09 - ספר ירמיהו
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו מבוא לספר ירמיהו כדרכם של ספרי הנביאים, גם ספר ירמיהו פותח בהקדמה המתייחסת בקצרה לנביא ותקופתו. אולם, ההקדמה לספר ירמיהו חריגה באורכה – שלושה פסוקים, והיא המפורטת ביותר בספרי הנביאים. ההקדמה הארוכה לספר מגלה כמה נתונים משמעותיים על ירמיהו, אשר ישמשו לנו כעין מבוא דרכו נצעד אל עולמו המיוחד של ירמיהו וספרו.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו 'בְּטֶרֶם אֶצָּרְךָ בַבֶּטֶן יְדַעְתִּיךָ' - נבואת ההקדשה של ירמיהו (א, ד-יט) [חלק א'] לאחר ההקדמה הארוכה לספר בפסוקים א-ג אשר נידונה בשיעור המבוא, באה הנבואה הראשונה שניתנה לירמיהו. עצם הופעתה של הנבואה בראש הספר איננה מלמדת בהכרח על היותה הנבואה הראשונה מבחינה כרונולוגית , אולם במקרה זה נראה שתוכנה של הנבואה מלמד על כך, כיוון שבנבואה זו מוקדש ירמיהו לנביא. נבקש לבחון את אופיו הייחודי של סיפור ההקדשה של ירמיהו בהשוואה לסיפורי הקדשה אחרים (בייחוד בהשוואה לשני הנביאים הגדולים שקדמו לו: משה רבינו וישעיהו בן אמוץ), לברר באמצעות השוואה זו את מאפייניהם הייחודיים של נבואות ירמיהו.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו נבואת ההקדשה [חלק ב'] – המראות (א, יא-יט) להקדשתו של ירמיהו לנבואה נסמכת נבואתו הראשונה, המבשרת על חורבנה הקרב ובא של ירושלים. הנבואה נחלקת לשני מראות: מקל שקד (יא-יב) וסיר נפוח (יג-יד), ולאחריהם מתואר חזון נבואי המתאר את כיבושה של ירושלים (טו-יט). שני המראות פותחים בדיבור חדש – 'ויהי דבר ה' אלי לאמר' (א, יא). דיבור זה מסמן כי הם אינם מהווים המשך ישיר לנבואת ההקדשה, אשר פתחה אף היא באותן המילים. למרות זאת, כפי שיתואר להלן, נראה שהן כוללות כמה רכיבים המשייכים אותם לנבואה זו באופן מובהק.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו בין אהבה לבגידה: נבואת התוכחה הראשונה של ירמיהו (פרק ב) נבואתו של ירמיהו באה בסמוך לעליית המלך יאשיהו, נכדו של מנשה, ובמקביל לתהליך התיקון וההתחדשות הדתית שהוביל בממלכה. פרק ב' כולל את נבואתו הראשונה של ירמיהו לישראל. הפרק בנוי פסקאות פסקאות, המשתרשרות זו מזו בלשונותיהן ובענייניהן, ויוצרות יחד תמונה קשה, מגוונת ונוקבת של מצבו הרוחני והמוסרי של העם. הנבואה פותחת באחד התיאורים המרגשים ביותר של ראשית הקשר בין ה' לעמו – 'זכרתי לך חסד נעוריך' (ב). מיד לאחר מכן היא עוברת במפנה חד אל המציאות הרוחנית הקשה בימי ירמיהו, שבה העם עזב את אלוהיו ובגד בו. כפי שנראה להלן, רעיונותיה ולשונותיה של פתיחה זו שזורים לאורך כל הפרק – בנבואות הפורענות והתוכחה, וברצף של ניגודים שונים – בין החסד לבגידה, בין האושר בעבר לסבל בהווה, ועוד.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו 'הישוב אליה עוד?' – קובץ נבואות תשובה (ג, א – ד,ב) לאחר רצף נבואות התוכחה בפרק ב, באה בפרק ג (עד לפרק ד, פס' ב) חטיבת נבואות המתמקדת בתשובה. השורש שו"ב הוא שורש מנחה בחטיבה זו, ויש לה גם מסגרת ספרותית ברורה: בפתיחתה (ג, א) תמה הנביא: 'הישוב אליה עוד?', ואילו בסיומה קורא ה' 'אם תשוב ישראל – אלי תשוב!'