גמרא בבא מציעא
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב ברוך גיגי פדיון מעשר שני 2
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי יחלוקו - ב. כאשר שני אנשים טוענים שתי טענות סותרות, ואין לבית הדין סיבה להעדיף טענה אחת על חברתה, נשאלת השאלה כיצד ראוי לפסוק: האם להעדיף את הפתרון ההוגן - חלוקת החפץ בין שני האנשים, או להעדיף את הפתרון שעשוי לקלוע לאמת - "כל דאלים גבר".
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן יהא מונח עד שיבוא אליהו הראשונים נחלקו מתי יש ליישם את הפתרון של "יהא מונח עד שיבוא אליהו". בשיעור נבחן מעמדו של "יהא מונח" ביחס ל"יחלוקו" ול"כל דאלים גבר".
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן ב: - ממון המוטל בספק - מחלוקת סומכוס וחכמים מדוע סובר סומכוס ש"ממון המוטל בספק - חולקים"? ניתן להציע שני כיוונים בהסבר המחלוקת: ייתכן שהיא עוסקת בשאלה מתי יש ליישם את מעמדו המיוחד של המוחזק בממון, וייתכן שהיא עוסקת בהגדרת המקרה המיוחד של "דררא דממונא".
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן "ונקרב בעל הבית אל הא-להים" - המימד הדתי במשפט העברי מתוך הכינוי שמכנה התורה את הדיינים - "א-לוהים" - דן המאמר במימד הדתי של המשפט העברי. לאור דיון זה, יש לבחון גם את השבועות השונות שהאדם יכול להתחייב בהן.
שיעורי טקסט הרב בנימין תבורי ב: - האם עד אחד או מיגו פוטרים משבועה בעניין עד אחד הפוטר משבועה, השיעור סוקר את שיטות הראשונים השונות: יש שטענו שעד אחד אינו פוטר משבועה כלל, יש שקבעו שהוא פוטר, ויש שהגבילו את הפטור בדרכים שונות. ביחס ל"מיגו לאפטורי משבועה" - נחלקו הראשונים האם טענת מיגו יכולה לפטור את הטוען משבועה. נראה שהמחלוקת תלויה בשאלה האם השבועה היא חובה ממונית או לא.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין ג. - ר' חייא קמייתא ר' חייא טען שאדם התובע מחבירו ממון, הלה כופר בכל והעדים מעידים שהוא חייב לו חלק מהממון - הנתבע נשבע על השאר. על מה מבוסס דין זה? נראה שהשאלה מושפעת מההבנות השונות בדין "מודה במקצת": האם הודאה במקצת הטענה מעוררת חשד נגד הנתבע, או שמא היא נותנת גושפנקא לטענת התובע? ייתכן שדיון זה קשור גם לדין של "חייב במקצת".
שיעורי טקסט הרב יוסף צבי רימון "פיו" - הודאת בעל דין האחרונים נחלקו בהבנת אופייה של הודאת בעל דין: האם בעל דין נאמן מדין התחייבות או מדין נאמנות.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן הקל וחומר מהודאה לעדים כיצד לומדת הגמרא "קל וחומר" מהודאה לעדים (כדי לחייב שבועה כאשר עדים העידו שהנתבע חייב מקצת הטענה)? ייתכן להבין שימוש זה בשתי צורות: ייתכן שה"קל וחומר" הוא סברה המרחיבה את דין "מודה במקצת" לעדים (כי עדים נאמנים יותר מהודאה), או ייתכן שזהו לימוד המבוסס על כך שבאופן כללי - כוחה של עדות גדול מכוחה של הודאה.
שיעורי טקסט הרב יהושע אמרו המחייב של שבועה הגמרא מוצאת "צד שווה" לשורה של מקרים שחייבים להישבע בהם: כולם באים על ידי טענה וכפירה. הראשונים הבינו את ה"צד השווה" הזה באופנים שונים. הרמב"ן הבין שטענה וכפירה היא הרחבה של דין "מודה במקצת", וחובת השבועה מבוססת על החשד שהנתבע משקר. רש"י, לעומתו, סובר שטענה וכפירה הוא מושג כללי יותר, המחייב שבועה גם בעד אחד וגם במודה במקצת. ניתן להבין שלדעת רש"י השבועה נצרכת כאשר יש חשד שהנתבע משקר, כאשר טענת התובע חזקה יותר מהכחשת הנתבע, או בכל מקרה שהתובע טוען טענה כלשהי.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק הילך אדם שהודה במקצת הטענה ושילם אותו חובו מייד - פטור משבועה. האם דין זה חל רק על פקדון, או גם על הלוואות? הראשונים נחלקו בשאלה זו, וכן בשאלת "הילך" בשטר.
שיעורי טקסט הרב אלי שור ד: - אין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות מהי ההגדרה של "שעבוד קרקעות" שאין נשבעים עליו? מה הדין כאשר שטר השעבוד אבד - האם יש "שעבוד קרקעות" ברמה התיאורטית?
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן ד: - הודה בקרקע וכפר בכלים - היחס בין הטענה להודאה אדם שתבע מחבירו קרקע וכלים, והלה הודה בכלים וכפר בקרקעות - אינו יכול לחייב אותו להישבע. מתברר, שבמקרים שונים הודאה חלקית אינה נחשבת ל'הודאה במקצת' אלא מחלקים את הטענה לכמה טענות שונות.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן ד: - גלגול שבועה למסקנת הגמרא ד:, המשנה בשבועות באה כדי ללמדנו דין גלגול שבועה: "הא קא משמע לן הודה במקצת כלים חייב אף על הקרקעות מאי קא משמע לן זוקקין תנינא זוקקין הנכסים שאין להן אחריות את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהם הכא עיקר התם אגב".
