יסודות בעבודת ה' (ב)
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי יסודות בעבודת ה' - קריאת שמע (א') – יסוד החיוב ומקורו כבסיס לדיון בעבודת ה', נעסוק בשיעורנו בקריאת שמע ובתפילה. מקור החיוב של קריאת שמע הוא התורה, "בשכבך ובקומך". אולם, יש המבינים שקריאת שמע דרבנן, כנגד ראיות רבות. בפרשייה הראשונה של קריאת שמע, בה מופיע הביטוי (דברים ו'), קיים מתח מובנה. מצד אחד, ישנם ביטויים מהם עולה ש"הדברים האלה" מכוונים לביטויים ספציפיים, אותם צריך לשים על המזוזות וכדומה. אולם, במקביל אנו מוצאים ביטויים המושכים לכך שמדובר בביטוי נרחב לכל התורה כולה. במהלך השיעור יתבאר, שכל האפשרויות נכונות: מדובר בפסוקים מצומצמים, המייצגים את כל התורה כולה. בהתאם לכך יש להבין את הדעה לפיה קריאת שמע דרבנן: ישנה חובה לקרוא מהתורה בבוקר ובערב לאו דווקא את קריאת שמע, אך פסוקים אלו מייצגים את כלל התורה כולה.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי קריאת שמע (ב') – יסוד החיוב ומקורו -המשך בשיעור הקודם התוודענו למחלוקת האמוראים בשאלה האם קריאת שמע היא מדאורייתא או מדרבנן. מחלוקת זו, כפי שבארנו, נעוצה בשאלה האם המילים "ובשכבך ובקומך" כוללים צו ספציפי של קריאה בזמנים אלו, או שזהו חלק מן הצו הכולל של מצוות תלמוד תורה ("ושננתם"), שיש להגות בתורה בכל עת ובכל מצב.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי קריאת שמע (ג) – "ומה הוא קורא?" בשיעור האחרון, הבאנו את תמצית השיטות באשר להיקף החיוב של קריאת שמע. היום, נדון בשיטות אלה מנקודת מבטם של הפסוקים. דבר זה ייעשה תוך פיתוח כיוון המחשבה שהעלנו בשיעור הראשון.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי קריאת שמע (ד) – "ומה הוא קורא?" שיטת הרמב"ם מהי החובה מהתורה בקריאת שמע, לפי הרמב"ם? פסוק אחד, הפרשה הראשונה, שתי הפרשיות או כל השלושה? בהקשר זה, נדון בחידושו של הרב סולוביצ'יק, לפיו מצוות זכירת יציאת מצרים היא חלק אינטגראלי מחובת קריאת שמע.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי קריאת שמע (ה) – קבלת עול מלכות שמים ופרשת ויאמר השבוע, נעלה הצעה נוספת להבנת שיטת הרמב"ם בחובת קריאת שמע. כיצד ניתן להסביר על ידי זה את שייכות פרשת 'ויאמר', הכוללת בתוכה את מצוות ציצית וזכירת יציאת מצרים, לקריאת שמע?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי קריאת שמע (ו) – תלמוד התורה שבקריאת שמע בשיעור נעמיק בהשלכות של שיטת רבי שמעון בר יוחאי, שקריאת שמע היא קיום של תלמוד תורה. נדון במספר מקורות בהן ניתן לזהות יסוד זה, ונראה את מחלוקת התלמידים בכך.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי קריאת שמע (ז) מבנה קריאת שמע ומצוות ייחוד ה' קריאת שמע (ז) מבנה קריאת שמע ומצוות ייחוד ה'
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי גדרי מצוות הייחוד האם יש מצווה להאמין ב-ה'? יתירה מזאת: האם ניתן לצוות על אמונה, והאם אין פרדוקס מובנה בציווי להאמין שיש מצווה? נתמקד בעיקר בדעותיהם של הרמב"ם והרמב"ן, אך נסקור גם דעות ראשונים נוספות.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד לאחר אמירת "שמע ישראל" אנו אומרים "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", כפי שאמר יעקב לבניו, וכי שראה משה שאמרו המלאכים. בשיעור נעסוק בשאלה מה המשמעות של אמירה זו, ומדוע אנו אומרים אותה בלחש כל יום, מלבד יום הכיפורים.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד (ב) – הייחוד העליון והייחוד התחתון נעמיק במהות אמירת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לאור הסוגיא בפסחים. מהם "ציקי הקדירה" להם מתאווה בת המלך? האם אמירת "ברוך שם..." היא מעלה עליונה יותר, או דווקא "ייחודא תתאה"?