. אפשרות השיבה של העם לאלהיו לאחר הבגידה עומדת אפוא במרכז החטיבה. הנבואות הכלולות בה נכרכות בנבואות התוכחה של הפרק הקודם בלשונות ודימויים דומים. בשיעור זה נעסוק בחלקו הראשון של הפרק (א - יג), ובשיעור הבא נעמיק בנבואת אחרית הימים של ירמיהו המופיעה בהמשכו.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו נבואת אחרית הימים של ירמיהו (ג, יד - יח) כפי שראינו בשיעור הקודם, היחידה המתחילה בפרק ג ומסתיימת בשני הפסוקים הראשונים של פרק ד מהווה קובץ נבואות קצרות, הלקוחות מתקופות שונות, שהמשותף להן הוא בעיסוק בתשובה. במרכז הקובץ מופיעה נבואת נחמה מיוחדת, המציגה את חזון אחרית הימים של ירמיהו. בשיעור הנוכחי נתמקד בנבואה זו. נבואות אחרית הימים מופיעות אצל כמה נביאים בסגנונות שונים, ובדרך כלל הן חתומות בחותמה של נבואתם ומשקפות את מסריה העיקריים. על כן, ראוי לבחון את הנבואה לאור נבואותיו האחרות של ירמיהו. כמו כן, ראוי להשוות בין נבואות אחרית הימים השונות המגלות לעיתים קווי דמיון אך גם מבליטות את ההיבטים המיוחדים שבכל נביא ונביא. בסוף השיעור נבחן את היחס בין נבואתנו לנבואת אחרית הימים של ישעיהו.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו היכל ה' המה (פרק ז) בשיעור הקודם עסקנו בנבואת אחרית הימים של ירמיהו בפרק ג'. אנו נדלג לעת עתה על פרקים ד'-ו', העוסקים בעיקר בפורענות הניצבת בשער (לחלק מהנבואות הכלולות בהם נשוב בהמשך הלימוד), ונעבור לפרק ז'. שתי נבואות תוכחה חריפות מופיעות בפרק: האחת מוסבת על היחס הראוי לבית ה' (א-טו), והשניה (כ-כח) עוסקת במעמדם של הקרבנות . בשתי הנבואות מנתץ ירמיהו את התפיסות הדתיות המקובלות בדורו ביחס למקדש וביחס לקרבנות, המעודדות את העם להמשיך בדרכו הרעה, והופך אותן על פיהן. בשיעור הנוכחי נלמד את הנבואה הראשונה על המקדש. כפי שנראה, ישנה זיקה רעיונית ברורה בין נבואה זו לנבואת אחרית הימים בפרק ג', ויחד עם הנבואה הבאה לאחריה הן מביעות כמה מהרעיונות המרכזיים והיסודיים ביותר בנבואת ירמיהו. לפרק ז' יש מקבילה בהמשך הספר, בפרק כ"ו, ולעיון בפרק זה נקדיש את השיעור הבא.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו משפטו של ירמיהו (פרק כו) לעיתים נדירות במקרא נקרית בפנינו ההזדמנות להיחשף לנקודת מבט נוספת על אותו אירוע, המאירה זוויות שונות ואחרות שלו. נבואת התוכחה החריפה של ירמיהו בשערי בית המקדש בפרק ז' אותה למדנו בשיעור הקודם, ניצבת ככל הנראה גם במרכזו של פרק כ"ו, השב ומתאר אותה מזווית אחרת: בעוד פרק ז' התמקד בתוכן הנבואה, פרק כ"ו מקצר בנבואה, ומעביר את המוקד אל ההקשר בו נאמרה הנבואה ואל תוצאותיה: המהומה שעוררה הנבואה במקדש, והמשפט שנערך לירמיהו בעקבותיה. בתיאור התגובות לנבואת ירמיהו בפרק נגלית לנגד עינינו תפיסת הקדושה הבעייתית שרווחה בירושלים, שכנגדה יצא הנביא
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו 'דברי הברית' בדברי ירמיהו (פרק יא, א - יד) ה'ברית' ו'דברי (=תנאי) הברית' אשר נכרתו בין עם ישראל לאלוהיו, ניצבים במרכז הנבואה בפרק יא. יחסן של נבואות ירמיהו אל הברית עבר שינוי משמעותי עם התקדמותם של ישראל לקראת החורבן - ראשיתה של שליחות ירמיהו לעם בתקווה ובציפייה לשמירת הברית, אך סופה באכזבה מרה על הפרתה בידי העם. עיקרה של הנבואה הנוכחית הוא סקירה היסטורית של יחסי ישראל וה', מתוך ציפייה למימוש הברית ההיסטורית בהווה. הנבואה רומזת לכמה אירועי כריתת ברית שאירעו בחיי העם לאורך ההיסטוריה, וכורכת אותן יחד. העיון בנבואה מעורר את השאלה באילו בריתות עוסקת הנבואה. כמו כן יש לברר מהו ההקשר ההיסטורי המשמש רקע לנבואה.