שיעורי טקסט הרב אליקים קרומביין "מתוך שאינו יכול להישבע - משלם" תוספות (ה. ד"ה 'שכנגדו') דנים במקרה, בו הנתבע מחוייב שבועה אך הוא לא יכול להישבע כי הוא חשוד (שיקר בעבר).
שיעורי טקסט הרב דוד ברופסקי חשוד על השבועה הגמרא בבבא מציעא (ה.) דנה במקרה, בו מספר כבשים הופקדו בידי רועה שלא בנוכחות עדים.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן תקפה אחד בפנינו ר' זירא מעלה שאלה ביחס למקרה של המשנה "שנים אוחזין בטלית": "תקפה אחד בפנינו מהו?"
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי תפיסה בספקות מסקנת הסוגיה, על פי רוב הראשונים היא, שהדין במקרה של כהן שתפס ספק בכור הוא, שמוציאים אותו ממנו.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן ו: - מנין הראוי דין מעשר בהמה מחייב להוציא אחת מכל עשר בהמות שיש לאדם בעדר, ולהקדישו לה'.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן ז. - מודה בשטר שכתבו על פי דין תורה, שטר החתום ע"י שני עדים תקף, אפילו אם אמינות החתימות של העדים לא אושרה.
שיעורי טקסט הרב מרדכי פרידמן ז. - שנים אדוקין בשטר בהקשר של הדיון של שנים אדוקין בטלית, מציגה הגמרא את המקרה של שנים אדוקין בשטר (בדרך כלל, שטר חוב משמש כעדות על ההלוואה כל עוד הוא בידיו של המלוה, ועל פיו הוא יכול לגבות, ואם הוא אצל הלווה, הרי שזו הוכחה שהוא כבר החזיר את החוב.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן שניים שהגביהו מציאה "אמר רמי בר חמא זאת אומרת המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו דאי סלקא דעתך לא קנה חבירו תיעשה זו כמי שמונחת על גבי קרקע...". (ח.) רבא הביא ראייה לשיטתו, שאומרים מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, מדין שותפים שגנבו.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק מעשה קנין באבידה ובהקנאה "ר' יהודה אומר לעולם לא קנה עד שתהא משיכה בגמל והנהגה בחמור". (ב"מ דף ט.) לענין הנהגה בגמל, הוא קנין דלאו אורחיה - ויש ארבע שיטות בראשונים.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין י. - חב לאחריני - ביטול שליחות שפוגעת בצד שלישי הרעיון של שליחות מוכר וקיים בתחומים רבים בהלכה. פעולות הלכתיות רבות, כגון קניין, קידושין, גיטין והקדש יכולות להתבצע ע"י שליח.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין מיגו דזכי לנפשיה השבוע, יעסוק השיעור במצב בו שליחות מצליחה להועיל, למרות שאחרים מושפעים ממנה בצורה שלילית.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן צד. - ארבעת השומרים - מבוא הפסוקים המלמדים את דיני השומרים אינם עוסקים במקרים מסויימים אלא בעקרונות חוקי השומרים. באופן עקרוני, ניתן לחלק את השומרים השונים לשתי קבוצות עיקריות: יש שהתחייבו לשמור על החפץ, ויש שקיבלו רשות להשתמש בו.
שיעורי טקסט הרב יאיר קאהן צד: - אחריותו של השואל אחריותו של השואל היא בלעדית - הוא חייב אף על נזקים שנגרמו באונס. ניתן להבין את האחריות המוחלטת של השואל בשתי דרכים: ייתכן שקיים בינו לבין הבעלים הסכם בלתי-כתוב, המחייב אותו גם במקרה של אונס, וייתכן שהוא רוכש את החפץ בצורה חלקית ומתחייב להשיבו לבעליו.
שיעורי טקסט הרב משה טרגין צד: - שאלה בבעלים התורה פוטרת שואל מתשלום כאשר "בעליו עמו". מהו אופיו של פטור זה? לכאורה, שאלה בבעלים היא שמירה רגילה בלי חיוב תשלומים, אך ייתכן גם שנוכחות הבעלים גורמת לכך שהשאלה בבעלים כלל אינה נחשבת לשמירה.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק צה. - שמירה בבעלים מהו ההיגיון שמאחורי הפטור של "בעליו עמו"? ייתכן שהשומר והבעלים שותפים למעשה השאלה והאחריות נותרת אצל הבעלים, או לחילופין - ייתכן שבעל החפץ נחשב לעובד של השואל, ולכן אינו יכול לחייב אותו בתשלום.
שיעורי טקסט הרב עזרא ביק צו. - בעיות רמי בר חמא הגמרא מביאה כמה בעיות בשם רמי בר חמא, בעניין אדם ששאל בהמה למטרות שונות ומשונות. השיעור עוסק בהבנת ארבע השאלות הראשונות. לדעת רש"י, הן נוגעות לגדרי השומרים הכלליים, ואילו לדעת הרמב"ם הן נוגעות רק לשאלה בבעלים.

עמודים