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (א) – כיצד ניתן לצוות על אהבה? כיצד ניתן לצוות על אהבת ה'? כיצד ניתן לצוות על רגשות באופן כללי, כגון במצוות לא תחמוד? בשיעור הקרוב נעסוק בשתי הגישות המרכזיות לכך: אחת המתמקדת במעשים, ואחת הסוברת שאכן ניתן לצוות על רגשות.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (ב') – "היאך היא הדרך לאהבתו" הרמב"ם מדגיש שחלק ממצוות אהבת ה' היא תחושת של "אהבה גדולה יתירה ועזה", ובכתביו מצינו שתי דרכים להגיע לאהבה זו: התבוננות בעולמו של ה', והתבוננות בתורתו ובמצוותיו. נעסוק בשתי דרכים אלו, בביטויים בפרק י"ט בתהילים, ובהשלכותיהם הקיומיות.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (ג') – ההתבוננות בבריאה וההתבוננות בתורה בשיעור הקודם ראינו את שני הדרכים שמציג הרמב"ם לאהבת ה': על ידי התבוננות בבריאה והתבוננות בתורה ובמצוות. בשיעור זה נעמיק בשני הדרכים, נעמוד על היחס ביניהם ונסביר את הרעיון היסודי שעומד בשורשם.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (ד') – מאהבה לגאולה בשיעורים הקודמים למדנו על הדרכים להגיע לאהבת ה': ההתבוננות בעולם וההתבוננות בתורה ובמצוות. בשיעור זה נראה כיצד הדברים באים לידי ביטוי בברכות קריאת שמע ובתפילת ותיקין. כמו כן, נעמוד על היחס בין אמרי הפה להגיון הלב, וכיצד מתוך אהבת ה' מגיעים לגאולה, ה' צורי וגואלי.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (ה') – "ותבוא האהבה בהכרח" הרמב"ם כותב שבעקבות ההתבוננות במצוות ה' ופעולותיו "תבוא האהבה בהכרח". לאור השאלה כיצד מגיעים "בהכרח" לאהבת ה', נעסוק בשאלה היסודית "מהי אהבת ה'?". האם מדובר ברצון לעשות את מצוות ה' או מעשים של דבקות ב-ה', בידיעת ה' והשגתו או ברגש ההערצה וההתפעלות? בשאלה זו נעסוק בשכל, אך ננסה גם לחוש את הדברים ולהרגיש אותם.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (ו') – מדרגות באהבת ה' בשיעור הקודם ראינו את ההתפעלות מהעוצמה הא-לוהית, המביאה את האדם לגילוי שכל פרט מהבריאה הוא חלק מהחכמה הא-לוהית. מבט זה, מוביל את האדם להכרה שאין עוד מלבדו. בנוסף, יסוד קיום המצוות נעוץ בדבקות ב-ה', והתבוננות זאת מביאה להכרה שאין עוד מלבדו. בכך, אנו מגיעים לשלב עליון באהבת ה'.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (ז') – "אני ישנה וליבי ער", חלק א' שיר השירים הוא משל לאהבת ה' את כנסת ישראל או את האדם. בשיעור זה ננתח את שירי שיר השירים, את השתלשלות הקשר ממצב של ריחוק להדבקות וקרבה.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (ח') – "אני ישנה וליבי ער" (המשך) מה גורם לדוד להתגלות לבסוף? בשיעור זה נעסוק ביחס שבין הגוף הישן לבין הנשמה שערה, "אני ישנה וליבי ער", ובקשר שבין היגיעה לבין המציאה.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (ט') – הדרכים לאהבת ה' השלמה רבי מנחם מנדל מקוצק ביאר את הפסוק "על לבבך" כהנחת הדברים על הלב, וכשייפתח: יכנסו פנימה. בשיעור זה נלמד על שני מקומות בהם הרמב"ם עוסק בדרך להגיע לאהבת ה' השלימה, במורה הנבוכים ובהלכות תשובה.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (י') – עד היכן אהבת ה'? בכל נפשך בספרי מביאות דרישות שונות בחובת אהבת ה', לאור הפסוק "בכל נפשך". בשיעור נתמקד ביחס בין דברי רבי אליעזר לדברי רבי עקיבא, העוסקים גם בהכרעת האדם במקרה של התנגדות בין אהבת ה' לבין חייו.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (י"א) – שני סוגיי מסירות נפש באהבת ה' כאשר אדם אוהב את ה', הוא מוכן למסור את נפשו על קיום מצוותיו. מסירות נפש זו יכולה להתבטא במסירת גופו למיתה, אך גם בוויתור על ערכים ועקרונות רוחניים.