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו השבת בספר ירמיהו (פרק יז, יט - כז) הנבואה בפרק יז ממשיכה את רצף הנבואות שעוסקות בברית ההיסטורית בין ה' לישראל, בפרקים ז, כו, יא. בפרקים יח-יט יופיעו עוד שתי נבואות אשר ישלימו את סדרת הנבואות הללו, אשר ניתן לכנותן 'נבואות הברית', ובהן נעסוק בשני השיעורים הבאים. לאחר שנסיים את לימוד סדרת הנבואות נשוב לפרקים עליהם דילגנו ונבחן את ההיבט האישי בדמותו של ירמיהו כנביא, הנחשף לפנינו בפרקים הללו. הנבואה בפרק יז יוצאת דופן בנופן של נבואות ירמיהו ונבואות התוכחה בכלל, בכך שהיא מתמקדת במצווה אחת בלבד, מצוות השבת, ותולה בה את קיומה של ירושלים. הנבואה מעוררת את השאלה בדבר ייחודה של מצוות השבת וזיקתה לחורבן.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו נבואת בית היוצר ונבואת הבקבוק (פרקים יח - יט) בשיעור הנוכחי נעסוק בשתי נבואות סמוכות בספר ירמיהו, נבואת בית היוצר ונבואת הבקבוק. כפי שנראה, לשתי הנבואות יש זיקות משותפות רבות, והן שייכות לסוגת נבואות שניתן לכנותן 'נבואות סמליות'. בנבואות מסוג זה מצטווה הנביא לעשות פעולה מסוימת בעלת משמעות סמלית, ובכך להמחיש, בדרך כלל לשומעי לקחו, את המסר הנבואי שעליו להעביר להם. נבואות אלה בנויות בדרך כלל במבנה של משל – המעשה הסמלי, ונמשל – פשרו הממשי. נבואות מסוג זה מצויות אצל נביאים רבים, והמפורסמות בהן מצויות בספר יחזקאל. נבואה מעין זו בספר ירמיהו מופיעה כבר בפרק יג, א-יג ('נבואת האזור') . על פי רוב, נבואות אלה מעוררות את השאלה על מטרת המעשים המתוארים והמצווים – האם כל מטרתם הוא רק להמחיש את הנבואה, או שהם תורמים גם להבנת מהותה ותוכנה של הנבואה? לשם כך, עלינו לעיין היטב במשל ולבחון את היחס בינו ובין הנמשל.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו הפן האישי בנבואות ירמיהו (חלק א') בשלושת השיעורים הקרובים נשוב ונבחן את פרקים א-כ בספר ירמיהו, מנקודת מבט המתמקדת בפן האישי שבהם ובדמותו הייחודית של ירמיהו כנביא וכאדם. חריגה היא דמותו של ירמיהו מבין הנביאים, בשל המעורבות העמוקה של חייו האישיים עם נבואותיו. אין לך נביא שנבואותיו כרוכות ללא הפרד עם חייו האישיים ועם דמותו כאדם כירמיהו. בין פרקי הנבואה שלו משובצות תפילות אישיות בהן הוא שוטח את תחינותיו לה', וחושף את לבטיו ומצוקותיו. מבעד לדברים אנו למדים על המאבקים החריפים בהם היה נתון, נחשפים לחרפות ולביזיונות שהיו מנת חלקו משכניו ומאויביו, ואף לבדידותו הקיצונית ללא משפחה וללא מעגל חברים. במהלך נבואותיו, ירמיהו חווה משברים הנפשיים קשים המביאים אותו אף למאיסה בחייו ובשליחותו, והוא מנסח את משבריו במילים קשות וחריפות, כמעט ללא תקדים בספרי הנבואה. תופעה זו מעוררת את השאלה מדוע התייחד ירמיהו בחשיפה כה עמוקה של עולמו האישי, ולמה נשתנה משאר הנביאים? ומן הצד הלימודי – תוכני: מהי חשיבותם של הפרטים האישיים הביוגרפיים להבנת נבואותיו של ירמיהו?
