06 - פרקי נביאים בספר מלכים (3)
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 1 - פרקי נביאים בספר מלכים – מבוא קצר ספר מלכים הוא מן הספרים ששמם נגזר מתוכנם. עיקר עניינו הוא תיאור תקופת המלוכה ביהודה וישראל. ראשיתו בתיאור הממלכה המאוחדת תחת המלכים דוד ושלמה (פרקים א'–י"א); המשכו בתיאור פילוג הממלכה (פרק י"ב), ומכאן ואילך מתוארים בדרך סינכרונית מעשיהם של המלכים בכל אחד משני בתי המלוכה עד לחורבן כל אחת מן הממלכות ולביטול המלוכה בישראל.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 2 - חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (פרק י"א) ב. נבואת התוכחה והעונש לשלמה (י"א, יא–יג) . נבואה באמצעות התגלות לשלמה או באמצעות נביא הנשלח אליו?
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 3 - חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (פרק י"א) ג. "אֲשֶׁר בְּהַעֲו‍ֹתוֹ, וְהֹכַחְתִּיו בְּשֵׁבֶט אֲנָשִׁים וּבְנִגְעֵי בְּנֵי אָדָם" (שמ"ב, ז', יד) שני השטנים שהקים ה' לשלמה (י"א, יד–כה)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 4 - חטאי שלמה ונבואת העונ הש בפי אחיהשילוני (פרק י"א) ד. ירבעם "אֲשֶׁר הֵרִים יָד בַּמֶּלֶךְ" – מה עשה ומדוע? (י"א, כו–כט; י"א, מ) הסיפור על ירבעם והקשר הכפול שלו לסיפור הקודם
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 5 - חטאי שלמה ונבואת העונש בפי אחיה השילוני (פרק י"א) ה. נבואת אחיה השילוני לירבעם נבואת אחיה השילוני לירבעם (פסוקים כט–לט) מורכבת משני חלקים: החלק הראשון הוא החלק הלא-מילולי. בחלק זה נפרשות נסיבות פגישתם של ירבעם ואחיה
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 6 - ה. נבואת אחיה השילוני לירבעם (המשך) חלק שני (י"א, לא2–לט) הנבואה המילולית כממשיכה את המעשה הסמלי
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 7 - פילוג הממלכה (י"ב, א–כד) א. מבוא: בין סיפור חטאי שלמה ועונשו (פרק י"א) לסיפור פילוג הממלכה (פרק י"ב)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 8 - פילוג הממלכה (י"ב, א–כד) ב. 'מצעד האיוולת' של רחבעם* (חלק ראשון י"ב, א–ח) פילוג הממלכה כ'אירוע מתגלגל' באחריות רחבעם
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 9 - פילוג הממלכה (י"ב, א–כד) ב. 'מצעד האיוולת' של רחבעם (חלק שני י"ב, ח–יד) צעד שלישי לאחור – רחבעם מזמין עצה מפי הילדים
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 10 - פילוג הממלכה (י"ב, א–כד) ג. 'מצעד האיוולת' של רחבעם (חלק שלישי – י"ב, טז–כד) תגובת העם לדברי רחבעם
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 11 - פילוג הממלכה (י"ב, אכד) ג. סיבתיות כפולה כפל הפנים בהיסטוריה האנושית
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 12 - פילוג הממלכה (י"ב, א-כד) ד. אבשלום ורחבעם עולים על 'הר העצה הרעה' סיפורים שמטרתם שונה ובכל זאת הם דומים זה לזה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 13 - פילוג הממלכה (י"ב, א-כד) ה. על החזרות סקירת החזרות בסיפורנו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 14 - פילוג הממלכה (י"ב, א-כד) ו. מבנה הסיפור בעיונים קודמים כבר הערנו הערות אחדות ביחס למבנה סיפורנו. עתה, בעיון אחרון זה לסיפור פילוג הממלכה, אנו מבקשים לתאר את מבנה הסיפור באופן מסודר ושלם.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 15 - חטאות ירבעם (י"ב, כה-לג; י"ג, לג-לד) התפקיד הכפול של רשימת חטאות ירבעם.