מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין ארגון פעילות חינוכית שעשויה לגרום לחילול שבת* בארגון פעילות חינוכית שעשויה לגרום לחילול שבת יכולה להיות בעיה של איסור 'לפני עור' מדרבנן או איסור מסית. השיעור דן בצדדים השונים של האיסורים.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין יסודות בענין ברית מילה השיעור דן בשאלות יסוד בדיני מילה - את מי צריך למול, על מי מוטל החיוב למול והאם שייכת שליחות במילה.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין צדקה בארץ ישראל ובחו"ל השיעור דן במילה "בארצך" המופיעה בפסוק המורה על מצוות צדקה. לפי הספרי יושבי הארץ קודמים ליושבי חו"ל. הקדימות של עניי ארץ ישראל נובעת מערכם, וזאת לעומת קדימת 'עניי עירך' הנובעת מהזיקה שבין העני לבין נותן הצדקה.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין צדקה בארץ ישראל ובחו"ל – חלק ב' בשיעור זה מועלית אפשרות נוספת להבנת קדימות בני ארץ ישראל לעניין צדקה. למצוות צדקה יש גם פן ציבורי, שבו לא צרתו של העני עומדת במרכז, אלא הניסיון לתקן את החברה בכללותה. הפן הציבורי של המצווה מתקיים יותר בארץ ישראל, כיוון ששם עצם המציאות של ציבור מוצאת את ביטוייה, וכמו כן מפני שחובות ציבור תקיפות בה יותר. ניתן להסביר שמצוות צדקה בפן הציבורי היא גם קיום של מצוות ישיבת ארץ ישראל.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין סעוד תסעד עמו – השתתפות המקבל בגמילות חסדים– חלק א' השיעור עוסק בשאלה של השתתפות הנצרך בתהליך סיפוק צרכיו - עד כמה יש להתנות את הסיוע בנכונותו של הנצרך לשאת בעול. מקורות היסוד בהלכה לבעיה זו הינם דלים למדי, והיא מותירה מקום לדיון שיתבסס על היסודות ההלכתיים של מצוות גמילות חסדים ושתשתזר בו נימה מוסרית. ישנה התנגשות בין מצוות גמילות חסדים ובין הדרישה לצמצום הסעד, דרישה שקשורה גם למגבלות התורם וגם לטובתו של הנצרך. התנגשות זו מצרכה גישה דו-פרצופית - כלפי הנצרך יש לעודד מאמץ אישי, ויש אף לבקר אותו אם הוא נזקק למרות שיש לו יכולת לספק את צרכיו. ביחס לתורם עולה השאלה באיזו מידה יש לו מצווה לעזור למי שמסוגל להתגבר לבד על מצוקתו.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין סעוד תסעד עמו – השתתפות המקבל בגמילות חסדים– חלק ב' למצוות גמילות חסדים שני מקורות שונים - "ואהבת לרעך כמוך" והליכה בדרכי הקב"ה. מצד "ואהבתך לרעך כמוך" אין לחייב אדם שלא עוזר לעצמו, אך מצד ההליכה בדרכי הקב"ה כן. להשתת החיוב לעזור למי שלא עוזר לעצמו ישנן מספר השלכות שנידונות בשיעור.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין קטן בנר חנוכה – חלק א' השיעור דן בחיוב קטן שהגיע לחינוך בנר חנוכה
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין קטן בנר חנוכה – חלק ב' השיעור דן בחיוב קטן שהגיע לחינוך בנר חנוכה
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בענין חיוב סומא בנר חנוכה – חלק א' השיעור דן בחיוב סומא בנר חנוכה לשיטת ר' יהודה שסומא פטור מכל המצוות. הדבר תלוי בשאלה האם לדעתו יש חיוב מדרבנן או פטור גמור. כמו כן אפשר להציע שהוא חייב בנר חנוכה כיוון שאף הוא היה באותו הנס. דבר זה תלוי במהות הטעם של "אף הן היו באותו הנס", וכן במהותו של פטור סומא – האם הוא הקלה על הסומא המתקשה לקיים את המצוות כפטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, או פטור הקשור לחיסרון מסוים בדעת כמו פטור חרש.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בענין חיוב סומא בנר חנוכה – חלק ב' השיעור דן בשיטות הראשונים לגבי מהותו של פטור סומא
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בענין חיוב סומא בנר חנוכה – חלק ג' יתכן כי שאלת אופיו של פטור סומא תלויה בשאלה אם הוא פטור רק מעשים או גם מלאווים. נראה גם שיש לחלק בין סומים שונים – חסרון בדעת שייך יותר לגבי מי שנולד סומא ולא כלפי מי שהיה פיקח ונסתמא. ייתכן שחיוב סומא בנר חנוכה מצד שאף הוא היה באותו הנס תלוי בשאלת אופי פטור סומא ממצוות, אך הדבר איננו מוכרח.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בענין חיוב סומא בנר חנוכה – חלק ד' השיעור דן בחיובו של סומא בנר חנוכה לדעת חכמים האומרים שהוא חייב בכל המצוות. שאלה זו תלויה בעניינה של הברכה על ראיית נר חנוכה – האם היא משקפת חיוב נוסף על ההדלקה או שהיא חלק מחיוב ההדלקה, ועד כמה חלק זה הוא בלתי ניתן להפרדה.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בענין חיוב סומא בנר חנוכה – חלק ה' השיעור ממשיך לדון בשיטת חכמים המחייבים סומא בכל המצוות, האם סומא יכול להוציא בנר חנוכה. הלכה למעשה, סומא חייב להדליק ולברך, ואף יכול להוציא אחרים.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין המצוות התלויות בארץ השיעור סוקר פנים שונים במצוות התלויות בארץ, כגון חובת ההפרשה, איסור האכילה, הפן הממוני וקדושת הפירות