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו הפן האישי בנבואות ירמיהו (ב) בשיעור הקודם התחלנו לעיין בפן האישי הצף לאורך חלקו הראשון של הספר, אשר מציג את דמותו המורכבת והמסוכסכת של ירמיהו. התמקדנו בעיקר בשני תחומים: צערו של ירמיהו על עמו, ותפילותיו בעדו. בשיעור הנוכחי נתמקד בכמה היבטים נוספים של חייו ואישיותו המיוסרת העולים בספר: היחסים המורכבים בין ירמיהו לשכניו, ייסוריו בעקבות הנבואות אותן הוא מקבל, 'התפטרותו' ומינויו מחדש לנבואה.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו הפן האישי בנבואות ירמיהו (ג)
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו הנבואות על מלכי בית דוד (כא,יא – כג, ו) ארבעה מלכים מלכו ביהודה לאחר מותו הטראגי של יאשיהו בקרב מגידו מול פרעה נכה. יהואחז בן יאשיהו מלך שלושה חדשים אך לאחר מכן הוגלה על ידי פרעה נכה. יהויקים בן יאשיהו מלך אחת עשרה שנים, ויהויכין בנו מלך שלושה חדשים והוגלה על ידי מלך בבל יחד עם אמו. אחרון מלכי יהודה, צדקיהו בן יאשיהו, מלך אחת עשרה שנים, ולאחר שמרד בבבל המיט חורבן על ירושלים ועל ממלכת יהודה כולה. פרקים כ"א-כ"ג כוללים קובץ נבואות על מלכי יהודה האחרונים. הקובץ פותח בפניה כללית ל'בית מלך יהודה' (כא, יא-יד), ועובר לדברי תוכחה כלליים המופנים למלך יהודה (א-ט). לאחר מכן, קובץ זה עובר לעסוק בפורענות על שלום-יהואחז (י-יב), על יהויקים (יג-יט), ועל יהויכין (כד-ל). הקובץ חותם בנבואת תוכחה על ה'רועים', אשר אל מול מפלתם חוזה את צמיחתו של 'צמח צדיק' מבית דוד (כג, א-ו). במהלך הנבואות, ירמיהו משרטט את דמותה של המלכות האידיאלית והראויה, ומנגיד בינה לבין המלכות בת זמנו, המצויה במצב מוסרי ירוד. בעוד הנבואות בחלקו הראשון של הספר התמקדו בעיקר בפן הדתי: עבודת האלילים והבגידה בה', הרי שבנבואות בפרקנו שנאמרו לאחר טיהור הארץ מעבודה זרה בימי יאשיהו, מתמקד הנביא בעיקר בחטאים בתחום המוסרי חברתי.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו ירמיהו ונביאי השקר (כג, ט - מ) בפרק כ"ב האשים ירמיהו את מלכי בית דוד על סטייתם מדרך המשפט והצדקה של דוד, ולאחר מכן, בתחילת פרק כ"ג (א-ח) הוכיח את 'רועי ישראל' על מעילתם בתפקידם. קובץ הנבואות הנוכחי מוקדש בעיקרו להתמודדות עם שכבת ההנהגה הרוחנית: הנביאים. אחת ההתמודדויות הקשות והמורכבות ביותר של ירמיהו כנביא היא בעמידתו מול נביאי השקר. נביאים אלה התנבאו בשם ה', והציגו בשמו עמדה הפוכה לזו שנאמרה על ידי ירמיהו.עימותים בין נביאי אמת לנביאי שקר מוכרים לנו ממקומות נוספים בתנ"ך. העימות המתועד הראשון נערך בין צדקיה בן כנענה ובין מיכיהו בן ימלא (כמתואר בספר מלכים א' פרק כב), אך לאחריו ניתן למוצאו אצל מרבית הנביאים, כולל ישעיהו, יחזקאל וכמובן ירמיהו. יחד עם זאת, אין לך נביא שהתמודדות זו תופסת מקום כה מרכזי בעולמו כירמיהו. נביאי השקר נזכרים במקומות רבים במהלך הספר. השיעור הנוכחי יוקדש לבחינה כוללת של ההתמודות בין נביאי השקר לירמיהו, נביא האמת.