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 16 - חטאות ירבעם (י"ב, כה-לג; י"ג, לג-לד) ג. המהפכה הדתית שחולל ירבעם מחשבות שחשב ירבעם "בְּלִבּוֹ" הביאו אותו להיוועץ בגורמים שאין הכתוב נוקב בשמם (ואולי הכוונה שעשה זאת בינו לבין עצמו), ולחולל מהפכה דתית קיצונית, אשר קבעה את סדרי הפולחן בממלכת ישראל עד לחורבנה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 17 - חטאות ירבעם (י"ב, כה-לג; י"ג, לג-לד) ד. עגלי ירבעם בעקבות העגל במדבר המעשה הפותח את רשימת חטאות ירבעם, והזוכה לתיאור המפורט ביותר והביקורתי ביותר מבין כל חטאיו, הוא מעשה העגלים.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 18 - חטאות ירבעם (י"ב, כה-לג; י"ג, לג-לד) ד. עגלי ירבעם בעקבות העגל במדבר (המשך) בדברי אולברייט וקאסוטו שהבאנו בסעיף הקודם, חוזרת ההשוואה בין הארון והכרובים שעליו לבין העגל, המסמלים שניהם את מקום מושבו של הא-ל הבלתי נראה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 19 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מלכים ב כ"ג, טו-כ) הסיפור על נבואת איש הא-לוהים נגד מזבח בית אל נפתח בראש פרק י"ג. ייחודו של סיפור חדש זה ניכר בכמה ממדים: בעלילתו; בדמות המרכזית הניצבת בו – איש הא-לוהים שבא מיהודה; ובמקום המשמש זירה בלעדית לעלילה – העיר בית אל וסביבתה הקרובה.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור #20: נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מל"ב כ"ג, טו-כ) א. מבוא: גבולות הסיפור, חלקיו ומגמתו (המשך) לאחר שהגדרנו בחלקו הראשון של העיון (שיעור 19) את גבולות הסיפור, נתבונן בחלקים המרכיבים אותו. בסעיף זה ובבא אחריו אין בכוונתנו לדון ב'מבנה' הסיפור, במשמעות שאנו רגילים להשתמש במונח זה בעיונינו.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 21 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מלכים ב כ"ג, טו-כ) ב. מערכה ראשונה (א-י)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 22 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מלכים ב כ"ג, טו-כ) ג. מערכה שנייה (יא-לב) – הבעיות
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 23 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מלכים ב כ"ג, טו-כ) ד. מערכה שנייה – פסקה ראשונה (יא-יט)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 24 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מלכים ב כ"ג, טו-כ) ה. מערכה שנייה – פסקה שנייה (כ-כו)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 25 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מל"ב כ"ג, טו-כ) ו. מערכה שנייה – פסקה שלישית (כז-לב)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 26 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, א-לב; מל"ב כ"ג, טו-כ) בעיון המבוא (על שני חלקיו) הוכחנו כי פס' טו–כ במל"ב כ"ג, המתארים את הגשמת נבואת איש הא-לוהים על ידי יאשיהו, הם חלק בלתי נפרד מסיפורנו, והגדרנו אותם כמערכה השלישית של הסיפור החותמת אותו. בסעיף 2 שם הצגנו את הזיקות ואת הקשרים בין מערכה זו לשתי קודמותיה, ובסעיפים שלאחר מכן הראינו את מקומה של מערכה זו בסיפור השלם, ואת היחס בינה ובין המערכות האחרות. בסעיף האחרון שם, סעיף 5, שימשה לנו המערכה השלישית תשתית לקביעת זמנו ומגמתו של הסיפור כולו. לפיכך נוכל לקצר את עיוננו הנוכחי, ולדון בו רק במה שלא נדון בעיון המבוא, או שיש בו כדי להשלים את הנאמר שם.
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 27 - נגד מזבח בית אל וכהניו (י"ג, אלב; מל"ב כ"ג, טוכ) ח. עיון מסכם: מבנה הסיפור ומשמעותו
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 28 - אשת ירבעם מול אחיה הנביא (י"ד, א-יח) א. מבוא: גבולות הסיפור, מבנהו ונושאו
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 29 - אשת ירבעם מול אחיה הנביא (י"ד, א-יח) ג. ירבעם שולח את אשתו של אחיה (א-ד1)
שיעורי טקסט הרב אלחנן סמט שיעור 30 - אשת ירבעם מול אחיה הנביא (י"ד, א-ח) ד. אחיה מקבל את פני אשת ירבעם (ד2-ו)

עמודים