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (י"ב) – אהבהו על הבריות קיום נוסף של מצוות אהבת ה' הוא בציווי "אהבהו על הבריות", לגרום לאחרים לאהוב את ה'. דרך זו באה לידי ביטוי באופן ישיר, בפניה לאחרים, וגם באופן עקיף, מתוך מעשי האדם אנשים לומדים ומושפעים, ורוצים להתקרב ל-ה'. בשיעור גם נראה את הביטוי של שני הפנים במצוות קידוש השם - קידוש השם במצוות החמורות וביום יום, וכן את השינוי שחל בין תקופת האבות לבין אחר מתן תורה.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (י"ג) – אהבת ישראל ואהבת ה' – חלק א' "ואהבת לרעך כמוך". לכאורה מדובר בביטוי מופרז, אך לאור עיסוקנו באהבת ה' ובקרבת הנשמה לבוראה, ניתן להבין זאת כפשוטו. בנוסף, נבחן שתי מצוות, חובת ערבות במצוות והאיסור לנקום ולנטור, שניתן ללמוד מהן על אחדות הנשמות בעם ישראל.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (י"ד) – אהבת ישראל ואהבת ה' – חלק ב' בשיעור זה נפתח את רעיון הקשר בין האחדות בתוך עם ישראל ואהבת האחר, לבין אהבת ה'. נתעמק בדברי הלל ש"דעלך סני לחברך לא תעביד" זה הבסיס של כל התורה, וביחס בין כלל זה לבין "ואהבת לרעך כמוך".
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (ט"ו) – אהבת ישראל ואהבת ה' – חלק ג' בהמשך לשיעורים האחרונים, בשיעור זה נפתח את העיסוק באהבת ה' ואהבת ישראל, ואת הקשר ביניהם. זאת, על ידי עיסוק במצוות תפילין ובברכת שים שלום. בגמרא בברכות נאמר ש-ה' מניח תפילן, וכפי שעם ישראל מייחדים אותו כך גם הוא מייחד את עם ישראל. בברכת שים שלום, השלום עובר כחוט השני בכל הבקשות של עם ישראל, כביטוי לאחדות המגיעה מתוך ייחוד והקשר עם ה'.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי אהבת ה' (ט"ז) – לא תשנא את אחיך בשיעור נעסוק באיסור "לא תשנא את אחיך בלבבך", המלד על איסור השנאה בלב, וייתכן גם על איסור הפגנת השנאה. בנוסף, נעסוק בשני מקורות מהם עולה שיש דווקא היתר לשנוא: דין שנאת מסית ושנאת עובר עבירה, ונראה ששנאה זו מוגבלת לשנאת המעשה
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי תלמודו (א') בשיעור זה נתחיל לעסוק בתלמוד התורה. האם אליו כיוון הרמב"ם כשכתב "העיקר הגדול שהכל תלוי בו"? בשיעור גם נעמוד על המדרגות השונות בעבודת ה', החל מקיום המצוות, דרך התקדשות במותר ועד העבודה בכל לבבך ובכל נפשך, ובשיא - "בכל דרכיך דעהו". כיצד התפילה משתלבת במארג זה, ומדוע גם היא מכונה עבודה שבלב?
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי תלמודו (ב') – עבודת ה' בתורה חז"ל ראו בתפילה ובתלמוד התורה ביטויים לעבודת ה'. בשיעור זה נעסוק בעבודת ה' דרך תלמוד התורה, וביחס המשלים שי לתלמוד התורה ולתפילה. כמו כן, נראה שגם עבודת המקדש כונתה עבודה, ושחז"ל ראו בתלמוד התורה ובתפילה "תחליפים" לעבודה זו.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי תלמודו (ג') – ללמוד וללמד הרמב"ם מונה את מצוות לימוד תורה לעצמו ומצוות לימוד תורה לאחרים כמצווה אחת, בניגוד לשאר מוני המצוות. בשיעור ננסה לעמוד על מקור הקשר בין המצווה ללמוד למצווה ללמד, ומתוכה על התודעה שיש בלימוד התורה, כהתקשרות לנותן התורה.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי תלמודו (ד') – משה והשתלשלות התורה שבעל פה בהמשך לשיעור הקודם, נעסוק הפעם בהשתלשלות התורה שבעל פה. מה היחס בין התורה כפי שמשה נתן אותה, לבין התורה שבעל פה, מיסודו שלרבי עקיבא ותלמידיו? נעסוק בשאלות אלו, לאור המדרש על הגעתו של משה רבינו לבית המדרש של רבי עקיבא.

עמודים