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו עלייתו של נבוכדנאצר וראשית העידן הבבלי בנבואת ירמיהו (פרקים כה - כז) בפרק כה נפתחת חטיבה חדשה של נבואות ירמיהו. הפרק פותח בציון זמן, ולמעשה נבואה זו היא הנבואה המתוארכת הראשונה בספר. במסגרתה ירמיהו מסכם עשרים ושלוש שנים בהם בהן ניסה, לשוא, להשיב את העם ולתקן את דרכיו באמצעות נבואותיו. מכאן ואילך נפתח עידן חדש שבמרכזו עומד נבוכדנצר מלך בבל, העתיד לכבוש את ארץ יהודה. מגמה זו נמשכת גם בפרק כ"ז, אשר משויך לזמן מלכותו של צדקיהו. בפרק זה מתריע ירמיהו שוב מפני מרידה בבבל ומפציר במלכים לקבל את עולה. נעיין אפוא בשני פרקים אלה תוך התמקדות בהבנת משמעותה של התקופה החדשה בנבואת ירמיהו.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו ירמיהו וחנניה בן עזור (פרק כח) התמודדותו של ירמיהו עם נביאי השקר מגיעה לשיאה בפרק כ"ח. במרכזו של הפרק ניצב העימות החזיתי בין ירמיהו לבין אחד מנביאי השקר שהיו בימי צדקיהו – חנניה בן עזור, לאחר שהאחרון סתר בפומבי את נבואותיו. במהלך הסיפור משורטטת דמותו של נביא השקר ולעומתה מוארת דמותו של נביא האמת. פרק כ"ח מהווה גם המשך ישיר לנבואות ירמיהו כנגד נביאי השקר שהופיעו בפרק כ"ז,
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו הנבואה לגולי בבל (פרק כט) בהמשך להתמודדות עם נביאי השקר בישראל בפרקים הקודמים, מתמודד ירמיהו בפרק כט עם נבואות השקר שהילכו בקרב גולי בבל בגלות יכניה. לשם הבנת הנבואה יש להקדים כמה דברי רקע אודותיה. אחרי מות יהויקים, מלך בנו יהויכין (או יכניה). מלכותו התקיימה רק למשך זמן של שלושה חדשים ועשרה ימים. כעבור זמן זה, ולאחר שנבוכדנצר עלה על ירושלים וצר עליה, נכנע יהויכין ופתח בפניו את שערי ירושלים. בתקופת הביניים שבין גלות יכניה לגלות יהודה בימי צדקיהו, נוצר מצב מורכב, בו היו למעשה שני מרכזים יהודיים: האחד בבבל, בו שכנה האליטה הירושלמית לשעבר, והשני בירושלים, בו נותרה דלת הארץ. בשני המרכזים היה מלך - יהויכין בבבל, וצדקיהו בירושלים. מצב מורכב זה עורר את שאלת מעמדו של כל מרכז ואת שאלת היחסים ביניהם. בשיעור נדון בתגובות השונות שהיו בעם למצב זה, ובתגובות ירמיהו.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו נבואות הנחמה (א): רחל מבכה על בניה (פרק לא) כפי שצוין בשיעור המבוא לספר, קשה לעקוב אחר מבנהו וסידורו של ספר ירמיהו, אך למרות זאת ניתן לזהות בו כמה חטיבות ספרותיות ברורות. בפרק ל' נפתחת חטיבה חדשה בספר ירמיהו – חטיבת נבואות הנחמה. חטיבה זו כוללת ארבעה פרקים ומסתיימת בסוף פרק לג'. הנבואות הכלולות בחטיבה זו הן מן המרגשות והמרטיטות שבנבואות הנביאים, ואנו נקדיש את שלושת השיעורים הבאים ללימוד כמה מהנבואות העיקריות המופיעות בחטיבה זו.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו הנה ימים באים נאם ה' - שלוש נבואות לעתיד (פרק לא) במרכזה של חטיבת נבואות הנחמה בפרקים ל-לג, ניצבות שלוש נבואות לעתיד לבוא (לא, כו-לט), המשרטטות יחדיו חזון אוטופי לאחרית הימים. חזונות אוטופיים מעין אלה מופיעים בכמה מספרי הנביאים, ואף בתחילת ספר ירמיהו (בפרק ג) מופיע חזון מסוג זה, אשר בהמשך השיעור נעמוד על זיקתו לנבואות בפרקנו.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו נבואת שחרור העבדים (פרק לד) בפרק לד נפתחת חטיבה חדשה בספר ירמיהו - נבואות פורענות וסיפורים המתרחשים ערב חורבנה של ירושלים. פרק לד פותח בנבואה קצרה על חורבן ירושלים והגליית צדקיהו (א-ז). הנבואה פותחת בציון זמן מפורט...
