גמרא כתובות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני טו: - היא אומרת בתולה נשאתני והוא אומר אלמנה נשאתיך הסוגיה הפותחת את הפרק השני מהווה סיכום מסוים של סוגיות רבן גמליאל ורבי יהושע מסוף הפרק הראשון, והשיעור מתמקד בחלק הנוגע למחלוקתם בעניין `היא אומרת משארסתני נאנסתי ונסתחפה שדהו, והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסתיך והיה מקחי מקח טעות`. הגמרא מחלקת בין מצב של ברי וברי למצב של ברי ושמא, ויש לבחון את הדין במצב של שמא ושמא ואת טיבו של הצירוף המדובר. הגמרא מעלה הצעה מפתיעה, שרוב הפועל לטובת אחד הצדדים יכול להגדיר סיטואציה של ברי וברי כברי ושמא, והשיעור בוחן מספר דרכים לבאר תופעה זו.
שיעורי טקסט הרב שמואל שמעוני יח: - העדים שאמרו כתב ידינו הוא זה מחלוקת לישנות בסוגייתנו מעלה לדיון מספר שאלות: האם דין `כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד` חל ביחס לשטר? האם בעיית `אין אדם משים עצמו רשע` תקפה ביחס לעדים המעידים שחתמו על השטר בקטנותם? האם `הפה שאסר הוא הפה שהתיר` פותר את בעיית `אין אדם משים עצמו רשע`? מדוע בעיית `כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד` אינה קיימת במצב של שטר שאינו מקוים?