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין יסודות בענין ברית מילה מצוות מילה מופיעה בשני מקומות בתורה: בפרשת לך לך בצורה נרחבת, ובפרשת תזריע באיזכור בלבד - "ביום השמיני ימול בשר ערלתו". (ויקרא יב, ב)/ בהבחנה מדוקודקת נשים לב כי יש מספר הבדלים הנוגעים ליסודות מצוות מילה בין שני המקומות.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין הזכרת שם ומלכות בברכה
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין ברכת הגומל השיעור דן במקרים שבהם יש לברך ברכת 'הגומל' - האם רק במקרים שנזכרו בגמרא או גם במקרים אחרים, ומהי רמת הסכנה הנדרשת כדי לברך.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין מהותה של ברכת הגומל בפוסקים מוצע במקרה של ספק לברך בלא שם ומלכות, דבר שאינו קיים בברכות אחרות. הסיבה לכך הוא שעניינה של הברכה היא הודאה, ולעניין זה יש ראיות נוספות.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין אריכות בתפילה מה היה יחסם של חז`ל לאנשים המאריכים בתפילתם? האם יש לחשוש לטרחת הציבור בהארכה בתפילה? השיעור עוסק בהיבטים השונים ובדעות השונות הקיימות בחז`ל ביחס לנושא זה, הן מהצד שבין האדם למקום והן מהצד שבין האדם לחבירו.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין מצוות ימים טובים – חלק א' בשמחת יום טוב הקיום והמעשה מפוצלים – הקיום הוא בשמחה בלב והמעשה הוא אמצעי חיצוני. בנוסף לכך, ישנם שני דינים בשמחה – השמחה כמצווה נקודתית במסגרת היום והשמחה כמעניקה ליום את אופיו.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין מצוות ימים טובים – חלק ב' גם במצוות היום הפרטיות אפשר לראות שני פנים – קיום במסגרת היום או מעצבות את אופיו של היום.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין הצורך בעשרה בקריאת המגילה אפשר להבין כי הצורך בעשרה הוא משום שקריאת המגילה נחשבת כ'דברים שבקדושה, אך ייתכן גם שהצורך הוא רק לשם פרסומי ניסא. לשאלה זו יכולות להיות מספר נפקא-מינות כמו הצורך בבני חיוב והדין בדיעבד.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין לא יראה ולא ימצא השיעור דן ביחס בין שני האיסורים 'לא יראה' ו'לא ימצא'.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין חמץ של הקדש השיעור מעלה שני צדדים של קולא בחמץ של הקדש - בגגברא, החמץ אינו שייך ליהודי; ובחפצא, ייתכן כי הקדושה הופכת את החמץ לשונה מהותית מחמץ שבידי ישראל.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין מכירת חמץ מכירת החמץ נועדה להתמודד עם שתי בעיות שונות, הנובעות משורש אחד: איסורי "בל ייראה" ו"בל יימצא" מחד, ואיסור ההנאה מחמץ שעבר עליו הפסח מאידך.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין שימור מצה השיעור דן בכמה פנים של דין שימור – האם השימור הוא מצווה או צורך בחפצא של המצה, האם הוא נצרך רק לכתחילה או גם בדיעבד ועוד.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין מצה של איסור המשנה אומרת שלא יוצאים ידי חובה במצה של איסור, אך הגמרא אומרת שזה רק לשיטת ר' שמעון שנדחתה מההלכה. אמנם יש לדון גם מצד 'מצווה הבאה בעברה', ומדוע הגמרא לא הזכירה אותו.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין גילוח לכבוד שבת בימי ספירת העומר יש לדון האם בכלל נאסר גילוח הזקן בספירת העומר או רק הראש. נראה שהאיסור הוא חלק מגדרי אבלות של י"ב חודש, ולפי זה מותר להתגלח משיגערו בו חבריו. יש גם צד להתיר כיוון שהגילוח איננו עידון אלא רק מניעת צער. בערב שבת ייתכן שיש חיוב ממש בגילוח.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין הימנעות מחילול שבת בפיקוח נפש יש לשאול האם האיסור להכניס את עצמו לפיקוח נפש הוא מדאורייתא או מדרבנן, אך בכל אופן הדבר שונה ממצב שבו פיקוח הנפש קיים, אך אפשר למנוע חילול שבת על ידי הכנה מראש. פיקוח נפש אינו דומה למילה, שבה אפשר לחלק בין המילה עצמה ובין מכשיריה, שכן הכול נעשה לצורך פיקוח נפש. למעשה ברור שרצוי להיערך, אך אין בכך חובה הלכתית.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ יש לדון האם יש איסור לצאת לחו"ל, וגם אם כן האם האיסור קיים גם כשדעתו לחזור. נראה כי ההיתרים ליציאה (לישא אישה, ללמוד תורה, לסחורה) הם חלק מהגדרת האיסור - האיסור הוא על מעבר באופן קבוע לחו"ל, אך יציאה זמנית וקצרה מותרת. היציאה לסחורה מותרת גם כאשר לא מדובר על הצרכים החיוניים הבסיסיים, ומכאן נראה שמותר לצאת גם לצרכים אחרים שאינם הכרחיים כמו צורך תרבותי.

עמודים