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו 'על מגלת ספר': מגילת ירמיהו וגלגוליה (פרק לו) במרכזו של פרק לו ניצבת גיבורה יוצא דופן: מגילת הנבואות של ירמיהו. הפרק כולו עוקב אחרי גלגוליה של המגילה: בראשית הפרק מצטווה ירמיהו להעלות על הכתב את כל נבואותיו בעזרת ברוך בן נריה סופרו הנאמן. מרגע העלאת הנבואות על הכתב 'נדחק' ירמיהו הצידה, ואת מרכז הבמה תופסת מגילת הנבואות, המקבלת חיים משל עצמה, מתגלגלת ברחבי ירושלים ופועלת את פעולתה במעגלים שונים. שיעור זה עוקב אחרי גלגולי המגילה והשפעותיה על הקוראים והשומעים השונים, ובוחן את משמעותה ותפקידה. נראה כי הפרק גם מספק לנו צוהר ייחודי ומרתק לתהליך יצירתו של ספר ירמיהו.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו ימיה האחרונים של ירושלים (פרק לז) בפרק ל"ז נפתחת חטיבת הסיפורים ההיסטוריים בספר, המתארים את קורות ירמיהו בתקופת החורבן ואת התגשמותן של נבואותיו. מבחינה כרונולוגית, תקופה זו מתחילה בעלייתו של צדקיהו ומסתיימת בפרק מד, בנבואתו האחרונה לשארית הפליטה במצרים. בפרק לז אנו עומדים בערוב ימיה של ממלכת יהודה, בימי מלכותו של צדקיהו, ואנו נחשפים במהלכו לניסיונותיו האחרונים של ירמיהו להציל את ירושלים. הפרק פותח במצור הראשון שהטילו הבבלים על ירושלים, אשר הוסר בעקבות בוא צבא מצרים. במהלך אירועים אלה ירמיהו יוצא מירושלים, מואשם בבגידה, מושלך לכלא, ויוצא ממנו בעקבות התערבותו של צדקיהו. צדקיהו, אחרון מלכי יהודה, מתואר בפרקנו על מורכבותו, הססנותו וחולשתו הפוליטית, ומשורטטת בו מערכת היחסים המורכבת בין צדקיהו לשריו ובינם לבין ירמיהו. את התמונה המלאה נקבל כאשר נשלים בשיעור הבא את העיון בפרק ל"ח, העוסק אף הוא בתקופה זו מנקודת מבט אחרת.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו ימיה האחרונים של ירושלים (ב) - (פרק לח) פרק ל"ח מתרחש בעיצומו של המצור הבבלי השני על ירושלים, אשר הסתיים בכיבוש העיר וחורבנה. גם במהלך רגעי גסיסה אלו ממשיך ירמיהו להשמיע את נבואותיו ולשכנע את אנשי ירושלים להיכנע לבבלים (א-ג). בדומה לפרק הקודם, בחלקו הראשון של הפרק מתואר שירמיהו מואשם בשנית בבגידה ובריפוי לב העם, ונענש בהשלכתו לבור מלא טיט. ברגעי חייו האחרונים ניצל ירמיהו מטביעה בזכות עבד מלך הכושי. בחלקו השני של הפרק מתואר מפגש נוסף בין צדקיהו לירמיהו, אשר במסגרתו הוא מנסה בפעם האחרונה לשכנע את צדקיהו המלך לחזור בו ולהיכנע. אולם, למרות דברי ירמיהו, חששותיו של המלך גוברים על הכרתו באמיתות דברי ירמיהו – והוא ממשיך במרד עד החורבן.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו חורבן ירושלים וגורלו של ירמיהו (פרקים לט-מ) בפרק ל"ט מתוארת אחריתה המרה של ירושלים. מאמצי ירמיהו שהטיף לכניעה ולקבלת עול בבל - עלו בתוהו, ולאחר מצור ממושך של כשנה וחצי הובקעו חומות ירושלים. צדקיהו שביקש להימלט מהבבלים נתפס ונענש באכזריות מרובה. המראה האחרון שראה לנגד עיניו, רגע לפני שהתעוור בידי הבבלים, הוא מראה בניו הנשחטים לנגד עיניו. הבבלים החריבו ושרפו את העיר, והגלו את שארית יושבי ירושלים לבבל (א-ט). יחד עם התיאור הקשה של החורבן וההרג, נראים בחלקו השני של פרק גם כמה ניצני תקווה: נבוזראדן מותיר את דלת העם בירושלים (י), ומציל בהוראת נבוכדרצר את ירמיהו (יא-יד). בסוף הפרק נזכרת נבואת הצלה שניבא ירמיהו קודם החורבן, בחצר המטרה, על עבד מלך הכושי שהצילו ממוות בבור הטיט (טו-יח).
