב בנימין תבורי
מספר שיעורים: 29
סידרה
הרב בנימין תבורי

הלכות מלכים לרמב"ם

מרצה: הרב יעקב מדן
מספר שיעורים: 40
סידרה
הרב יעקב מדן

הלכות מלכים לרמב"ם

מרצה: הרב עזרא ביק
מספר שיעורים: 10
סידרה
הרב עזרא ביק

מבנה התפילה

מרצה: הרב בנימין תבורי
מספר שיעורים: 8
סידרה
הרב בנימין תבורי

הלכה וטכנולוגיה

מרצה: הרב יצחק ברט
מספר שיעורים: 12
סידרה
 הרב יצחק ברט

תורה ומדינה

מרצה: הרב יצחק ברט
מספר שיעורים: 12
סידרה
הרב יצחק ברט

דיני ממונות

מרצה: הרב מיכאל אדרעי
מספר שיעורים: 10
סידרה
הרב מיכאל אדרעי

שאלות ותשובות

מרצה: הרב בנימין תבורי
מספר שיעורים: 32
סידרה
הרב בנימין תבורי

יסודות אישות

מרצה: הרב ברוך גיגי
מספר שיעורים: 6
סידרה
הרב ברוך גיגי

המשפחה היהודית

מרצה: הרב בנימין תבורי
מספר שיעורים: 26
סידרה
הרב בנימין תבורי

יסודות הלכתיים בתפילת שחרית

מרצה: הרב ברוך וינטרוב
מספר שיעורים: 25
סידרה
הרב ברוך וינטרוב

הלכות ברכות

מרצה: הרב ברוך גיגי
מספר שיעורים: 11
סידרה
הרב ברוך גיגי

קריאת שמע ותפילה

מרצה: הרב ברוך גיגי
מספר שיעורים: 11
סידרה
הרב ברוך גיגי

קדושת בית הכנסת

מרצה: הרב ברוך גיגי
מספר שיעורים: 26
סידרה
הרב ברוך גיגי

הלכה יומית

מרצה: הרב יוסף צבי רימון
מספר שיעורים: 133
סידרה

הלכות שבת

מרצה: הרב ברוך גיגי
מספר שיעורים: 25
סידרה
הרב ברוך גיגי

הלכות ימים נוראים

מרצה: הרב יאיר קאהן
מספר שיעורים: 04
סידרה
הרב יאיר קאהן

הלכות בישול בשבת

מרצה: הרב יוסף צבי רימון
מספר שיעורים: 26
סידרה
הרב יוסף צבי רימון

שופר

מרצה: הרב ברוך גיגי
מספר שיעורים: 03
סידרה
הרב ברוך גיגי

הלכות שביעית

מרצה: הרב ברוך גיגי
מספר שיעורים: 12
סידרה
הרב ברוך גיגי

נושאים הלכתיים בפרשת השבוע

מרצה: הרב ישי יזלסון
מספר שיעורים: +22
סידרה
הרב ישי יסלזוןהמצווה השבועית

מרצה: הרב יאיר קאהן
מספר שיעורים: 05
סידרה
הרב יאיר קאהן

ענייני ציצית

מרצה: הרב יאיר קאהן
מספר שיעורים: 08
סידרה
הרב יאיר קאהן

שמונה פרקים לרמב"ם

מרצה: הרב ברוך וינטרוב
מספר שיעורים: 16
סידרה
הרב ברוך וינטרוב

  
 
 
 
 
 

סיפורי רבי נחמן

מרצה: הרב איתמר אדלר
מספר שיעורים: 11
סידרה
הרב איתמר אדלר

ספר התניא

מרצה: הרב הלל רחמני
מספר שיעורים: 12
סידרה
הרב הלל רחמני

שיחות לימים נוראים

מרצה: הרב יצחק לוי
מספר שיעורים: 04
סידרה
הרב יצחק לוי
 

מחשבת ההלכה

מרצה: הרב חיים נבון
מספר שיעורים: 10
סידרה
הרב חיים נבון

אגדות חלק

מרצה: הרב עזרא ביק
מספר שיעורים: 13
סידרה
הרב עזרא ביק

הספדים

מרצה: מגוון רבנים
מספר שיעורים: 05
סידרה
מגוון רבנים
 

אהבה ויראה

מרצה: הרב עזרא ביק
מספר שיעורים: 04
סידרה
הרב עזרא ביק

אדם וביתו

מרצה: הרב עמיחי גורדין
מספר שיעורים: 27
סידרה
הרב עמיחי גורדין

הרב קוק

מרצה: הרב הלל רחמני
מספר שיעורים: 12
סידרה
הרב הלל רחמני
 

מהר"ל

מרצה: הרב בני להמן
מספר שיעורים: 36
סידרה
הרב בני להמן

נושאים תאולוגים

מרצה: הרב עזרא ביק
מספר שיעורים: 11
סידרה
הרב עזרא ביק

מהר"ל נתיבות

מרצה: הרב איתמר אלדר
מספר שיעורים: 06
סידרה
הרב איתמר אדלר
 

מחלקות הרמב"ם והרמב"ן

מרצה: הרב מיכאל אדרעי
מספר שיעורים: 05
סידרה
הרב מיכאל אדרעי

צדקת הצדיק

מרצה: הרב ברוך גיגי
מספר שיעורים: 23
סידרה
הרב ברוך גיגי

י"ג מידות

מרצה: הרב עזרא ביק
מספר שיעורים: 10
סידרה
 הרב עזרא ביק
 

ענייני תשובה

מרצה: מגוון רבנים
מספר שיעורים: 05
סידרה
הרב יאיר קאהן

שמונה עשרה

מרצה: הרב עזרא ביק
מספר שיעורים: 23
סידרה
הרב עזרא ביק

מבנה התפילה

מרצה: הרב עזרא ביק
מספר שיעורים: 20
סידרה
 הרב עזרא ביק
 

הלכות ימים נוראים

מרצה: הרב יאיר קאהן
מספר שיעורים: 04
סידרה
הרב יאיר קאהן

שופר

מרצה: הרב ברוך גיגי
מספר שיעורים: 03
סידרה
הרב ברוך גיגי

ראש השנה ויום כיפור

מרצה: מגוון רבנים
מספר שיעורים: 57
סידרה
 הרב ברוך גיגי

שיחות ימים נוראים

מרצה: מגוון רבנים
מספר שיעורים: 12
סידרה
הרב יצחק לוי

מועדי השנה

מרצה: הרב בנימין תבורי
מספר שיעורים: 32
סידרה
הרב בנימין תבורי
 
 

לקראת שבת

מרצה: מגוון רבנים
מספר שיעורים: 34
סידרה
הרב ניצן ברגר

שלשלת ההלכה

מרצה: הרב יעקב מדן
מספר שיעורים: 06
סידרה
הרב יעקב מדן

לקראת חג

מרצה: מגוון רבנים
מספר שיעורים: 94
סידרה
 מגוון רבנים

שמונה עשרה

מרצה: הרב עזרא ביק
מספר שיעורים: 23
סידרה
הרב עזרא ביק

ימי עיון

מרצה: מגוון רבנים
מספר שיעורים: 06
מגוון רבנים

על רצח רבין ז"ל

מרצה: מגוון רבנים
מספר שיעורים: 3
סידרה
מגוון רבנים

שנת היובל

מרצה: מגוון רבנים
מספר שיעורים: 5
סידרה
מגוון רבנים

הרשמה לקש"ת

** אנו נשתמש בדואר האלקטרוני שלך כדי לשלוח לך עדכונים בנוגע למוצרים החדשים שלנו