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו רצח גדליהו (חלק א') (פרקים מ-מא) לאחר חורבן ירושלים והגליית אנשיה לבבל, מפקיד מלך בבל על דלת העם שנותרה בארץ את גדליהו בן אחיקם בן שפן. בחירתו של גדליהו לתפקיד זה אינה מקרית. כמה נתונים חשובים ידועים לנו על משפחתו של גדליהו. שפן סבו היה סופרו של המלך יאשיהו, והיה שותף בתהליך התיקון שהוביל יאשיהו בעקבות מציאת ספר התורה (ראו מל"ב כב). אחיקם אביו היה שר בימי יאשיהו, ונזכר כמי שהציל את ירמיהו ממוות בידי העם לאחר נבואתו על המקדש (לעיל כ"ו, כד); מל"ב כ"ב,יג. על בן אחר של שפן, גמריהו, ובנו מכיהו למדנו בסיפור האיגרת הנבואית בפרק ל"ו. מסתבר שמשפחת שפן הייתה מתומכיו של ירמיהו, והתנגדה למרדו של צדקיהו בבבל. נראה שיש בהיסטוריה משפחתית זו גם להסביר את תמיכתו של ירמיהו בו. בנוסף, נראה שמשום כך ראה מלך בבל לנכון להפקיד את גדליהו, בן לאותה משפחה, שנתפס בעיניו כנאמן לשלטון הבבלי , מתוך מגמה לשמור על ממלכת יהודה מפני שממה ולטפח בה יישוב חקלאי הכפוף למרותו.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו רצח גדליהו (ב') – דילמת הירידה למצרים לאחר רצח גדליהו עומדים אנשי שארית יהודה אובדי עצות בשאלת המשך דרכם. מלבד הפגיעה האישית בגדליהו הייתה לרצח גם השפעה לאומית דרמטית, שהרי רצח המנהיג הרשמי של שארית הפליטה שמונה בידי מלך בבל, עשוי לחסל את הסיכוי האחרון לשקם את היישוב היהודי בארץ. קבוצת האנשים בהנהגת יוחנן בן קרח יורדת דרומה, כאשר מגמתם 'ללכת לבוא מצרים' – לבקש מקלט אצל אויבתה המרכזית של בבל, אך עוצרים בתחנת ביניים ב'גרות כמהם' אשר אצל בית לחם . החשש המרכזי שלהם הוא שלאחר הרצח ינקמו הכשדים ביהודים שנותרו כעונש על מרידתם, ולא יבחינו בין האשמים האמיתיים ברצח לבין תומכי גדליהו. כולם יהיו חשודים בעיניהם בהריגת הפקיד שהופקד בידי מלך בבל.
שיעורי טקסט הרב דוד סבתו הנבואה ליהודי מצרים (פרק מ"ד) פרק מ"ד חותם את סיפורו של ירמיהו. פרק מ"ג סיפר על ירידתם של יוחנן בן קרח ושארית הפליטה למצרים, בניגוד לדברי ירמיהו (יחד עם ירמיהו וברוך שנלקחו כנראה בעל כרחם). בפרק מ"ד מתואר הדיאלוג בין ירמיהו לשארית יהודה במצרים, שבמוקדו נבואת תוכחה על חטא עבודה זרה. זו הנבואה האחרונה של ירמיהו לעם ישראל בספר, והיא כוללת כמה לשונות מרכזיים בנבואת ירמיהו ומהווה מעין סיכום מר של שליחותו הנבואית.